Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Onderzoek naar gemeentelijke uitgaven beeldende kunst en vormgeving

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de gemeentelijke bestedingen aan beeldende kunst en vormgeving in 2014. Minister Bussemaker heeft de Tweede Kamer toegezegd in mei 2016 een overzicht te sturen, naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer over de regeling DU-BKV, de decentralisatieuitkering Beeldende Kunsten en Vormgeving (DU-BKV). Sinds 2009 worden via deze regeling rijksmiddelen via het Gemeentefonds uitgekeerd aan de 36 grootste gemeenten.

Uit de monitor blijkt onder andere dat de 36 ondervraagde gemeenten in 2014 gezamenlijk € 120 miljoen hebben besteed aan beeldende kunsten en vormgeving. Gemiddeld hebben zij negen keer zo veel besteed als het totaalbedrag dat ze voor die doeleinden hebben ontvangen van het Rijk op grond van de DU-BKV (€ 13,5 miljoen). In een begeleidende brief stelt minister Bussemaker dat het onderzoek het groeiende belang van steden voor de ontwikkeling van cultuur, in dit geval specifiek voor initiatieven op het terrein van beeldende kunsten en vormgeving, bevestigt. De middelen uit de DU-BKV worden effectief benut en leiden tot een gerichte inzet voor steden die kunstenaars, een infrastructuur en voorzieningen binnen hun gemeentegrenzen hebben.

Rapport en Kamerbrief

Bekijk meer: Cultuurnieuws

Partners & subsidienten