Copyright & Disclaimer

Alle rechten voorbehouden

De inhoud van deze website mag niet worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaargemaakt, in enige vorm of op enigerlei wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopie├źn, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de Boekmanstichting.

Al het mogelijk is gedaan om de rechthebbenden van beeld te achterhalen. Indien u meent over auteursrechten te beschikken van op deze website gebruikt beeld, kunt u contact opnemen met de Boekmanstichting te Amsterdam