Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Inventarisatie kunstenaarshonoraria in Nederland

27 november 2014

In opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL) heeft onderzoeksbureau APE onderzoek gedaan onder kunstinstellingen (musea en presentatie-instellingen) en beeldend kunstenaars naar honoraria voor kunstenaars bij tentoonstellingen zonder verkoopdoel. Driekwart van de geënquêteerde beeldend kunstenaars maakt bij tentoonstellingen afspraken over enige vorm van betaling, een honorarium of een onkostenvergoeding voor bijvoorbeeld transport- of verzekeringskosten. In twee derde van de gevallen is geen sprake van een honorarium. Er bestaat in Nederland geen honoreringsrichtlijn of model met een nationale werking. Ieder museum en iedere presentatie-instelling hanteert een eigen honoreringsbeleid. Uit het onderzoek blijkt dat zowel musea en presentatie-instellingen als beeldend kunstenaars bereid zijn tot betere afspraken en onderlinge afstemming over honorering te komen. FNV-Kiem vindt dat teveel kunstenaars niet worden betaald.
Rapport

Stedelijk Museum Schiedam in financiële problemen

27 november 2014

De gemeente Schiedam is het Stedelijk Museum te hulp geschoten met een tijdelijk krediet van 450 duizend euro om te voorkomen dat de salarissen van het museumpersoneel over november en december niet konden worden betaald. Ook kan het museum hiermee de huurschuld aan de gemeente van 250 duizend euro betalen. De oorzaak van de financiële problemen is volgens directeur Diana Wind de vertraging van de verbouwing van de ingang waardoor de inkomsten uit horeca en museumwinkel minder zijn. Stedelijk Museum Schiedam moet voor 1 maart 2015 een herstelplan indienen.
Bron: de Volkskrant en AD

Allard Pierson Museum gedagvaard om Krim-kunst

27 november 2014

Het Allard Pierson Museum heeft een dagvaarding ontvangen van vier musea uit de Krim meldt het Russische staatsmedium Sputnik. Het museum bevestigt de dagvaarding, maar het is volgens een woordvoerder nog niet zeker dat de zaak ook echt voor de rechter komt. De advocaat van de vier musea zou de dagvaarding nog officieel moeten aanmelden bij de rechtbank. Zowel Rusland als Oekraïne claimen de kunstvoorwerpen die beschikbaar waren gesteld door musea op de Krim voor de tentoonstelling De Krim - Goud en geheimen van de Zwarte Zee. Terwijl de expositie liep werd het Oekraïense schiereiland geannexeerd door Rusland. Vanwege de claims besloot het Allard Pierson Museum de stukken voorlopig in Nederland te houden.
Bron: NOS

Boijmans wil depot verhuren aan particulieren

25 november 2014

Museum Boijmans in Rotterdam gaat opslag verhuren aan particuliere verzamelaars, zo berichtte Het Financieele Dagblad. Museum Boijmans Van Beuningen wil zijn kunst gaan onderbrengen in een nieuw Collectiegebouw, dat naast het huidige museum moet komen. Het is de bedoeling dat bijna 2000 vierkante meter in het gebouw zal worden verhuurd. Naast extra inkomsten hoopt het museum zo ook de band met kunstverzamelaars te verdiepen.

Tweede Kamer verdeeld over mediabeleid

25 november 2014

Tijdens de behandeling van de mediabegroting 2015 discussieerde de Tweede Kamer vooral over de plannen voor de toekomst van de publieke omroep van staatssecretaris Dekker. De politieke partijen zijn verdeeld over het plan Toekomst van het publieke mediabestel. De Kamer stemt op 2 december over de ingediende moties. Over de begroting wordt op een later moment gestemd.
Kort verslag Tweede Kamer
Standpunten van de politieke partijen door Volkskrant

Culturele organisaties in de rode cijfers

20 november 2014

Uit een inventarisatie van NRC Handelsblad blijkt dat in het eerste jaar van de bezuinigingen op kunstsubsidies zestien grote instellingen, waaronder het Concertgebouworkest, het Nederlands Dans Theater en de Nationale Opera in de rode cijfers zijn beland. NRC Handelsblad bekeek 43 jaarverslagen van orkesten, theatergezelschappen en musea. De musea deden het relatief goed, de podiagezelschappen hebben het wat lastiger. 2013 wordt door de meeste culturele instellingen als een overgangsjaar gezien. Reorganisaties zijn doorgevoerd, maar de effecten van m.n. lagere personeelslasten zullen vooral vanaf dit jaar zichtbaar zijn. Het Residentie Orkest, Toneelgroep Maastricht en De Utrechtse Spelen hebben, door eenmalige tegenvallers, een negatief eigen vermogen.

Eerste Kamer neemt bibliotheekwet aan

19 november 2014

De Eerste Kamer heeft het wetsontwerp Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob) aangenomen. Vanaf 1 januari 2015 gaat de nieuwe bibliotheekwet van kracht.  In de wet is vastgelegd dat iedere Nederlander toegang moet hebben tot een openbare bibliotheek, zowel in fysieke als digitale vorm. Ook zijn de functies en voorwaarden vastgelegd waaraan een openbare bibliotheek moet voldoen. De digitalisering van de openbare bibliotheken wordt centraal belegd bij Koninklijke Bibliotheek (KB). Naast deze taak krijgt de KB de zorg voor de stelselbewaking en -coördinatie van openbare bibliotheken en de verantwoordelijkheid voor het stelsel van voorzieningen voor mensen met een leesbeperking.
Persbericht VOB

Wereldmuseum zonder Raad van Toezicht

19 november 2014

Het Wereldmuseum in Rotterdam blijkt al geruime tijd zonder Raad van Toezicht te zitten. De zittingstermijn van de huidige raad is verstreken zonder dat er opvolgers zijn benoemd. De statuten van het Wereldmuseum staan niet toe dat het stadsbestuur zelf een Raad van Toezicht benoemt. De gemeente Rotterdam heeft nu aan de rechter gevraagd om de statuten te wijzigen. Inmiddels is er wel een tijdelijke Raad van Toezicht aangesteld, met George Brouwer, Harry Kramer en Koos van der Steenhoven. Ook heeft de gemeente een onderzoek ingesteld naar de bedrijfsvoering bij het museum. Het Wereldmuseum ligt al geruime tijd onder vuur. Vooral vanwege de plannen van directeur Stanley Bremer om te ontzamelen door delen van de collectie te verkopen. Ook de dubbelfunctie van Bremer, als directeur van het museum en voorzitter van de Stichting Vrienden van het Wereldmuseum leidde tot veel publiciteit.
Bron: de Volkskrant en De Groene Amsterdammer

Actie voor auteursrechten

18 november 2014

Onder de slogan 'Mensen die maken wil je niet breken - De auteurswet moet beter' is Platform Makers een campagne gestart om aandacht te vragen voor het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht dat nu in de Tweede Kamer ligt. De Tweede Kamerleden hebben deze week de publicatie Makers aan het Woord ontvangen, een verzameling van schrijnende ervaringen van makers in alle disciplines over hun marktpositie en beroepspraktijk, met een oproep daar snel iets aan te doen. Verder is er een petitie online gestart, die Kamerleden oproept om ervoor te zorgen dat het wetsvoorstel Auteurscontractenrecht snel wordt aangenomen.

Reddingspoging MC Theatre

17 november 2014

23 culturele instellingen willen proberen het failliete multiculturele podium MC Theatre in Amsterdam te behouden. Instellingen die meedoen zijn onder andere de Stadsschouwburg, theatergroep Likeminds en de Chicago Social Club. De alliantie deed donderdag een aanvraag bij de gemeente. Bron: NRC Handelsblad

Boekverkopen dalen minder snel

17 november 2014

In het derde kwartaal werden er 8,5 miljoen algemene boeken verkocht. Dat is 11,4 procent minder dan vorig jaar. De omzet bedroeg 108 miljoen euro, een daling van 8,9 procent, maar wel een verbetering ten opzichte van het tweede kwartaal. De grootste dalingen in de boekenmarkt lijken achter de rug. Het aandeel e-boeken steeg gestaag door in het derde kwartaal en bedraagt nu rond 7 procent van alle verkochte boeken over het hele jaar. Bij fictie is nu 1 op de 7 van de verkochte boeken een e-boek. Bron: GfK

Frits van Dongen treedt terug als Rijksbouwmeester

14 november 2014

Frits van Dongen treedt na ruim 3,5 jaar terug als Rijksbouwmeester. Hij wil de komende periode meer ruimte hebben voor activiteiten vanuit zijn architectenbureau van Dongen-Koschuch en daarbij ook vrijelijk samenwerkingsrelaties aangaan met grote bouwpartijen. Bron: Rijksoverheid.nl

Mondriaan Fonds kent 3,3 miljoen toe aan presentatie-instellingen beeldende kunst

13 november 2014

Het Mondriaan Fonds kent bijna 3,3 miljoen euro toe aan de programma’s van 24 presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst voor 2015 en 2016. De bijdragen variëren van 30.000 tot 200.000 euro op jaarbasis. Presentatie-instellingen kunnen bij het Mondriaan Fonds eens per jaar een bijdrage vragen voor hun programma met een maximale looptijd van twee jaar. De 3,3 miljoen komt bovenop het bedrag dat vorig jaar al was toegekend voor programma’s in 2015. In totaal draagt het Mondriaan Fonds daarmee in 2015 en 2016 bijna 3,8 miljoen euro bij aan 27 presentatie-instellingen. De instellingen die een bijdrage krijgen zijn: Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), de Bewaerschole (Burgh-Haemstede), Club Solo (Breda), DSPS/De Player (Rotterdam en verschillende locaties), Expodium (Utrecht), Fotodok (Utrecht), Framer Framed (Amsterdam), Hotel Mariakapel (Hoorn), If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of Your Revolution (verschillende (inter)nationale locaties), Incubate (Tilburg), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), Kunsthuis SYB (Beetsterzwaag), Lost & Found (Amsterdam en verschillende locaties), Nest (Den Haag), Nieuwe Vide (Haarlem), One Minutes Foundation (Amsterdam en verschillende locaties), Onomatopee (Eindhoven), P/////AKT (Amsterdam), Paradox (Edam en verschillende (inter)nationale locaties), Project Space 1646 (Den Haag), Showroom MAMA (Rotterdam), Stroom (Den Haag), Vleeshal (Middelburg) en Worm (Rotterdam). 

Uitslagen moties Kamerdebat Cultuurbegroting 3 nov.

12 november 2014

Tijdens het debat in de Tweede Kamer over de cultuurbegroting 2015 op 3 november jl. werd onder andere afgesproken dat er begin 2015 een vervolgdebat zal plaatsvinden over de uitgangspunten voor de nieuwe cultuurnotaperiode 2017-2020. Aandacht was er onder andere voor het behoud van regionale spreiding (CDA en PvdA), de inkomenspositie van kunstenaars en de gevolgen van de bezuinigingen. 
Stenografisch verslag
Uitslagen van onderstaande moties

Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over een gesprek met het Joods Historisch Museum
Indiener: Carla Dik-Faber, Kamerlid CU
34000-VIII-1703-11-2014

Motie van het lid Keijzer over handhaving van de regionale spreiding van het cultuuraanbod
Indiener: Mona Keijzer, Kamerlid CDA
34000-VIII-1203-11-2014
 
Motie van het lid Keijzer over technische noodzaak opnemen als verdelingscriterium bij subsidieverdeling
Indiener: Mona Keijzer, Kamerlid CDA
34000-VIII-1503-11-2014
 
Motie van de leden Monasch en Rutte over onderhoud van monumenten onder het huidige BRIM
Indiener: Jacques Monasch, Kamerlid PvdA
34000-VIII-1603-11-2014
 
Motie van het lid Keijzer over aanpassing van het BRIM
Indiener: Mona Keijzer, Kamerlid CDA
34000-VIII-1403-11-2014
 
Motie van het lid Keijzer over aanvragen bij het Fonds Cultuurparticipatie in behandeling worden genomen
Indiener: Mona Keijzer, Kamerlid CDA
34000-VIII-1303-11-2014
 
Bron: Kunsten '92
 

Den Haag krijgt toch nieuw kunstgebouw

12 november 2014

Een meerderheid van de Haags gemeenteraad heeft ingestemd met de bouw van een nieuw kunstcomplex op het Spuiplein, bedoeld voor het Koninklijk Conservatorium, het Residentie Orkest en het Nederlands Danstheater. Het maximale budget bedraagt 176,6 miljoen euro voor een nieuw gebouw en 9,2 miljoen voor de omgeving (Spuikwartier). Op basis van een programma van eisen kunnen bouwers plannen indienen voor het gebied. Het college van B en W kiest het winnende ontwerp. Bron: NRC Handelsblad

Felix Meritis wordt cultuurhuis

10 november 2014

Investeringsmaatschappij Amerborgh heeft Felix Meritis gekocht van de gemeente Amsterdam voor 2,5 miljoen euro. Het plan van de beheermaatschappij van ondernemer en filantroop Alex Mulder is, om na een grondige verbouwing, in 2016 een cultuurhuis te openen dat aanvoelt als 'de huiskamer van Amsterdam'. Naar analogie van de vijf departmenten van Felix Meritis zal de programmering worden verdeeld over vijf 'huizen': het huis van de wereld, het woord, de ziel, de wijsheid en de kunst. De Nieuwe Liefde, centrum voor debat, poëzie en bezinning, ook in bezit van Amerborgh, gaat in de programmering een hoofdrol spelen.

Teeven wil geen jacht op illegale downloader

6 november 2014

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie, VVD) heeft in de Tweede Kamer benadrukt dat internetgebruikers die films, boeken of muziek downloaden uit illegale bron in Nederland niet strafrechtelijk worden aangepakt. Wel wil hij onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om internetgebruikers te waarschuwen. Teeven concentreert zich op aanbieders van illegale content, zogenoemde uploaders. Verder pleit hij voor meer samenwerking binnen Europa om de illegale markt op internet onder controle te krijgen. Bron: NRC Handelsblad

UPC niet langer hoofdsponsor IFFR

5 november 2014

Kabelmaatschappij UPC is niet langer de hoofdsponsor van het International Film Festival Rotterdam (IFFR). Het besluit houdt verband met inhoudelijke verschillen. De ruzie tussen de kabelaar en scenaristen over uitbetalingen van auteursrechten staat er los van, aldus UPC. Bron: NRC Handelsblad

Hester Dibbits bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie

4 november 2014

Dr. Hester Dibbits is per 1 november 2014 benoemd tot bijzonder hoogleraar Historische Cultuur en Educatie aan de Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC), vanwege het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Dibbits is in deze hoedanigheid verbonden aan het Centrum voor Historische Cultuur (CHC) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De leerstoel is voor vier jaar ingesteld door het LKCA. Dibbits gaat zich in haar onderzoek en onderwijs richten op het gebruik van erfgoed in educatieve samenwerkingsverbanden tussen scholen, erfgoedinstellingen, musea en de toeristische sector. 

Cultuurbegroting 2015 in Tweede Kamer

4 november 2014

Tijdens de Cultuurbegroting 2015 op 3 november jongstleden werd gesproken over onder andere kunst en commercie, cultureel aanbod in Randstad en regio, muziekonderwijs en onderhoud van kerken. Samenvatting
Ingediende moties:

Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over een gesprek met het Joods Historisch Museum
Indiener: Carla Dik-Faber, Kamerlid CU
34000-VIII-1703-11-2014

Motie van het lid Keijzer over handhaving van de regionale spreiding van het cultuuraanbod
Indiener: Mona Keijzer, Kamerlid CDA
34000-VIII-1203-11-2014
 
Motie van het lid Keijzer over technische noodzaak opnemen als verdelingscriterium bij subsidieverdeling
Indiener: Mona Keijzer, Kamerlid CDA
34000-VIII-1503-11-2014
 
Motie van de leden Monasch en Rutte over onderhoud van monumenten onder het huidige BRIM
Indiener: Jacques Monasch, Kamerlid PvdA
34000-VIII-1603-11-2014
 
Motie van het lid Keijzer over aanpassing van het BRIM
Indiener: Mona Keijzer, Kamerlid CDA
34000-VIII-1403-11-2014
 
Motie van het lid Keijzer over aanvragen bij het Fonds Cultuurparticipatie in behandeling worden genomen
Indiener: Mona Keijzer, Kamerlid CDA
34000-VIII-1303-11-2014
 

10,5 miljoen via Cultuurkaart

4 november 2014

Scholen in het voortgezet onderwijs hebben in het schooljaar 2013-2014 ruim 10,5 miljoen euro via de CJP Cultuurkaart besteed bij culturele organisaties. Van alle middelbare scholen deed bijna 72 procent mee. Het ministerie van OCW draagt per leerling 5 euro bij. Scholen mogen zelf beslissen of ze daar nog eens 10 euro per leerling bovenop leggen. Theaterbezoek is met 30 procent het meest populair. Minister Bussemaker trekt tot 2023 jaarlijks bijna vijf miljoen euro uit voor de Cultuurkaart. Bron: de Volkskrant