Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Regionale omroepen presenteren alternatief fusieplan

30 september 2013

De dertien publieke regionale omroepen willen samengaan in vijf mediabedrijven. Dat staat in een plan van stichting ROOS, die de belangen van de regionale omroepen behartigt, en een alternatief is voor het voorstel van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) om de regionale omroepen samen te voegen met de landelijke omroepen. Bron: nu.nl
 

Onderzoek naar positie Nederlandse filmindustrie

30 september 2013

Uit onderzoek naar de economische positie van de Nederlandse film- en av-industriesector blijkt dat de sector kan profiteren van wereldwijde groei als beleid daarop wordt aangesloten. Filmstimuleringsbeleid leidt in het buitenland aantoonbaar tot een gezond productieklimaat en heeft een positief effect op de schatkist. Oxford Economics, uitvoerder van het rapport Economic contribution of the Dutch film and audio-visual industry, adviseert de Nederlandse overheid daarom fiscale of economische stimuleringsmaatregelen in te voeren. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse filmsector (producenten, vertoners, distributeurs) en het Filmfonds. Voor meer informatië: Nederlands Filmfonds, tevens voor de nieuwe 'Film Facts and Figures of the Netherlands 2012/2013' en de 'iMMovator Cross Media Monitor'.

UItstel beantwoording motie filmstimulering

26 september 2013

Uiterlijk 7 oktober komen staatssecretaris Weekers van Financiën, minister Kamp van Economische Zaken en Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap met een antwoord op de motie Bergkamp/Monasch naar een stimuleringsprogramma voor de Nederlandse filmindustrie. Dat schrijven ze in een brief aan de Tweede Kamer. Bron: Nederlands Filmfonds

Stenogram Eerste Kamerdebat met minister Bussemaker 24/9

25 september 2013

De Eerste Kamer voerde dinsdag 24 september een beleidsdebat over cultuur met minister Bussemaker. De Kamer wilde onder meer van de minister weten welke randvoorwaarden nodig zijn om de toekomst van de kunst in Nederland veilig te stellen en welke verantwoordelijkheid de overheid, naast andere maatschappelijke partijen, daarin heeft; hoe de minister aankijkt tegen cultuur als exportproduct en het internationaal cultuurbeleid. Zie stenogram 

Den Haag gaat door met plan Spuiforum Den Haag

24 september 2013

De bouw van het Spuiforum in Den Haag, een nieuw onderkomen voor onder andere het Residentie Orkest, het Nederlands Danstheater en het Koninklijk Conservatorium, pakt 7,4 miljoen euro goedkoper uit dan renovatie van de bestaande gebouwen. Dat blijkt uit  twee onderzoeken die de gemeente Den Haag heeft laten uitvoeren. De gemeente Den Haag gaat daarom door met het plan. De bouw blijft omstreden, de coalitiepartijen PvdA en D66 zijn intern verdeeld. Op 31 oktober zal de gemeenteraad een beslissing nemen. 

Bezoek poppodia stabiel, maar minder ruimte voor talentontwikkeling

23 september 2013

Het gemiddeld aantal popconcerten en clubavonden per poppodium is opnieuw afgenomen in 2012. Ook de publieksinkomsten per poppodium zijn in 2012 gedaald. Ondanks deze trend wisten de poppodia bezoekaantallen (ruim 3,3 miljoen bezoeken) op peil te houden, door gemiddeld meer bezoekers per concert te trekken. Dit blijkt uit Poppodia in Cijfers 2012, de jaarlijkse publicatie van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF). De Nederlandse poppodia hebben sinds begin 2008 te kampen met teruglopende publieksinkomsten, terwijl artiestengages, werkgeverslasten en huisvestingskosten blijven stijgen. Desondanks slaagden de poppodia er in 2012 opnieuw in om gezamenlijk een klein positief resultaat te behalen, door bijvoorbeeld risico's te mijden in de programmering en minder en goedkoper te programmeren. Deze maatregelen verkleinen de kansen voor nieuw talent en artistieke innovatie. Op de lange termijn is dit schadelijk voor de positie van de poppodia als belangrijke deelsector van de podiumkunsten, waarschuwt de VNPF.

Eerste Kamer debatteert 24 september met minister Bussemaker

23 september 2013

De Eerste Kamer voert dinsdag 24 september een beleidsdebat over cultuur met minister Bussemaker. De Kamer wil onder meer van de minister weten welke randvoorwaarden nodig zijn om de toekomst van de kunst in Nederland veilig te stellen en welke verantwoordelijkheid de overheid, naast andere maatschappelijke partijen, daarin heeft. Ook stelt de Eerste Kamer de verantwoordelijkheidsverdeling tussen nationale en andere overheden aan de orde. Verder wil de Kamer van de minister weten hoe zij aankijkt tegen cultuur als exportproduct en het internationaal cultuurbeleid. Het debat kan van ca. 15 uur tot 16.50 uur en van 20.00 tot 22.10 uur rechtstreeks gevolgd worden op de livestream van de Eerste Kamer.

Regionale omroepen tegen fusieplan NPO

20 september 2013

De NPO wil de regionale radio en tv samenvoegen met de landelijke omroep, maar Stichting ROOS, die de regionale omroepen vertegenwoordigt, is het daar niet mee eens. In het gewenste model van de NPO blijven regionale radio- en tv-zenders weliswaar bestaan, maar verdwijnen de zelfstandige organisaties. Nieuws- en sportredacties van regionale omroepen komen dan inhoudelijk onder de verantwoordelijkheid van de NOS en de regionale omroepen moeten hun techniek en faciliteiten met de NOS gaan delen.

Nieuwe master literair vertalen

19 september 2013

Na twintig jaar krijgt het Nederlandse taalgebied weer een academische opleiding literair vertalen. Het gaat om een tweejarige Nederlands-Vlaamse master, een samenwerkingsverband van de Universiteit Utrecht en de KU Leuven. Het is het eerste tweejarige programma op masterniveau in Europa waarin het literair vertalen op academisch niveau wordt aangeleerd, gecombineerd met onderzoek ernaar. 

Spuiforum 60 miljoen duurder

19 september 2013

Spuiforum, het nieuwe cultuurpaleis aan het Haagse Spuiplein, gaat minimaal 242,7 miljoen euro kosten en geen 181,1 miljoen, zoals de gemeente heeft gebudgetteerd. Dat concludeert de bouwkosten-specialist BBN Adviseurs dat onderzoek heeft gedaan in opdracht van de Haagse Stadspartij. Bovendien 'ontbreekt' er volgens BBN in het voorlopig ontwerp van Neutelings Riedijk ruim 1600 vierkante meter bruto vloeroppervlak en is de danszaal te klein getekend. De gemeente laat een second opinion uitvoeren door adviesbureau Twynstra Gudde. Bron: AD

Professionele organisaties voor monumentenbehoud (POM)

19 september 2013

Zeven organisaties hebben van het rijk de status van professionele organisatie voor monumentenbehoud (POM) ontvangen. Op grond van de Subsidieregeling instandhouding monumenten mogen zij sterk vereenvoudigde subsidieaanvragen voor hun monumenten indienen en krijgen ze voorrang bij de subsidietoekenning in geval van overvraag. Met de subsidies kunnen zij de instandhouding van hun rijksmonumenten waarborgen. Het zijn: Stichting Oude Groninger Kerken, Stichting Twickel, Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen, Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Industrieel Erfgoed B.V. (BOEI), Stichting Kasteel De Haar, Vereniging Hendrick de Keyser en van Stadsherstel Amsterdam de onderdelen Stadsherstel Amsterdam N.V., Amsterdamse Maatschappij tot Stadsherstel II N.V. en B.V. AMF Restauratie.

Cultuur in de Miljoenennota 2014

18 september 2013

De cultuurkaart krijgt de komende tien jaar toch rijksfinanciering. Daarvoor worden de restanten van frictiebudget cultuur ingezet. CKV blijft een verplicht examenvak op havo en vwo. Aldus de Miljoenennota 2014.

Vanaf 2016 bestaat de publieke omroep uit maximaal 8 organisaties. Daarnaast zullen budgetten voor programma’s worden verdeeld op basis van kwaliteit en originaliteit in plaats van op ledenaantallen. Competitie op creativiteit en kwaliteit zal leiden tot betere programma’s voor kijkers. De Raad van Cultuur komt in het voorjaar van 2014 met een brede toekomstverkenning over de Publieke Omroep. Verder worden regionale omroepen vanaf 2014 weer bekostigd door OCW. Lees verder

De stormen van protest over de bezuinigingen op de zelfstandigenaftrek lijken te hebben geholpen. In de miljoenennota is opgenomen dat op de ondernemersfaciliteiten 300 miljoen in plaats van 500 miljoen wordt bezuinigd. En waar het regeerakkoord nadrukkelijk de mogelijkheid noemde de zelfstandigenaftrek af te schaffen, spreekt de miljoenennota alleen nog over versoberen. Lees verder FNV KIEM

Fusie KB en Nationaal Archief van de baan

18 september 2013

De voorgenomen fusie van de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief was al bevroren maar is nu definitief van de baan. Dat staat in een Kamerbrief van minister Bussemaker. Het Nationaal Archief heeft een duidelijke rol in het archiefstelsel, terwijl de Koninklijke Bibliotheek een eigen rol in het bibliotheekstelsel heeft die bovendien wordt uitgebreid, wat ook vastgelegd zal worden in de nieuwe bibliotheekwet. Positieve effecten van een fusie zijn niet te verwachten, maar de instellingen werken uiteraard wel samen.

DutchCulture, centre for international cooperation

17 september 2013

De ministers Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) en Jet Bussemaker (Cultuur) openden 16 september in Amsterdam het nieuwe DutchCulture, centre for international cooperation. DutchCulture is de organisatie voor promotie, ondersteuning en realisatie van internationale culturele samenwerking en is ontstaan door een fusie van SICA, Trans Artists en MEDIA Desk Nederland. Ook neemt DutchCulture internationale taken over van het opgeheven Erfgoed Nederland. De beide ministers benadrukten in een interview het belang van de Nederlandse cultuur in internationale relaties.

Gemeenten bezuiningen op kunst en cultuur

16 september 2013

De meeste gemeenten bezuinigen ook dit jaar weer op kunst en cultuur. De verwachting is dat er in heel 2013 bijna 1,7 miljard euro wordt uitgegeven, 3,7 procent minder dan vorig jaar. De gemiddelde gemeentelijke uitgaven aan kunst en cultuur per inwoner dalen van103 naar 98 euro. Volgens het CBS dalen de bestedingen bij tweederde van de gemeenten. Tot en met 2010 namen de uitgaven aan de cultuursector nog toe.

Rijksmuseum Twenthe lijkt gered

16 september 2013

Rijksmuseum Twenthe in Enschede lijkt gered. Het museum heeft toezeggingen van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede dat ze het subsidiebedrag van het Rijk zullen verdubbelen. Minister Jet Bussemaker (Cultuur) gaf vorig jaar aan dat ze alleen subsidie wil verstrekken wanneer er ook andere financiers gevonden worden. Bron: de Volkskrant

Geen 11 maar 34 theaterinstellingen opgeheven

16 september 2013

Volgens NRC Handelsblad werden de bezuinigingen op cultuur voor ‘slechts’ 11 theaterinstellingen fataal, maar volgens het Cultureel Persbureau zijn het er zeker 34. De krant telt gezelschappen die zich vrijwillig hebben opgeheven door te fuseren met een ander gezelschap niet mee. Daarnaast zijn er instellingen die zichzelf al voor de nieuwe ronde hebben opgeheven, omdat duidelijk was dat ze geen geld zouden krijgen.

Open Monumentendag trekt 900.000 bezoekers

16 september 2013

De 27ste editie van de Open Monumentendag, op 14 en 15 september jongstleden, trok dit jaar circa 900.000 bezoekers. Dat is iets minder dan vorig jaar, toen 925.000 mensen een monument bezochten. Ook de Boekmanstichting nam deel aan het evenement en ontving ruim 2200 mensen.

Sluiting Instituut voor Animatiefilm

13 september 2013

Op 1 november sluit het Nederlands Instituut voor Animatiefilm (NIAf) in Tilburg. De subsidie is in 2012 al beëindigd. Vorige week werd duidelijk dat er ook vanuit de provincie Noord-Brabant geen geld meer komt. De collectie van het instituut is overgedragen aan filmmuseum Eye in Amsterdam en aan de universiteiten in Utrecht en Groningen. Bron: AD

Elf podiumkunstgroepen stoppen door cultuurbezuinigingen

12 september 2013

Elf van de ruim 130 gezelschappen die door de bezuinigingen geen of veel minder cultuursubsidie ontvangen dan voorheen, zijn gestopt. Dat blijkt uit onderzoek van NRC Handelsblad. Ongeveer vijf gezelschappen overwegen nog of ze doorgaan of niet, 37 gezelschappen maken minder of geen nieuwe producties. Verder blijkt het werven van geld onder bedrijven en particulieren een moeilijke opgave. Ongeveer twintig gezelschappen hebben nieuwe geldschieters kunnen vinden.

Amsterdam moet rapporten restauratie openbaar maken

12 september 2013

De gemeente Amsterdam moet binnen zes weken twee rapporten openbaar maken over de restauratie van het schilderij 'Who's afraid of Red, Yellow and Blue III' van Barnett Newman, dat in 1986 door een bezoeker van het Stedelijk Museum werd beschadigd. Dit blijkt uit een uitspraak van de Raad van State. Kunsthistoricus en journalist Jhim Lamoree had in 2011 om openbaarmaking van de rapporten gevraagd, maar het college weigerde dat. Tegen deze uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Staat van het Theater door Jet Bussemaker

9 september 2013

Op donderdag 5 september 2013 opende Minister Bussemaker in de Stadsschouwburg van Amsterdam het theaterseizoen 2013 met de jaarlijkse Staat van het Theater. Zij sprak over het belang van voldoende draagvlak voor kunst- en cultuurbeleid, de ambassadeursrol die kunstenaars op zich kunnen nemen en haar initiatief om te komen tot een 'Koninklijke Akademie van de Kunsten'. 

Timo de Rijk hoogleraar in Delft en Leiden

9 september 2013

Timo de Rijk is aangesteld als Professor Design, Culture and Society, een gezamenlijke leerstoel voor de faculteit Industrieel Ontwerpen aan de TU Delft en Geesteswetenschappen aan de Universiteit Leiden. Zijn leeropdracht is de bestudering van de historische en culturele betekenis van design. De Rijk verzorgt onderwijs voor zowel studenten Industrieel Ontwerpen als Kunstgeschiedenis. Hij was tot afgelopen academisch jaar bijzonder hoogleraar Design Cultures aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Bron: www.dearchitect.nl

Bedrijfs Cultureel Abonnement stimuleert cultuurdeelname

9 september 2013

64 procent van de werknemers met een Bedrijfs Cultureel Abonnement (BCA, zoals een CJP-pas, maar dan voor bedrijven) bezoekt voorstellingen waar zij anders niet naartoe zou gaan.  Dat blijkt uit onderzoek van Ruigrok | NetPanel in opdracht van BCA. Bijna zeven op de tien respondenten maakt gebruik van aanbiedingen voor theater- en muziekvoorstellingen en films.

Leeuwarden in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa

6 september 2013

Leeuwarden is in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa. Jaarlijks dragen twee steden deze titel. In 2018 mogen Nederland en Malta een stad aanwijzen. Ook Eindhoven en Maastricht waren kandidaat. Eerder droegen Amsterdam (1987) en Rotterdam (2001) de titel.

Gemeente mag bibliotheek niet zomaar sluiten

6 september 2013

Gemeenten moeten eerst afspraken maken met omliggende plaatsen voordat ze hun eigen bibliotheek sluiten, zodat hun inwoners alsnog bij een bibliotheek terecht kunnen. Ook moet er een landelijke bibliotheekpas komen. Dat staat in een wetsvoorstel van minister Jet Bussemaker waar de ministerraad vandaag mee instemde. De Koninklijke Bibliotheek krijgt een centrale en coördinerende rol in het netwerk van bibliotheken.

Rijksmuseum opent educatief centrum: de Teekenschool

5 september 2013

Het Rijksmuseum opent vandaag de Teekenschool, een educatief centrum voor jong en oud. Kinderen kunnen er door middel van theater kennismaken met de wereld van Rembrandt, Hugo de Groot en Willem Barentz. Ook zijn er lessen in modeltekenen en 3D-ontwerpen, waarbij de collectie van het Rijksmuseum steeds centraal staat. De Teekenschool is met private middelen, ter hoogte van 2,5 miljoen euro, tot stand gekomen.

Week van de Wederopbouw

5 september 2013

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert van 25 t/m 28 september de Week van de Wederopbouw, met symposia, tentoonstellingen, films en andere publieksactiviteiten over de erfenis van de wederopbouw en de toekomst van het erfgoed uit de periode 1940-1965.

Paradisodebat Uitmarkt

2 september 2013

Naar schatting een half miljoen mensen hebben dit weekeinde in Amsterdam de 36ste Uitmarkt bezocht. Op zondag 1 september vond het jaarlijkse Paradisodebat plaats tussen culturele vertegenwoordigers van de politieke partijen, beleidsmakers en de culturele sector. Het debat werd geopend door minister voor Cultuur Jet Bussemaker. Ze legde uit dat de sector niet op extra middelen hoeft te rekenen. Verslag in Theaterkrant