Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Ontslagen bij Het Nieuwe Instituut

31 juli 2014

Het Nieuwe Instituut dat vorig jaar is ontstaan uit een fusie van het Nederlands Architectuurinstituut (NAi), Premsela en Virtueel Platform  in Rotterdam schrapt 10 van de 65 fte’s. Dat betekent dat 16 van de 80 medewerkers worden ontslagen. Deze reorganisatie vindt haar oorzaak enerzijds in kabinetsbeleid rond de creatieve industrie en het huidige beleidsplan van Het Nieuwe Instituut. Anderzijds is de wijziging in de interne organisatie ingevoerd om naast het publieksbereik ook het verdienvermogen van de organisatie te vergroten. Het instituut moet, net als andere culturele instellingen, meer eigen inkomsten gaan verwerven naast de rijkssubsidie.

Voor toekomstige projecten worden, naast de medewerkers uit het compacte vaste kernteam, op tijdelijke basis mensen met specifieke kwaliteiten en vaardigheden aangetrokken, die voor het desbetreffende project nodig zijn. Meer lezen.

38 miljoen voor 152 Veni-onderzoekers

29 juli 2014

152 veelbelovende onderzoekers kunnen de komende jaren hun onderzoeksplan realiseren dankzij een Veni van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Een Veni-financiering bedraagt maximaal 250.000 euro en is één van de persoonsgebonden financieringsvormen van NWO om wetenschappelijk talent te bevorderen. De financiering is beschikbaar gesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Veni-onderzoekers zijn maximaal drie jaar geleden gepromoveerd. Ze zijn vrij om hun onderzoeksonderwerp te kiezen. Veni maakt onderdeel uit van NWO's Vernieuwingsimpuls; Veni, Vidi en Vici, gericht op de verschillende carrièrefasen van wetenschappers. De Veni's van 2014 vertegenwoordigen veel verschillende wetenschappelijke disciplines. Een groot deel van de onderzoeken sluit direct aan bij actuele maatschappelijke vraagstukken. In de alfabetische lijst vindt u alle 152 Veni-onderzoekers en korte samenvattingen van de onderzoeksprojecten.
Lees meer

Nieuwe voorzitter en lid van Raad van Toezicht Rijksakademie

28 juli 2014

Chris Buijink en Defne Ayas treden toe tot de Raad van Toezicht op de Rijksakademie. Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, wordt de nieuwe voorzitter en vervangt daarmee Louise Gunning-Schepers die zich sinds 2008 heeft ingezet voor de Rijksakademie. Defne Ayas, directeur van Witte de With Center for Contemporary Art in Rotterdam treedt toe als lid en neemt de plaats in van Karel Schampers, wiens termijn afliep. Louise Gunning-Schepers treedt terug omdat zij haar volle aandacht wil richten op de Universiteit van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam. Chris Buijink is voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (vanaf 1 juni 2013). Daarvoor werkte hij op het Ministerie van Economische Zaken. Hij was onder meer directeur-generaal van Ondernemen en Innovatie. In 2007 werd hij benoemd tot secretaris-generaal. Defne Ayas is sinds 2012 directeur van Witte de With in Rotterdam. Zij is tevens co-directeur en mede-oprichter Arthub Asia, curator Performa, New York, USA (2005 — heden) en voorheen onder meer docent kunstgeschiedenis New York University in Shanghai, China (2006-2011) en coördinator nieuwe media en publieksprogramma bij het New Museum of Contemporary Art, New York, USA. Meer informatie

VNG uit zorgen over beeldend kunstgeld gemeenten

23 juli 2014

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt zich zorgen over de overheveling van de geldstroom beeldende kunst en vormgeving. Deze wordt per 1 januari 2015 overgeheveld van de decentralisatie-uitkering aan de 36 grootste gemeenten naar de algemene uitkering van het gemeentefonds. In de meicirculaire gemeentefonds staat dat alle gemeenten per 2015 samen jaarlijks 13,5 miljoen euro rijksgeld in de algemene uitkering ontvangen voor een beleid voor beeldende kunst en vormgeving. Bij de toedeling aan gemeenten staat ‘niet specifiek bepaald’. Het ministerie van BZK heeft mondeling medegedeeld dat het bij de versleuteling zal gaan om € 0,80 per regionale klant. De VNG heeft aan de ministeries van BZK en OCW gemeld problemen te voorzien. Belangenorganisatie Kunsten ’92 heeft op 10 juli een protestbrief gestuurd aan minister Bussemaker van OCW. In opdracht van de VNG heeft Lineke Borghuis de beleidsinstrumenten voor het gemeentelijk beeldend kunstbeleid in kaart gebracht.
Meer informatie

Wijzigingen Wetsvoorstel Auteurscontractenrecht naar Kamer

22 juli 2014

Staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie heeft een aantal wijzigingsvoorstellen voor de Wet Auteurscontractenrecht naar de Tweede Kamer gestuurd. Het gaat om de wijziging van de Auteurswet en de Wet op de naburige rechten bedoeld om de positie van makers en kunstenaars te versterken ten opzichte van producenten en exploitanten van auteursrechtelijk beschermd werk. De veranderingen die Teeven voorstelt gaan vooral over art. 45d Aw, over de proportionele en billijke vergoedingen voor filmmakers en acteurs. Teeven introduceert de Proportionele vergoeding, bedoeld om regisseurs, scenarioschrijvers en hoofdrolacteurs te laten delen in de inkomsten van het (doen) uitzenden van films. Bij het recht op een billijke vergoeding wordt nu expliciet vermeldt dat het naast het ‘openbaar maken’ en ‘verveelvoudigen’ ook om de ‘overdracht van verhuurrechten’ gaat. Daarnaast wordt de vergoeding door kabelmaatschappijen weer expliciet genoemd in het wetsvoorstel. Na de zomer zal de Tweede Kamer het wetsvoorstel bespreken. 
Bron: FNV KIEM

Verkoop tweedehands e-books mag voorlopig verder

22 juli 2014

Website Tom Kabinet mag voorlopig doorgaan met het verkopen van tweedehands e-books. In een kort geding aangespannen door het Nederlands Uitgeversverbond (NUV) bepaalde de rechter dat Tom Kabinet niet direct kan worden vergeleken met illegale piratenwebsites. De voorzieningenrechter zegt dat niet duidelijk is of er een juridisch verschil is tussen e-boeken en papieren boeken. Hij vindt dat de Europese rechtspraak daarover meer duidelijkheid moet geven. Tot die tijd wil de rechter de verkoop niet verbieden
Uitspraak

11 ontslagen bij Scheepvaartmuseum

18 juli 2014

Bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam worden 11 van de 140 medewerkers ontslagen. Volgens waarnemend directeur Erik Gerritsen is ontslag noodzakelijk om de kosten van de organisatie terug te brengen. Sinds de heropening in 2011 verdubbelde het aantal bezoekers van het museum, vooral het aandeel scholieren en jongeren is veel groter dan voorheen. Omdat zij minder entree betalen vallen de inkomsten tegen. Daarnaast ontvangt het museum sinds vorig jaar minder subsidie van de rijksoverheid. De commerciële activiteiten, zoals de verhuur van zalen voor feesten en vergaderingen, leveren niet genoeg op om deze tegenvallers op te vangen.
Meer informatie

Marens Engelhard nieuwe directeur Nationaal Archief

16 juli 2014

Marens Engelhard wordt per 1 oktober 2014 algemeen rijksarchivaris en algemeen directeur van het Nationaal Archief. Engelhard, sinds 2010 directeur van het Stadsarchief Amsterdam, volgt Martin Berendse op die in juli Hans van Velzen opvolgde als directeur van de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA).

We are public start op 1 september

16 juli 2014

Het is gelukt, binnen 50 dagen hebben zich 2500 leden aangesloten bij Go Public, het nieuwe cultuurlidmaatschap. In samenwerking met ruim 40 toonaangevende cultuurinstellingen geeft We Are Public per 1 september maandelijks toegang tot een scherpe selectie van zo'n 30 concerten, dans- en theatervoorstellingen, films en exposities.

Gezamenlijke cao voor dans- en theatersector

15 juli 2014

Vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de podiumkunsten, NAPK en FNV KIEM, hebben voor het eerst in de geschiedenis een gezamenlijke cao voor de theater- én de danssector afgesloten, lopend van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2016. Ook doen NAPK en FNV KIEM een oproep aan het ministerie van onderwijs en de HBO- en MBO-opleidingen om iets te doen aan het te grote aanbod van afgestudeerden. Ondanks de krimp in de sector neemt het aantal studenten op de kunstopleidingen nog ieder jaar toe.

Cultuursponsoring aantrekkelijker dan sport en media

14 juli 2014

Sponsors richten zich dikwijls op sport, terwijl zij beter hun naam aan cultuur kunnen verbinden. Zo blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Hendrik Beerda Brand Consultancy, waarbij de merkkracht van de top 100 van de cultuur & entertainmentbranche werd vergeleken met die van de sport- en sponsorsector. Cultuurorganisaties scoorden veel beter op factoren als bekendheid, waardering en binding. In 2013 werd €815 miljoen uitgegeven aan sponsoring. Daarvan werd 56% besteed aan sport, 20% aan media, 9% aan kunst & cultuur, 9% aan maatschappij en 7% aan entertainment.
Meer informatie

Fotoacademie sluit vestigingen buiten Amsterdam

14 juli 2014

De Fotoacademie, een particuliere HBO-opleiding, sluit in september drie van de vier scholen. Studenten in Eindhoven, Rotterdam en Groningen moeten hun opleiding voortzetten in Amsterdam. De vestiging in Nijmegen sloot onlangs al zijn deuren. ‘De conjunctuur’ wordt als oorzaak voor de sluiting genoemd.
Meer informatie

Poppodia willen meer ruimte voor talentontwikkeling

10 juli 2014

Uit een enquête onder podiumdirecteuren, die nog niet openbaar is, blijkt dat het overgrote deel van de poppodia en -festivals talentontwikkelingsprojecten biedt, maar dat 60 procent van de podia hiervoor meer ruimte zou willen hebben. De exploitatie laat dat echter niet toe. Aldus organisatiestrateeg Thomas van Dalen die in opdracht van de VNPF een onderzoek uitvoert naar de rol en betekenis van de poppodia en -festivals bij talentontwikkeling. Dit najaar presenteert de VNPF een position paper naar aanleiding van het onderzoek van Thomas van Dalen onder de titel: ‘Poppodia en popfestivals als springplank.’ Daarin zullen de definitieve resultaten van de enquête worden verwerkt.

Kort geding uitgevers tegen handel tweedehands e-books

10 juli 2014

Tom Kabinet, de eerste Nederlandse digitale-tweedehandsboekensite, moet zich vandaag verantwoorden voor de rechter in Amsterdam. Uitgevers eisen in een kort geding dat het bedrijf zijn activiteiten staakt.Tom Kabinet zou de auteursrechten schenden door zonder toestemming boeken te verhandelen. Verder zou de website een platform bieden aan downloaders die geld willen verdienen aan illegaal verkregen boeken. Bron: de Volkskrant

Publieke omroep schendt privacywetgeving

9 juli 2014

De publieke omroep schendt de privacywetgeving van websitebezoekers door het surf- en klikgedrag zonder hun toestemming te volgen en vast te leggen. Dat blijkt uit een nog ongepubliceerd rapport van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP), in bezit van NRC Handelsblad. De NPO beheert honderden websites van radio- en tv-programma’s, omroepverenigingen en Uitzending Gemist. De verzamelde gegevens dienen om het bereik van de programmawebsites te meten, aldus de omroepen.

Voortgangsrapportage cultuureducatie in de Kamer

8 juli 2014

De Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besprak op woensdag 2 juli de voortgangsrapportage cultuureducatie en de beleidsreactie van het kabinet op het advies van de Raad voor Cultuur over de lokale infrastructuur voor actieve cultuurparticipatie. D66 en PvdA vinden de plannen vrijblijvend en uitten hun zorg over het uiteindelijke resultaat van de inspanningen. De VVD wil meer zekerheid dat scholen zich inspannen voor cultuuronderwijs op school. De SP vindt dat er meer ruimte moet komen om vakleerkrachten in te zetten. Volgens het CDA moet er meer naar verenigingen gekeken worden om cultuureducatie in school te brengen. Lees hier het verslag van het LKCA.

Kamerbrief over cultuurbeleid

8 juli 2014

In een brief aan de Tweede Kamer geeft minister Bussemaker (OCW) een nadere uitwerking van de visie dat cultuur een onderdeel is van een brede maatschappelijke agenda. Aan de hand van voorbeelden wil zij laten zien 'hoe de cultuursector zelf initiatieven ontplooit om bij te dragen aan maatschappelijke vraagstukken en hoe vanuit andere sectoren een beroep gedaan wordt op de specifieke kwaliteiten, werkwijze en ervaring van de cultuursector.'

Vaste boekenprijs voorlopig handhaven

6 juli 2014

De Raad voor Cultuur adviseert de Wet op de vaste boekenprijs voorlopig te handhaven voor een periode van vier jaar. Vanwege het grote culturele en maatschappelijke belang moet een brede beschikbaarheid en verscheidenheid van boeken zijn gegarandeerd. De raad concludeert dat er onduidelijkheid blijft bestaan over de effectiviteit van de wet. Ook blijven (digitale) productontwikkeling en innovatie in de boekensector urgent. Daarom verbindt de raad aan dit advies bepaalde voorwaarden, zoals meer inzage in relevante cijfers en alternatieve evaluatiemethoden. Als hier niet aan wordt voldaan, dan ligt afschaffing van de wet over vier jaar in de rede.

Cultuurfonds geeft studiebeurzen aan talenten

3 juli 2014

Het Prins Bernhard Cultuurfonds verstrekt dit jaar 109 studiebeurzen voor excellente studenten dans, film, theater en wetenschap, die in het buitenland gaan studeren of onderzoek gaan doen. Voor muziekstudies of voor een bijdrage aan een instrument werden 18 beurzen toegekend; voor beeldende kunst 24. Het gaat in totaal om 1,5 miljoen euro. Bron: NRC Handelsblad

Recordaantal bezoekers Holland Festival

2 juli 2014

Een recordaantal mensen, ruim 115.000, bezocht dit jaar het Holland Festival van 1 tot en met 29 juni. De 67e editie, de laatste onder leiding van Pierre Audi, was een van de grootste van de afgelopen jaren, met 159 voorstellingen en concerten op verschillende locaties in Amsterdam. Volgend jaar neemt Ruth Mackenzie de artistieke leiding over van Audi.

Analyse cultuurparagrafen gemeenten

2 juli 2014

In het kader van het debat in de Tweede Kamer op 2 juli over cultuureducatie, heeft Berenschot een analyse verricht van de cultuurparagrafen in een aantal gemeentelijke coalitie-akkoorden. De indruk ontstaat dat het meevalt met de extra bezuinigingen op cultuur, die bovenop de sinds 2011 doorgevoerde bezuinigingen komen. De grootste gemeenten bezuinigen vanaf 2015 niet of nauwelijks extra, en sommige spreken juist over repareren of intensiveren. Er is een accentverschuiving zichtbaar van aandacht voor de artistieke en economische waarde naar de maatschappelijke waarde van cultuur. Lees de blog van Berenschotadviseur Bastiaan Vinkenburg op de website van Kunsten'92.

Positief advies Commissariaat voor de Media

2 juli 2014

Het Commissariaat voor de Media adviseert staatssecretaris Dekker van OCW negen omroepen een erkenning te verlenen voor de periode 2016-2020. Het betreft de samenwerkingsomroepen AVROTROS, KRO-NCRV, VARA-BNN en de zelfstandige omroepverenigingen EO, Omroep MAX en VPRO. Powned, WNL en HUMAN dienen volgens de toezichthouder in aanmerking te komen voor een voorlopige erkenning. In zijn advies kondigt het Commissariaat aan de komende jaren de inrichting van de governance bij de media-instellingen en de rechtmatige besteding van publiek geld als speerpunten te beschouwen. 

Toekenningen voor samenwerkende musea

1 juli 2014

Twaalf plannen voor duurzame samenwerkingen tussen musea en/of maatschappelijke instellingen ontvangen een bijdrage van in totaal 1 miljoen euro, zo maakte het Mondriaan Fonds bekend. De plannen zijn ingediend bij de eerste twee aanvraagronden voor de Bijdrage samenwerking musea die werd ingesteld nadat minister Bussemaker (OCW) 8 miljoen euro ter beschikking stelde voor de komende drie jaar om de samenwerking tussen musea te bevorderen. Musea kunnen deze bijdrage zes keer per jaar bij het Mondriaan Fonds aanvragen.
Meer informatie