Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Felix Meritis wordt misschien literatuurhuis

30 september 2014

Derk Haank, directeur van het Duitse uitgeefconcern Springer wil Felix Meritis kopen om er een literatuurhuis van te maken, zo meldt NRC vandaag. De uitgeverijen De Arbeiderspers, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Nijgh & Van Ditmar en Querido, waarvan Haank mede-eigenaar is, zouden zich vestigen in het gebouw aan de Keizersgracht in Amsterdam. In februari ging Stichting Felix Meritis failliet en kocht de gemeente Amsterdam het gebouw met het idee om het door te verkopen. Haank is een van de 7 bieders.

Kunstbezit populair onder vermogenden

26 september 2014

Kunstbezit is populair onder vermogende Nederlanders. Ruim twee derde heeft kunst in haar bezit. Bovendien geeft bijna de helft van de niet-kunstbezitters aan graag kunst te willen verzamelen, maar heeft geen idee hoe ze dit moet aanpakken. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van ING naar kunstbezit onder vermogenden in Nederland. Aanleiding is de New Talent Photography Award van ING Private Banking en ING Art Management. De bank wil hiermee de toonaangevende rol die Nederland inneemt bij deze populaire kunstvorm stimuleren en onderhouden.
Persbericht

Scheepvaartmuseum mag niemand ontslaan

25 september 2014

Het Scheepvaartmuseum krijgt geen vergunning van het UWV voor het voorgenomen ontslag van elf werknemers. Volgens het UWV heeft het museum de bedrijfseconomische noodzaak van de ontslagaanvraag niet aangetoond. Bron: Het Parool

Vlaanderen bezuinigt op cultuur

25 september 2014

Vlaamse culturele instellingen moeten volgend jaar gemiddeld 5 procent bezuinigen. Dat heeft de Vlaamse minister Sven Gatz (Cultuur, Open VLD) bekendgemaakt. Theater-, dans- en muziekgezelschappen leveren gemiddeld 7,5 procent in, musea en erfgoedinstellingen 4 procent. Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, zoals Opera Vlaanderen, moeten 2 procent inleveren. Lees verder in De Morgen

4,2 miljoen voor banenplan

24 september 2014

De Federatie Cultuur, vakbond FNV KIEM, de stichting Cultuur-Ondernemen, de Federatie Creatieve Industrie en anderen hebben een plan opgesteld om de arbeidsmarkt in de cultuursector te verbeteren. Voor dit plan is 4,2 miljoen euro beschikbaar. De ene helft is afkomstig van werkgevers- en werknemersorganisaties en de sociale fondsen in de cultuursector, de andere helft van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, uit de zogenoemde Asscher-gelden (bedoeld om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten). Er komen onder andere leerwerkplekken voor afgestudeerde studenten van de kunstacademies, werklozen krijgen intensieve begeleiding bij het zoeken naar nieuw werk en werknemers en kleine zelfstandigen krijgen (bij)scholing.
Bron: NRC Handelsblad, persbericht Federatie Cultuur 
Sectorplan en Plan van aanpak

Motie over talentontwikkeling aangenomen

24 september 2014

De aangepaste motie van Vera Bergkamp (D66) en Jasper van Dijk (SP) over de besteding van het extra budget voor talentontwikkeling, is door de Tweede Kamer aangenomen. In de motie wordt minister Bussemaker gevraagd om bij de besteding zoveel mogelijk aan te sluiten bij een bestaande structuur om versnippering tegen te gaan. Ze wordt verzocht opnieuw in overleg te treden met de fondsen en expertisecentra om te kijken naar de meest effectieve besteding van de extra middelen die voor talentontwikkeling zijn vrijgemaakt, deze middelen vooralsnog niet te alloceren bij de Stichting Cultuur-Ondernemen en de Kamer daarover te informeren vóór het Wetgevingsoverleg Cultuur. Lees verder

Boijmans eert schenkers

23 september 2014

Boijmans Van Beuningen heeft iedereen die ooit een kunstwerk aan het museum heeft geschonken, opgenomen in de Zodiaque Kring, genoemd naar de groep die Salvador Dalí ondersteunde. Er zal jaarlijks een bijeenkomst worden georganiseerd. Het museum heeft sinds zijn oprichting in 1849 van zo'n 1650 particulieren kunstwerken ontvangen. Bron: NRC Handelsblad

Ook Popcoalitie reageert op plan talentontwikkeling

23 september 2014

Net als de theatersector vindt de Popcoalitie dat het extra budget van 8 miljoen euro dat minister Bussemaker wil uitgeven aan talentontwikkeling in de kunsten, het best besteed kan worden in de vorm van begeleiding en investering op maat. Dat staat in een brief aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer in reactie op de brief van de minister over talentontwikkeling ‘Ruimte voor talent in het cultuurbeleid’. Zie VNPF.nl

MC Theater Amsterdam vraagt faillissement aan

23 september 2014

Het MC Theater in Amsterdam heeft faillissement aangevraagd. Het multiculturele podium zou in problemen zijn geraakt door huurachterstanden en financiële tekorten. MC Theater ontstond uit de multiculturele theatergroepen Made in da Shade en Cosmic en wilde dé locatie voor Urban Arts in de stad worden. Het biedt onderdak aan theaterproducties, concerten, festivals, events en exposities en werkt samen met festivals als ADE, Pitch, Cinekid en Afrovibes. Er staan ongeveer 15 fte op het spel staan. De rechtbank Amsterdam doet 30 september uitspraak over de faillissementsaanvraag. Bron: 3voor12.vpro.nl

Meer museumbezoek, minder giften

22 september 2014

In 2013 ontvingen musea 23,2 miljoen bezoeken. Een toename van 13 procent ten opzichte van 2012. Dit blijkt uit de publicatie Museumcijfers 2013 van de Museumvereniging, branchevereniging van musea in Nederland. Musea genereerden een totale omzet € 857 miljoen. Die omzet bestaat voor € 360 miljoen uit eigen inkomsten, een stijging van 13 procent ten opzichte van 2012. Deze stijging houdt vooral verband met de heropeningen van het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum in Amsterdam. Ondanks de Geefwet is het aantal giften gedaald. Konden de musea in 2012 nog rekenen op 41,4 miljoen euro aan giften, vorig jaar was dat 24,6 miljoen. Het aandeel buitenlandse bezoeken stijgt naar 28 procent. Lees verder

Amazon.com verkent markt voor e-book in Nederland

19 september 2014

Webwinkel Amazon.com wil naast buitenlandse titels ook Nederlandstalige e-books verkopen in Nederland en onderhandelt daarover met Nederlandse uitgevers. Wanneer Amazon.nl de lucht in gaat, is nog niet bekend. Bron: NRC Handelsblad

'Talentontwikkeling in podiumkunsten kan beter!'

17 september 2014

De theaterwereld is tegen de plannen van minister Bussemaker om extra geld voor talentontwikkeling, 1,4 miljoen van de extra 8 miljoen euro, te verdelen via Stichting Cultuur-Ondernemen. In het voorstel zouden coaches beginnende kunstenaars selecteren en hen met 9000 euro steunen. Maar de theatersector wil dat dit geld via Fonds Podiumkunsten direct terechtkomt bij jonge theatermakers die samenwerken met een gezelschap, theater of festival. Die partner zou dan als coach moeten dienen. De brief met een alternatief voorstel is ondertekend door de drie grote brancheverenigingen VSCD, NAPK en VNPF, schouwburgen, gezelschappen en jonge makers. Bron: NRC Handelsblad, Theaterkrant.nl

Aantal werknemers architectenbranche neemt toe

17 september 2014

De scherpe daling van de werkgelegenheid in de architectenbranche lijkt gestopt. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2014 stijgt het aantal tijdelijke en vaste diensverbanden het tweede kwartaal licht. Dit blijkt uit recente cijfers van het Pensioenfonds Architectenbureaus. Bron: BNA.nl

Vrienden Wereldmuseum verkopen stukken

17 september 2014

De Stichting Vrienden van het Wereldmuseum in Rotterdam heeft de afgelopen jaren voor ruim een miljoen euro aan Aziatische kunstwerken verkocht. Deze verkopen onttrekken zich aan elke vorm van toezicht. Het gaat om kunstwerken uit de eigen collectie van de Stichting Vrienden, waar Wereldmuseum-directeur Stanley Bremer voorzitter van is. Lees verder in De groene Amsterdammer.

Deel van Krim-kunst terug naar Kiev

17 september 2014

Het Allard Pierson Museum in Amsterdam heeft de kostbaarste voorwerpen van de expositie De Krim - Goud en Geheimen van de Zwarte Zee, teruggestuurd naar het Museum voor Nationale Geschiedenis in Kiev, waar ze vandaan komen. Het lot van de rest van de voorwerpen, afkomstig van musea op de Krim, blijft ongewis door de recente machtswisseling daar. De vier Krimmusea eisen de voorwerpen op, maar het ministerie van Cultuur van Oekraïne stelt dat de objecten staatseigendom zijn en geretourneerd moeten worden naar Kiev. Bron: NRC Handelsblad

Begroting OCW 2015

17 september 2014

Belangrijke onderwerpen uit de begroting van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor 2015. Het gaat om voorgenomen beleid. Dat betekent dat de Eerste en Tweede Kamer de plannen van het kabinet nog moeten goedkeuren:

Het ministerie van OCW zal, ook na de bezuinigingen, een rol blijven spelen als ondersteuner van cultuur. Onder meer door de culturele basisinfrastructuur te ondersteunen. Doelstelling is de bevordering van een sterke, pluriforme, toegankelijke en kwalitatief hoogwaardige cultuursector. En om te zorgen voor ons gezamenlijke erfgoed. 

Op 1 januari 2015 gaat de nieuwe Bibliotheekwet in. De huidige wet gaat nog uit van de bibliotheek waar je alleen fysieke boeken kunt lenen. Maar de meeste bibliotheken zien er tegenwoordig anders uit. In de toekomst zijn openbare bibliotheken plekken waar iedereen terecht kan voor kennis en informatie. De wet biedt ook de garantie dat gemeenten niet zomaar de bibliotheek kunnen sluiten. Dat kan alleen als zij afspraken hebben gemaakt met de bibliotheek van de buurgemeente. 

Voor de Nederlandse filmindustrie is jaarlijks € 20 miljoen beschikbaar om de productie-activiteit in Nederland te vergroten. En om de internationale concurrentiepositie te versterken. Op grond van de regeling wordt een financiële bijdrage van maximaal 30% verleend in de productiekosten van een film die aantoonbaar in Nederland zijn besteed. De uitvoering van de regeling is in handen van het Filmfonds. 

In een steeds voller en gevarieerder medialandschap moeten publiek bekostigde media meer onderscheidend zijn: op inhoud en kwaliteit. Stimulering van onderscheidende programmering en bewust mediagebruik is belangrijk. Hierdoor kan een onafhankelijk, gevarieerd en kwalitatief hoogwaardig media-aanbod blijven bestaan. In 2015 wordt de verdere vernieuwing van de publieke omroep uitgewerkt.

Nieuwe Bioscoopmonitor

15 september 2014

De meeste bioscoopbezoekers plannen hun bezoek 1 tot 5 dagen van tevoren, kopen een kaartje aan de kassa en doen er 10 tot 20 minuten over om met de auto naar de bioscoop te reizen. Jonge, frequente bioscoopbezoekers die in de stad wonen, handelen impulsief, kopen een kaartje online en pakken de fiets. Deze en andere bevindingen zijn het resultaat was een onderzoek naar de beslissingsprocessen van bioscoopbezoekers en filmkijkers. Dit onderzoek werd onderdeel van Bioscoopmonitor 2013/2014, het jaarlijkse onderzoeksrapport van Stichting Filmonderzoek uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Filmdistributeurs (NVF) en de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB). Hierin komen zoals elk jaar de demografische ontwikkelingen van het bioscoop- en filmtheaterpubliek aan bod, met dit keer speciale aandacht voor kinderen van 6 tot 15 jaar, bezoekers van Nederlandse films en een vergelijking met de afgelopen drie jaar. 

Open Monumentendag: 900.000 bezoekers

15 september 2014

De 28ste editie van de Open Monumentendag trok dit weekeinde meer dan 900.000 mensen. Het bezoekersaantal ligt daarmee net wat hoger dan een jaar eerder. In driehonderd gemeenten konden mensen ongeveer 6.000 monumenten bezoeken.

Bol.com gaat samenwerken met Kobo

15 september 2014

Bol.com en het Canadese Kobo gaan samenwerken om digitaal lezen aantrekkelijker te maken. Vanaf vandaag verkoopt Bol.com de e-readers en tablets van Kobo. Daarnaast krijgen klanten van Bol.com toegang tot 2 miljoen e-boeken, waaronder een volledig internationaal aanbod. Dankzij de samenwerking zullen op de Kobo-readers naast de gekochte e-boeken bij Kobo, ook de e-boeken van Bol.com na aankoop direct zichtbaar zijn. Bovendien komt binnen enkele weken een ‘Bol.com-Kobo leesapp’ beschikbaar. Het aanbod e-boeken is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Volgens de rapportage van GfK in juli is al één op de zeven verkochte fictieboeken in Nederland is digitaal. Bij Bol.com is dit zelfs één op de vier. Bron: Boekblad.nl

Jaarcijfers podia 2013

15 september 2014

Volgens nieuwe cijfers van de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) over 2013 presenteerden de 49 aangesloten poppodia gezamenlijk bijna 18.000 optredens en ontvingen ze ruim 3,1 miljoen bezoeken. De cijfers zijn vergelijkbaar met de cijfers van 2012, waaruit blijkt dat de markt zich redelijk heeft gestabiliseerd na de crisisjaren. Er is een hoge concentratie van activiteiten en bezoek in het westen en zuiden van het land, waar ook meer poppodia huisvesten en een hogere bevolkingsdichtheid is. Driekwart van de optredens is van Nederlandse artiesten en het overige aanbod is afkomstig uit het buitenland. Van de concerten was 15% uitverkocht en van de clubavonden was 18% uitverkocht. De werkgelegenheid van poppodia kenmerkt zich door een hoog aandeel vrijwilligers, met name bij kleinere poppodia. De gezamenlijke omzet van de 49 poppodia bedroeg in 2013 bijna 100 miljoen euro, net als de totale uitgaven. De inkomsten uit kaartverkoop (35%) worden bijna geheel uitgegeven aan het programma (34%), waardoor de exploitatie van de podia (personeels- en huisvestingslasten) met name wordt gedragen door horecaomzet en financiering van de overheid. Later dit jaar publiceert de VNPF een uitgebreider onderzoek, met daarin een terugblik op de trends en ontwikkelingen bij poppodia in het laatste decennium.

Draagvlak voor monumenten is groot

11 september 2014

Uit onderzoek in opdracht van het Restauratiefonds blijkt dat ruim 80 procent van de Nederlanders het belangrijk vindt dat monumenten worden behouden omdat monumenten een positieve invloed hebben op de aantrekkingskracht van een stad of dorp. Verder is bijna drie kwart van de Nederlanders bezorgd over de leegstand, achteruitgang of het verdwijnen van monumenten. Lees verder

Nieuw bordje voor rijksmonumenten

11 september 2014

De circa 60.000 rijksmonumenten in Nederland krijgen een officieel eigen bordje. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft het ontwikkeld. Er komt ook een variant van het bordje voor de 45.000 gemeentelijke monumenten in Nederland. Bron: Monumenten.nl

Verslag Verzameloverleg Cultuuronderwerpen in Tweede Kamer 8 sep.

10 september 2014

Maandag 8 september vond in de Tweede Kamer het Verzameloverleg Cultuuronderwerpen plaats. Zie het stenografisch verslag. Tijdens dit overleg is door de minister en de aanwezige Kamerleden (de christelijke partijen, PVV en Groen Links waren niet aanwezig) gesproken over de inrichting van de cultuurnotaperiode 2017 - 2020. Veel aandacht ging uit naar o.a. de plannen van de minister met betrekking tot de verdeling van extra middelen voor talentontwikkeling en de inkomenspositie van kunstenaars, specifiek het kunstenaarshonorarium. De volgende toezeggingen zijn gedaan: De Kamer zal een onderzoek naar de inkomenspositie van kunstenaars ontvangen, als bijlage bij de publicatie Cultuur in Beeld, die op 1 december aanstaande naar de Kamer gaat. In 2015 ontvangt de Kamer de uitgangspuntenbrief ten behoeve van een nieuwe BIS-periode. Voorts ontvangt de Kamer binnen enkele weken de brief over muziekeducatie en in juni 2015 een brief van de minister met een balans van de bestedingen na zes jaar Brim (Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten) en met name de positie van grote kerken daarin. De minister zegt toe de Kamer te informeren over de resultaten van het overleg met de sector over de uitwerking van het talentbudget en de aanstelling van coaches. Bron: Kunsten '92

CPNB presenteert digitale boekenkast

8 september 2014

De Nederlandse boekenbranche heeft op initiatief van de stichting CPNB een digitale boekenkast, Lees-ID, laten ontwikkelen voor lezers van e-boeken. Hiermee kan een lezer al zijn e-boeken op één centrale plek opslaan waardoor je de e-boeken ook op verschillende apparaten kunt lezen. Nu is het nog zo dat de verschillende webwinkels elk hun eigen opslagplek hebben. De webwinkels die zich inmiddels bij LeesID hebben aangesloten, vertegenwoordigen 75 procent van de verkochte e-boeken in Nederland. Het is uiteindelijk de bedoeling dat ook e-magazines en kranten zich bij het initiatief aansluiten. Bron: CPNB

ING-collectie in Cobra Museum

8 september 2014

Het Cobra Museum presenteert vanaf 13 september de tentoonstelling ‘The Hidden Picture’ met meer dan 70 kunstwerken uit de ING-collectie. Kunstenaars van ‘De Ateliers’ maken in opdracht van de bank een nieuw werk. De tentoonstelling toont een overzicht van moderne en hedendaagse kunst die de afgelopen veertig jaar door de bank is verzameld. Het is de eerste keer dat de kunstwerken uit Nederland, België, Polen en het Verenigd Koninkrijk gezamenlijk worden gepresenteerd. 

Haagse Museumnacht trekt 10.000 bezoekers

8 september 2014

De vijfde editie van de Museumnacht in Den Haag heeft van zaterdag op zondag ongeveer 10.000 bezoekers getrokken, evenveel als vorig jaar. In de hofstad openden 38 culturele instellingen hun deuren. De Museumnacht is onderdeel van de zogeheten '48 uur van Den Haag', bedoeld om publiek kennis te laten maken het aanbod voor het komende cultuurseizoen. Bron: nu.nl

Filmsector wil brief tegen illegaal downloaden

8 september 2014

Internetters die films downloaden uit illegale bronnen moeten in de toekomst een brief of mail krijgen waarin ze worden gewezen op hun gedrag. Aldus partijen in de filmindustrie. De Tweede Kamer praat op 24 september met staatssecretaris Teeven van Justitie over illegaal downloaden. Bron: NOS

Jet de Ranitz verlaat Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten

4 september 2014

Jet de Ranitz vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten en wordt bestuursvoorzitter van Inholland. Of  De Ranitz ook aftreedt als voorzitter van Kunsten ’92 weet zij nog niet. Bron: NRC Handelsblad

50 miljoen voor instandhouding rijksmonumenten

4 september 2014

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft namens minister Jet Bussemaker van OCW in 2014 ruim 50 miljoen euro subsidie toegekend aan eigenaren van rijksmonumenten in het kader van de instandhoudingsregeling. Dit keer zijn 1063 aanvragen gehonoreerd en 184 afgewezen van de in totaal 1376. In totaal was er voor de instandhoudingsregeling een budget van € 50,5 miljoen beschikbaar, waarvan € 44,7 miljoen voor gebouwd erfgoed, € 5 miljoen voor groen erfgoed en voor archeologische monumenten € 0,8 miljoen. Volgend jaar is opnieuw € 50,5 miljoen beschikbaar voor instandhouding van rijksmonumenten. Meer informatie

Schijf van 5 voor Erfgoedbeleid

4 september 2014

Met het oog op de Provinciale Statenverkiezingen op 18 maart 2015 heeft het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 vijf aanbevelingen voor provincies opgesteld. Deze Schijf van 5 biedt provincies en provinciale politieke partijen concrete en inspirerende aanbevelingen om optimaal gebruik te maken van het aanwezige erfgoed. Deze flyer is in de derde week van juli per post aan 400 bestuurders en politici in de provincies verzonden. Ook in de komende maanden wordt de brochure, aangevuld met concrete voorbeelden uit alle provincies, verder verspreid en ingezet. Meer informatie en brochure

Kunsten '92 over talentontwikkeling

4 september 2014

Op maandag 8 september is er een Tweede Kamerdebat over diverse cultuuronderwerpen, onder meer de brief van minister Bussemaker ‘Cultuur verbindt’, de Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur en de recente brief van de minister over talentontwikkeling ‘Ruimte voor talent in het cultuurbeleid’. Kunsten ’92 reageert hierop in een brief aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. De belangenorganisatie is blij met de aandacht van de minister voor talentontwikkeling, maar roepen haar op te voorkomen dat bovenop de instrumenten die er nu al zijn, weer nieuwe verdeelinstrumenten worden ontwikkeld.

De brief gaat vergezeld van de publicatie 'De aannames van Zijlstra, anderhalf jaar later'. Het kabinet Rutte I presenteerde de bezuinigingen van 2013 als een duwtje in de rug om ondernemender te zijn en meer geld uit de markt te halen. Onder dat duwtje lag een aantal aannames: het aanbod sluit niet aan op de vraag; de markt kan het beter; het afrekenen van instellingen moet objectief gebeuren; veld, markt en fondsen kunnen prima jong talent ontwikkelen. Deze publicatie bevat een analyse van de uitkomsten van deze aannames.

Meer publiek naar theater

4 september 2014

Het publiek weet de weg naar de theaters, concertzalen en festivals steeds beter te vinden. In 2013 werd er 11,2 miljoen keer een bezoek gebracht aan het theater. Dit blijkt uit de jaarlijkse gegevens van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). De inzet van podia om de relatie met het publiek te versterken heeft zijn vruchten afgeworpen, aldus de VSCD. De sponsor- en verhuurinkomsten zijn respectievelijk 14,8% en 6,4% gestegen. Onder andere door prijsdifferentiatie en prijsoptimalisatie zijn de kassaopbrengsten met 11,3% gestegen. Het totaal aantal voorstellingen en concerten bleef gelijk. Het aantal werkzame personen stijgt met 34%, het aantal voltijdbanen is daarentegen gedaald met 6%.

E-book uitlenen niet verboden

3 september 2014

Bibliotheken mogen voorlopig doorgaan met het uitlenen van e-books. De Vereniging van Openbare Bibliotheken had een proefproces aangespannen om te achterhalen of het uitlenen van e-boeken aan dezelfde regels gebonden is als het uitlenen van papieren boeken, maar de rechtbank in Den Haag heeft het oordeel voorgelegd aan het Europees Hof in Luxemburg. Het Hof doet er naar verwachting ruim een jaar over om tot een uitspraak te komen. Meer info 

Toppositie Koninklijk Concertgebouworkest onder druk

3 september 2014

Het Koninklijk Concertgebouworkest (KCO) vreest dat zijn positie van internationaal toporkest verzwakt, als het in de volgende subsidieperiode niet meer geld krijgt van de overheid. Aldus het KCO in zijn jaarverslag over 2013. Het orkest boekte vorig jaar een verlies van 863.461 euro. De eigen inkomsten nemen weliswaar toe, maar de stijgende kosten van lonen en afdracht aan Concertgebouw nog meer. Bron: NRC Handelsblad.

De Paviljoens naar Amersfoort

3 september 2014

De vijf verplaatsbare expositieruimtes De Paviljoens, tot vorig jaar een museum voor hedendaagse kunst in Almere, zijn voor 50.000 euro verkocht aan een projectontwikkelaar in Amersfoort. Ze gaan onderdeel uitmaken van De Nieuwe Stad, een project waarbij het Oliemolenkwartier wordt herontwikkeld. Bron: NRC Handelsblad