Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Stanley Bremer weg bij Wereldmuseum

28 april 2015

Stanley Bremer vertrekt als directeur van het Wereldmuseum. Stanley Bremer en het Wereldmuseum liggen al langere tijd onder vuur. Vooral vanwege de plannen van directeur Stanley Bremer om te ontzamelen door delen van de collectie te verkopen en vanwege zijn dubbelfunctie als directeur van het museum en voorzitter van de Stichting Vrienden van het Wereldmuseum. Ook bleek het museum een tijd zonder Raad van Toezicht te zitten. Het besluit van Bremer komt na een aantal onderzoeken: het rapport Onderzoek Wereldmuseum Rotterdam van Gitta Luiten, een rapport van de Erfgoedinspectie (opgenomen als bijlage bij het onderzoek van Gitta Luiten) en het rapport Werelden van verschil van de Rotterdamse Rekenkamer.

Amsterdam verhoogt cultuurbudget en wijzigt stelsel

23 april 2015

De Amsterdamse gemeenteraad heeft het Contouren Kunstenplan 2017-2020 van cultuurwethouder Kajsa Ollongren (D66) aangenomen. Het cultuurbudget wordt vanaf 2017 met 7,6 miljoen euro verhoogd tot ruim 90 miljoen per jaar. Daarmee worden de bezuinigingen uit de vorige periode teruggedraaid. Het subsidiestelsel wordt gewijzigd: Amsterdam krijgt een eigen stedelijke basisinfrastructuur, de A-Bis. Hierin worden een aantal ‘essentiële cultuurinstellingen’ opgenomen, alle andere instellingen kunnen subsidie aanvragen bij het Amsterdamse Fonds voor de Kunst (AFK).
Bron: Theaterkrant, Amsterdamse Kunstraad (verslag van het debat in de Amsterdamse Gemeenteraad 22 april 2014)

Interesse in erfgoed is groot

22 april 2015

Bijna 80% van de bevolking heeft interesse in erfgoed en geschiedenis. Zo blijkt uit het SCP onderzoek Gisteren Vandaag: erfgoedbelangstelling en erfgoedbeoefening. Onderzoekers Andries van den Broek en Pepijn van Houwelingen schetsen daarin de interesse voor het bezoek aan en de beoefening van erfgoed onder de bevolking. In 2012 heeft ruim de helft (55%) van de bevolking (12 jaar en ouder) een keer of vaker aan kunstbeoefening gedaan (musiceren, tekenen, toneel spelen, schilderen etc.). 26% van de bevolking doet aan erfgoedbeoefening (het verzamelen of opknappen van bijvoorbeeld historische voorwerpen, het bestuderen van een stamboom of een (lokale) historische gebeurtenis of het uitbeelden van een ambacht of historische gebeurtenis). Het gaat om ruim drie-en-half miljoen mensen, waarvan ruim een miljoen mensen (8% van de bevolking) dat met een zekere intensiteit (12 keer per jaar of vaker) doet. Circa twee derde van de bevolking (17%) doet zowel aan kunstbeoefening als aan erfgoedbeoefening. Erfgoed is vaker dan kunst een incidenteel beoefende liefhebberij.
Persbericht

Minder giften aan cultuur

22 april 2015

Giften aan cultuur zijn sinds 2011 verder teruggelopen, zo blijkt uit het tweejaarlijkse onderzoek Geven in Nederland. Volgens het onderzoek van de Vrije Universiteit, dat morgen wordt gepresenteerd, ontvingen culturele instellingen in 2013 281 miljoen euro aan giften, sponsorgelden, loterijgelden en nalatenschappen. Dat is 12 miljoen euro minder dan in 2011 en 172 miljoen euro minder dan in 2009. De daling komt vooral door sterk dalende sponsorgelden. De nieuwe Geefwet heeft nog niet tot meer giften geleid.
Bron: NRC Handelsblad

CBS: veel meer bezoekers grote musea

20 april 2015

Nederlandse musea trekken steeds meer bezoekers, maar die stijging komt vrijwel geheel op het conto van de grote musea. Zo blijkt uit cijfers van het CBS. Nederlandse musea ontvingen in 2013 26,5 miljoen bezoekers, ruim 3,3 miljoen meer dan in 2011. De grote musea telden 3,2 miljoen bezoekers extra. Bij de kleine en middelgrote musea zijn de bezoekersaantallen niet of nauwelijks gestegen, of zelfs licht gedaald.
In 2013 steeg het bezoek aan alle 799 door het CBS getelde Nederlandse musea met 14 procent ten opzichte van 2011, toen het CBS 788 musea telde. Hiermee groeide het aantal bezoekers in twee jaar tijd veel sterker dan over de hele periode 2003-2013 (6 procent). De stijging komt vooral doordat grote musea met meer dan 100 duizend bezoekers op jaarbasis veel meer bezoek kregen dan in 2011. Dat kwam deels door heropeningen van bijvoorbeeld het Rijksmuseum en het Stedelijk Museum Amsterdam.
Grote musea koppelden stijgende bezoekersaantallen bovendien aan een positief bedrijfsresultaat, terwijl kleine en middelgrote musea in 2013 samen een negatief bedrijfsresultaat hadden. Hun bedrijfsresultaat verslechterde zelfs ten opzichte van 2011.
Cijfers en analyse CBS

Fries Museum wint Museumprijs

17 april 2015

Het Fries Museum heeft de BankGiro Loterij Museumprijs 2015 van 100.000 euro gewonnen. Met 40 procent van de publieksstemmen laat het Fries Museum de twee andere genomineerden, het Zeeuws Museum in Middelburg (32,3%) en het Amsterdam Museum (27,6%), achter zich. In totaal brachten ruim 71.000 mensen via internet hun stem uit, een recordaantal sinds 2009. Bron: NRC Handelsblad

College Rotterdam steunt depot Boijmans

16 april 2015

Ondanks een negatief advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur, stemt het Rotterdamse college van B en W unaniem in met het plan om in het Museumpark een open depotgebouw te bouwen voor Museum Boijmans Van Beuningen. De gemeente wil 35 miljoen euro investeren in dit zogenoemde Collectiegebouw. Een particuliere stichting, De Verre Bergen, steekt er 15 miljoen euro in. De gemeenteraad moet er nog mee instemmen. Lees verder

 

Fusie Muziekgebouw en De Effenaar in Eindhoven

15 april 2015

Het Muziekgebouw Frits Philips en poppodium De Effenaar in Eindhoven willen in 2017 fuseren, omdat ze zelfstandig niet structureel winstgevend zijn. De Effenaar zal bij het Muziekgebouw intrekken. De nieuwe naam luidt Muziekpodium. Gedwongen ontslagen worden niet verwacht. Bron: NRC Handelsblad

Wereldmuseum in problemen

15 april 2015

Volgens een onafhankelijk onderzoek is het Rotterdamse Wereldmuseum onder leiding van Stanley Bremer in een 'negatieve spiraal' terechtgekomen. De Rotterdamse wethouder van Cultuur, Adriaan Visser (D66) heeft er geen vertrouwen meer in. Het onderzoek is verricht in opdracht van de gemeente Rotterdam en uitgevoerd door Gitta Luiten. Er dreigen ernstige financiële problemen voor het museum, de bezoekersaantallen dalen en de collectie van het museum, voor tachtig procent eigendom van de stad, wordt nauwelijks getoond. Rond de directeur hangt bovendien de schijn van belangenverstrengeling. Sinds zijn aantreden in 2001 heeft Bremer het Wereldmuseum een meer commerciële koers laten varen, maar deze activiteiten blijken het museum juist geld te hebben gekost. De gemeenteraad debatteert volgende maand over het rapport en de brief van de wethouder. Eerst moet de Rekenkamer nog een onderzoek afronden. Lees verder in NRC Handelsblad

E-boeken steeds populairder

13 april 2015

E-boeken winnen aan populariteit. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Boekhuis over het eerste kwartaal van 2015. Van de verkochte boeken is 5,2 procent een e-boek, tegen 4 procent een jaar geleden. Ook het aantal uitgevers en verkooppunten van e-boeken blijft stijgen.

Programmering publieke omroep op de schop

9 april 2015

De tv-programmering van de Nederlandse publieke omroep gaat drastisch veranderen. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) trekt meer de regie naar zich toe. Programma’s die niet lopen verdwijnen sneller van de buis en de omroepen moeten minder van hetzelfde maken. De publieke omroep gaat 10 miljoen euro extra aan eigen drama besteden en er komt extra geld om buitenlandse series aan te kopen. Er zullen minder opinie- en debatprogramma’s en consumentenprogramma’s worden uitgezonden. Het aantal themakanalen wordt verminderd, kanalen worden samengevoegd of verdwijnen.
Bron: NRC Handelsblad

HET Symfonieorkest in financiele problemen

8 april 2015

Omdat HET Symfonieorkest (voorheen Orkest van het Oosten) te veel inteert op de reserves gaat het minder grote concerten spelen. In plaats daarvan zullen de musici in kleinere bezettingen meer gaan spelen voor scholen, in verpleeghuizen of achterstandswijken. Volgens algemeen directeur Harm Mannak staat het orkest nog niet aan de rand van een faillissement, maar gaat het te hard door de reserves heen die het had aangelegd om een omslag te maken. Het orkest kreeg een subsidiekorting van 2,1 miljoen euro, 44 procent van de jaarlijkse subsidie.

Negatief advies voor depot Boijmans van Beuningen

8 april 2015

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur adviseert negatief over het nieuw te bouwen Collectiegebouw als structurele oplossing voor een nieuwe depotvoorziening voor Museum Boijmans Van Beuningen. Het museum wil zijn depotproblematiek oplossen door naast het huidige museum een multifunctioneel gebouw te realiseren dat als depot fungeert voor de collectie van het museum c.q. de gemeente, dat toegankelijk is voor het publiek en ook (een beperkt aantal) particuliere verzamelaars depotruimte en diensten aanbiedt. De Rotterdamse adviesraad vindt het concept en de financiële exploitatie onvoldoende uitgewerkt. De raad vraagt zich o.a. af of de beoogde bezoekersaantallen zullen worden gehaald en adviseert het concept inhoudelijk verder uit te werken en de financiële exploitatie beter te onderbouwen. Eind mei moet de Gemeenteraad van Rotterdam een besluit nemen.
Advies

Advies Raad voor Cultuur 2017-2020 en verder

8 april 2015

In de Agenda Cultuur 2017-2020 en verder adviseert de raad de minister van OCW over de hoofdlijnen van het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020 en geeft een visie op de periode 2020 en verder.

Stedelijke regio’s zouden meer centraal moeten staan in het cultuurbeleid. De raad adviseert de functie van de landelijke basisinfra­structuur en de fondsen opnieuw helder te beschrijven, daarbij rekening houdend met het lokale cultuurbeleid.

Ook doet de raad voorstellen over de culturele carrière van klaslokaal tot kunstenaar. Cultuureducatie binnen en buiten de school kan worden verbeterd door de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen, door het versterken van deskundigheid en vakbekwaamheid van leerkrachten en door de Onderwijsinspectie te laten toetsen op de kwaliteit van het cultuuronderwijs. Op lokaal niveau hebben scholen behoefte aan ondersteuning om vraag en aanbod van culturele activiteiten voor leerlingen goed af te stemmen.

De raad gaat in op de gevolgen van de veranderde arbeids­markt van makers en kunstenaars, over de vele zzp’ers met vaak relatief lage inkomsten. Volgens de raad moet de cultuursector afspraken maken over redelijke vergoedingen voor het werk van kunstenaars. Ook pleit hij voor continuering van regelingen die zijn gericht op het bevorderen van ondernemerschap, zoals microkredieten, coaching en bijscholing. De raad adviseert een beperkt aantal ankerplaatsen voor artistieke verdieping te bekostigen, met name in de beeldende kunst en de podiumkunsten. Tijdelijke stimuleringsmaatregelen op het gebied van talentontwikkeling moeten structureel worden.

Het publieksbereik van de traditionele cultuuruitingen, de disciplines waarop overheidsbeleid zich tot nu toe vooral richt, zal op termijn stagneren en afnemen. In de cultuursubsidies moet meer waardering en ruimte worden gegeven aan genres die buiten de traditionele canon vallen. De raad stelt voor om meer ruimte te geven aan festivals en instellingen die experimenteren met nieuwe vormen van presentatie ten behoeve van publieksbereik.

De raad adviseert om instellingen de ruimte te geven zich scherper te profileren, uitgaande van hun artistieke signatuur, organisatie en lokale en/of internationale omgeving. Een subsidiekader gericht op uniforme, kwantitatieve eisen moet worden vermeden. Ook stelt de raad voor dat de cultuurfondsen de mogelijkheid krijgen om subsidies met een looptijd van vier jaar te verstrekken aan instellingen zodat deze meer ruimte krijgen voor continuïteit in hun activiteiten. Daarnaast maakt hij zich sterk voor twee sectorbrede functies in de landelijke basinfrastructuur: een kenniscentrum  voor dataverzameling, -analyse en -ontsluiting; en een ondersteunende instelling voor digitalisering.

Als laatste noemt de raad de bezuinigingen op de cultuursector. De raad maakt zich zorgen over een verdere uitholling van de rijksbegroting en roept op de financiering van cultuursector op peil te houden.

Om de vitaliteit van het bestel te vergroten, doet de raad in Agenda Cultuur voorstellen om het cultuurbeleid anders in te richten. Die zijn niet altijd kostenneutraal en kunnen niet zomaar worden overgenomen door particuliere of private initiatieven. Daarom heeft de raad een investeringsagenda opgesteld waarvoor jaarlijks 29,5 miljoen euro nodig is.

Agenda Cultuur 2017-2020 en verder

Podiumkunsten op weg naar de toekomst

7 april 2015

In 2014 organiseerden de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) onder de titel Expeditie Podiumkunsten een vijftal werksessies voor directeuren, programmeurs, zakelijk en artistiek leiders in de podiumkunsten. Ook de Vereniging van Vrije Theaterproducenten (VVTP) en Kunsten ‘92 waren betrokken. Het doel was om te discussiëren over de toekomst van de podiumkunsten en zo samen te bepalen waar ze over tien jaar willen staan. Dit heeft geresulteerd in acht agendapunten: publiek, artistieke ontwikkeling, podia, educatie, talentontwikkeling, professionalisering, ondernemerschap en samenwerken, opgenomen in de toekomstagenda.

Gevolgen bezuinigingen en gewijzigde subsidie Fonds Podiumkunsten in kaart gebracht

7 april 2015

Sinds 2013 hanteert het Fonds Podiumkunsten een aangepaste systematiek van subsidietoekenning voor meerjarig gesubsidieerde producerende instellingen. In opdracht van het fonds heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzocht wat de invloed is van de aangepaste subsidiesystematiek op voorstellingen en concerten van door het fonds ondersteunde instellingen. Uit het onderzoek blijkt dat sinds de bezuinigingen en aangescherpte subsidievoorwaarden muziek, theater- en dansgezelschappen met een subsidie van het Fonds Podiumkunsten meer producties maken en meer voorstellingen spelen. Het gemiddeld aantal nieuwe producties per gezelschap is gestegen van 7,3 naar 7,9, het aantal voorstellingen van 84 naar 119. Het totale aantal voorstellingen van muziek- en toneelgezelschappen is echter fors gedaald, doordat het fonds sinds 2013 veel minder instellingen subsidieert om de bezuiniging op het fonds van 40 naar 24 miljoen euro op te vangen. In 2012 werden nog 118 gezelschappen en festivals ondersteund, in 2013 nog 82.
Bron: NRC Handelsblad

Agenda Akademie van Kunsten

2 april 2015

De Akademie van Kunsten presenteerde op 1 april haar strategische agenda en activiteiten. De Akademie van Kunsten telt 35 leden uit de hele breedte van de kunsten. De Akademie heeft tot doel de stem te vertolken van de kunsten in de Nederlandse samenleving (inclusief de politiek) en het bevorderen van de interactie tussen de kunsten onderling, de kunst en de maatschappij en tussen wetenschap en kunst. 

A'damse Kunstraad kritisch over plan cultuurwethouder

1 april 2015

Het voornemen van de Amsterdamse cultuurwethouder Kajsa Ollongren (D66) om de politiek op afstand te plaatsen bij het vaststellen van subsidies, zal volgens de Amsterdamse Kunstraad tot verstarring leiden en duurder uitpakken dan het huidige cultuurstelsel. De Amsterdamse Kunstraad adviseert de gemeenteraad over de subsidiëring van alle instellingen. Maar in de nieuwe opzet komen de essentiële instellingen in een basisinfrastructuur en moeten de andere instellingen subsidie aanvragen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunst.

Mes in activiteiten omroepen op internet

1 april 2015

De NPO wil het aantal themakanalen, sites en apps van de publieke omroep wegens bezuinigingen sterk verlagen. Documentairekanaal NPODoc en NPOCultura worden samengevoegd. De themakanalen komen onder regie van de NPO in plaats van de omroepen. Het einde dreigt voor Cinema.nl (VPRO) en NPOGeschiedenis.nl (NTR/VPRO). Bron: NRC Handelsblad

Pathé stopt met nationale Bioscoopbon

1 april 2015

Pathé is het niet eens met de wijze waarop de Nationale Bioscoopbon wordt uitgegeven en beëindigt daarom de samenwerking. Sinds vandaag is de exploitatie niet langer in handen van de Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten (NVB), maar een nieuwe stichting, Stichting Nationale Bioscoopbon. Pathé heeft een eigen bioscoopbon, Bioscoopcadeau. Bron: de Volkskrant