Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Regeerakkoord zet streep door culturele mediaproducties en integraal mediabeleid

31 oktober 2012

Afgelopen maandag werd in het regeerakkoord bekend gemaakt dat de fusie tussen het Stimuleringsfonds voor de Pers en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties wordt heroverwogen.
Het Stimuleringsfonds voor de Pers blijft bestaan en het Mediafonds verliest uiterlijk met ingang van 1 januari 2017 zijn subsidie. Volgens het Mediafonds worden kunst en cultuur onevenredig zwaar getroffen door de voorgestelde bezuinigingen. Het Mediafonds spreekt van "een forse klap voor alle makers van bijzondere culturele en innovatieve mediaproducties". Zonder een bijdrage van het Mediafonds zullen veel bijzondere culturele mediaproducties in de toekomst niet meer gemaakt worden. Alleen al voor documentaires komt de maatregel neer op een bezuiniging van zo’n acht miljoen euro per jaar. Dat is volgens het Mediafonds een groot gemis voor het Nederlandse publiek, voor de cultuur- en mediasector en de creatieve industrie.
Het staat volgens de organisatie ook haaks op het politieke voornemen om een nieuw mediabeleid te ontwikkelen, waarin zowel publieke als private partijen toegang tot mediasubsidies konden krijgen. Het fonds beraadt zich momenteel op zijn toekomst en roept zowel de politiek als het media- en cultuurveld op om de opheffing te heroverwegen.

Regeerakkoord: BTW-verhoging Kunsten definitief niet door, CJP-cultuurkaart behouden

30 oktober 2012

De BTW-verhoging naar 21% op de podiumkunsten gaat definitief niet door en de CJP-cultuurkaart blijft toch behouden. Dat zijn de belangrijkste punten voor Kunst en Cultuur in het nieuwe Regeerakkoord. Verder kondigde Rutte kondigde 16 miljard euro extra bezuinigingen aan: "1000 euro per Nederlander, nodig omdat dit land nog steeds op te grote voet leeft." De Publieke Omroep moet 100 miljoen euro inleveren, maar het is onduidelijk waar die miljarden precies vandaan moeten komen.

Regeerakkoord: BTW-verhoging Kunsten definitief niet door, CJP-cultuurkaart behouden 16 miljard euro aan extra bezuinigingen: 1000 euro per inwoner

30 oktober 2012

De BTW-verhoging naar 21% op de podiumkunsten gaat definitief niet door en de CJP-cultuurkaart blijft toch behouden. Dat zijn de belangrijkste punten voor Kunst en Cultuur in het nieuwe Regeerakkoord, waarin de sector duidelijk onder onderwijs valt en verder niet grootscheeps aan bod komt. Rutte kondigde 16 miljard euro aan extra bezuinigingen aan: "1000 euro per Nederlander, nodig omdat dit land nog steeds op te grote voet leeft." De Publieke Omroep moet 100 miljoen euro inleveren, maar onduidelijk is waar die miljarden precies vandaan moeten komen.

Nieuwe subsidieregelingen Fonds Podiumkunsten

26 oktober 2012

Vanaf 1 januari 2013 past het Fonds Podiumkunsten de subsidieregelingen aan zodat beter kan worden ingespeeld op de huidige situatie in de podiumkunsten. Het Fonds hoopt zo ruimte voor experiment, innovatie en de jongere generatie te creëren, terreinen die door de bezuinigingen in een benauwde positie zijn terechtgekomen. Ook verwacht het Fonds zo beter de vraag vanuit podia naar kwaliteitsaanbod te kunnen beantwoorden.
Meer informatie

Toch subsidie De Utrechtse Spelen

26 oktober 2012

Theatergezelschap De Utrechtse Spelen krijgt toch rijkssubsidie voor de periode 2013-2016 op basis van een herzien activiteitenplan en een aangepaste begroting. Eerder stelde staatssecretaris Zijlstra de beslissing over de toekenning uit vanwege een tekort van ruim twee miljoen euro. Alle leden van de Raad van toezicht treden af en artistiek leider Jos Thie vertrekt in 2015 bij DUS.

Nauwere samenwerking musea

24 oktober 2012

In opdracht van de Nederlandse Museumvereniging (NMV) en de Vereniging voor Rijksmusea (VRM), de twee overkoepelende organisaties van Nederlandse musea, heeft een commissie onder voorzitterschap van Irene Asscher-Vonk advies uitgebracht over de toekomst van de Nederlandse musea.
De musea kunnen collectiebeleid, onderzoek, bruiklenen en tentoonstellingen meer op elkaar afstemmen. De commissie roept musea op actief te zoeken naar samenwerkingspartners, zowel in als buiten de museale wereld. Om samenwerking mogelijk te maken vraagt de commissie overheden musea een stabiele basis te geven en rust te garanderen voor een langere periode, langer dan de huidige subsidietermijn van vier jaar. De musea willen terug naar het systeem van visitatie in plaats van de beoordeling van plannen door adviesraden. Daarnaast zou de verantwoordelijkheden van de verschillende overheden en van de musea vastgelegd moeten worden in een nieuwe Museumwet. Een verder samengaan van de VRM en NMV wordt noodzakelijk geacht om de rol van de museumwereld als gesprekspartner te kunnen versterken.
Aanleiding voor de opdracht was het advies Slagen in cultuur. Culturele basisinfrastructuur 2013-2016 van de Raad voor Cultuur, dat voor veel Rijksmusea een eerste voorbode was voor minder overheidssubsidie of zelfs sluiting. Verwacht wordt dat eind 2012 de Raad voor Cultuur advies zal uitbrengen over de toekomst van het museale stelsel.
Meer informatie

Effecten van de economische crisis in de cultuursector

22 oktober 2012

Uit onderzoek van onderzoeksbureau APE, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, blijkt dat met name in het commerciële deel van de cultuursector de effecten van de economische crisis zichtbaar zijn. In het bijzonder bij de vrije theaterproducenten is de afgelopen jaren sprake van een sterke afname van het aantal bezoeken, ondanks een daling van de toegangsprijzen. In de rest van de cultuursector zullen de effecten van de economische crisis vermoedelijk meer geleidelijk zichtbaar worden. Volgens de onderzoekers illustreren de in het rapport gepresenteerde tentatieve simulaties dat de vooruitzichten voor de cultuursector vanwege de huidige economische ontwikkeling minder florissant zijn. Zelfs zonder extra overheidsbezuinigingen of aanvullende taakstellingen voor de eigen inkomsten is de ontwikkeling van het aantal bezoeken in de meeste sectoren de komende jaren licht negatief. Volgens de onderzoekers is er geen ruimte voor een eventuele verhoging van het BTW-tarief. In combinatie met de huidige economisch crisis zou dat negatief uitpakken voor de cultuursector en de verwerving van meer eigen inkomsten bemoeilijken. De onderzoeksresultaten illustreren volgens APE dat de cultuursector rekening moet houden met het prijsbeleid van concurrerende vrijetijdssectoren. Dit stelt een grens aan de mogelijkheden om de verdiencapaciteit te vergroten via een verhoging van de toegangsprijzen. Onderzoeksrapport is verschenen als bijlage bij de publicatie Cultuur in Beeld.

Grote economische waarde Nederlandse dance scene

18 oktober 2012

De grote internationale successen van de Nederlandse DJ's en de dancescene is van grote economische betekenis voor Nederland. In Nederland gaat hier jaarlijks ruim een half miljard euro (587 miljoen euro) om. Zo blijkt uit onderzoek uitgevoerd door economisch advieskantoor EVAR Advisory Services in opdracht van ADE, ID&T en Buma/Stemra. Het onderzoek gepresenteerd op het Amsterdam Dance Event (ADE) laat zien dat met name de grote festivals en evenementen (met meer dan 3.000 bezoekers) aan economisch belang hebben gewonnen.
Meer informatie

Prix de Rome ondergebracht bij Mondriaan Fonds

15 oktober 2012

In opdracht van staatssecretaris voor cultuur Halbe Zijlstra gaat het Mondriaan Fonds per 1 januari 2013 de Prix de Rome organiseren. De prijs voor kunstenaars en architecten werd sinds 1870 georganiseerd door de Rijksakademie van beeldende kunsten.

Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp

8 oktober 2012

Met 'Werken aan ontwerpkracht', de actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-2016 zetten de demissionaire minister Schultz van Haegen van I&M en staatssecretaris Zijlstra van OCW in op de versterking van ontwerpkracht en -kwaliteit bij regionale en lokale overheden, ontwerpers, marktpartijen en particulieren. Via effectieve architectuur en ruimtelijk ontwerp wil het kabinet met het programma een bijdrage leveren aan de ruimtelijke en culturele ontwikkeling en de versterking van de internationale economische positie.

Kunsthogescholen scoren hoog

7 oktober 2012

De Reviewcommissie o.l.v. Frans van Vught beoordeelt de kunsthogescholen met hoge cijfers. AHK, Gerrit Rietveld Academie, HKU en de Hogeschool der Kunsten uit Den Haag behalen 17 van de 20 te behalen punten. Codarts en ArtEZ resp. 16 en 15 punten. De Design Academy scoort met 14 punten laag. De Reviewcommissie adviseert de staatssecretaris over prestatieafspraken in het hoger onderwijs. Lees verder  Adviezen

Brieven vanuit sector aan informateurs

7 oktober 2012

Kunsten ’92 en de Federatie Cultuur benadrukken in een brief aan de informateurs de belangrijkste aandachtspunten voor het Regeerakkoord: talentontwikkeling, pluriformiteit en spreiding, ondernemerschap en innovatie en cultuureducatie. Branchevereniging Kunstconnectie stelt in een brief aan de informateurs Kamp en Bos drie maatregelen voor om de beleidsambities van het vorige kabinet op het gebied van cultuureducatie te realiseren: de verankering van cultuureducatie in het onderwijsbeleid, afstemming tussen de diverse overheidslagen via een kaderwet Cultuureducatie, en een nationaal curriculum voor cultuureducatie.

Cultuurnota gemeente Utrecht

1 oktober 2012

In het kader van de cultuurnota 2013-2016 krijgen in de gemeente Utrecht 60 van de 88 culturele instellingen subsidie. De stad bezuinigt niet, maar stelt prioriteiten. Instellingen op het gebied van educatie en talentontwikkeling vormen een belangrijk onderdeel van de culturele infrastructuur in Utrecht.