Herijking erfgoedbeleid & Erfgoedbalans 2017

9 februari 2017

Het ministerie van OCW en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bereiden een herijking van het erfgoedbeleid voor om in te kunnen spelen op ontwikkelingen binnen en buiten het domein van het onroerend erfgoed.

Eén van die ontwikkelingen is de energietransitie. De afspraken uit het klimaatakkoord hebben voor erfgoed grote gevolgen: ook monumenten moeten verduurzamen en dat zal een extra opgave zijn voor eigenaren. Verder zal de Omgevingswet die in 2019 van kracht wordt, leiden tot verdere integratie van erfgoed met andere sectoren, zoals water, natuur, milieu, en infrastructuur. Daarnaast raken burgers steeds meer betrokken bij erfgoed.

Om tot een toekomstbestendig beleid te komen zijn er in de eerste helft van dit jaar rondetafelgesprekken tussen het erfgoedveld en partijen op het terrein van duurzaamheid, energie en creatieve industrie. 
Toelichting en planning

Zie ook de Aanbiedingsbrief  Erfgoedbalans 2017 van minister Bussemaker aan de Eerste en Tweede Kamer, ter begeleiding van de Erfgoedbalans 2017. Deze vierjaarlijkse publicatie biedt het parlement, het erfgoedveld, overheden, wetenschappers en particulieren inzicht in de staat waarin het erfgoed verkeert en de effecten van het gevoerde rijksbeleid.