Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Verslag Kamerdebat cultuurbegroting

30 november 2015

Tijdens het debat vandaag in de Tweede Kamer over de cultuurbegroting 2016 benadrukte minister Bussemaker het belang van cultuur, ook in het licht van de recente aanslag op een concert in Parijs. Pechtold (D66) wees op de maatschappelijke meerwaarde en laakte de nadruk die wordt gelegd op ondernemerschap en bezoekersaantallen. In reactie daarop wees de minister op de veranderingen in de sector. Zij onderkende dat sommige instellingen het moeilijk hebben, maar ziet ook 'veerkracht, samenwerking en maatschappelijk ondernemerschap'. Het CDA wees op het belang van goede regionale spreiding van het cultuuraanbod. De PvdA beklemtoonde het belang van toegankelijkheid en verbondenheid van een instelling met haar omgeving.

PvdA en VVD willen 13,5 miljoen euro dat voor beeldende kunst en vormgeving naar de gemeenten gaat, met 7 miljoen korten, omdat zij de verantwoording door de gemeenten vaag vinden. Die 7 miljoen willen zij onder meer besteden aan festivals, opera, postacademische kunstinstellingen, topgezelschappen en een fonds waaruit musea verzekeringspremies kunnen betalen. De minister noemde het niet passend om 'andermans geld uit te geven' en ontraadde het voorstel van de coalitiefracties.

PvdA en VVD pleitten ook voor de oprichting van een fonds van 1 miljoen waarmee organisatoren van bijvoorbeeld lezingen en tentoonstellingen die met bedreigingen te maken krijgen, op bescherming kunnen rekenen. De minister onderstreepte de zorg.

De Kamer stemt op 3 december over de begroting en de ingediende moties.
Bron: Tweede Kamer, Kunsten '92.

13,5 miljoen extra voor cultuur

30 november 2015

De coalitiepartijen VVD en PvdA willen 13,5 miljoen euro op de begroting van Binnenlandse Zaken vrijmaken voor de cultuursector. 1 miljoen is bestemd voor de beveiliging van culturele evenementen. De twee fracties presenteren hun plannen vandaag bij de behandeling van de Cultuurbegroting in de Tweede Kamer.

Het bedrag zou in het Gemeentefonds worden gestort. Ongeveer de helft, 6,5 miljoen euro, willen ze alsnog aan de gemeenten geven, maar alleen als die evenveel bijleggen. Dit geld moet gebruikt worden voor beeldende kunst. Verder trekken de VVD en PvdA 2,5 miljoen euro uit voor festivals en krijgt het Fonds Podiumkunsten 1 miljoen euro om jonge podiumkunstenaars op weg te helpen als cultureel ondernemer. Er komt een potje van 1 miljoen waaruit musea verzekeringspremies kunnen betalen. Overige maatregelen: 0,5 miljoen extra voor het ‘overige opera-aanbod’ (Reisopera en Opera Zuid), 0,5 miljoen voor postacademische kunstinstellingen (Rijksakademie, De Ateliers en Jan van Eyck) en 0,5 miljoen voor topgezelschappen en toporkesten. Bron: NRC Handelsblad

Vertrek baas Buma/Stemra kost half miljoen

29 november 2015

Hein van der Ree, directievoorzitter van muziekrechtenorganisatie Buma/Stemra, weigert zijn salaris van vier ton aan te passen aan de 'balkenendenorm' van 230 duizend euro, het plafond voor de semipublieke sector, en moet daarom van het bestuur weg. Hij krijgt bijna een half miljoen euro mee. Deze 'beëindigingsvergoeding'  leidt tot boze reacties, omdat het betaald moet worden uit geld dat is bestemd voor de componisten, tekstdichters en muziekuitgevers.  Bron: de Volkskrant

Analyse arbeidsmarkt cultuursector

26 november 2015

De Sociaal-Economische Raad en de Raad voor Cultuur werken op verzoek van minister Bussemaker aan een analyse van de arbeidsmarkt in de cultuursector. Om een beter inzicht te krijgen in de recente ontwikkelingen en bijbehorende knelpunten waren er onlangs drie rondetafelgesprekken met onder andere werkgevers/opdrachtgevers en opdrachtnemers uit de cultuursector, vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties en deskundigen uit de wetenschap en overheid aan.

Maandag 30 november is er opnieuw een rondetafelgesprek; ditmaal staat de positie van zzp’ers in de cultuursector centraal. Begin 2016 zal de verkenning worden gepubliceerd.

Molenaarsambacht op nominatielijst UNESCO immaterieel erfgoed

26 november 2015

Minister Bussemaker heeft besloten het molenaarsambacht voor te dragen voor de ‘Representatieve Lijst’ van immaterieel erfgoed van UNESCO. Zij neemt hiermee het advies van de Raad voor Cultuur over. Het Gilde van Vrijwillige Molenaars, Vereniging De Hollandsche Molen, Het Ambachtelijk Korenmolenaarsgilde en het Gild Fryske Mounders gaan de komende maanden een nominatiedossier samenstellen. Dat dossier wordt in het voorjaar van 2016 ingediend bij UNESCO.

Brandbrieven aan Tweede Kamer

26 november 2015

Volgens FNV KIEM, de Federatie Cultuur en Kunsten ’92 schetst Minister Bussemaker een te positief en niet volledig beeld van de cultuursector in haar begeleidende brief bij Cultuur in Beeld 2015. Zij roepen de Tweede Kamer in een gezamenlijke brief op de werkelijke ontwikkelingen niet te negeren. ‘Kijk met een brede en realistische blik naar de culturele sector en los een aantal knelpunten op voordat de sector nog verder afkalft’.

Uit aanvullend onderzoek van de instellingen blijkt onder meer dat de cultuurfondsen te weinig budget hebben om voor innovatie, diversiteit en spreiding in de cultuursector te zorgen, terwijl dat hun wettelijke taken zijn. Financiering van kunst en cultuur door gemeenten en stedelijke regio’s biedt onvoldoende soelaas: veel gemeenten bezuinigen sterk op kunst en cultuur. Ook is de inkomenspositie van de makers verslechterd en zit er veel armoede verscholen bij culturele instellingen.

De Tweede Kamer, die op maandag 30 november over de Cultuurbegroting 2016 vergadert (Agenda), ontving recent ook brandbrieven van de podiumkunstfestivals, van de festivals in beeldende kunst, creatieve industrie, film, letteren en cultuurparticipatie en van instellingen in architectuur, vormgeving en e-cultuur.

Zie ook Daan van Lent, 'Tweede Kamer heeft zichzelf klemgezet', in NRC Next en NRC Handelsblad, 26-11-2015.
Meer informatie: Kunsten '92.

Petitie voor meer film in onderwijs

25 november 2015

Een groot aantal filmpartijen en onderwijsinstellingen organiseert een online petitie voor meer film en beeldcultuur in het onderwijs. Deze petitie is het vervolg op een gezamenlijke brief gericht aan de leden van het Platform Onderwijs2032, alsmede aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker, waarin een vurig pleidooi werd gehouden om film in het nieuwe onderwijs-curriculum op te nemen. Kinderen en jongeren groeien op in en met beeldcultuur, maar op school is er geen structurele aandacht voor. Eind januari wordt de petitie aangeboden aan het ministerie van OCW, als aanvulling op het advies van het Platform Onderwijs2032.

Nieuwe Mediamonitor toont groei YouTube

25 november 2015

Het Commissariaat voor de Media heeft de Mediamonitor 2014-2015 gepubliceerd. Het toenemende belang van YouTube is een van de opvallendste trends. In 2013 werd wereldwijd per minuut 100 uur videocontent geüpload, in 2014 is die hoeveelheid verdrievoudigd. YouTube-kanalen zijn echte jongerendomeinen en er zijn inmiddels kanalen met honderdduizenden abonnees.

WeTransfer levert muziekdienst

25 november 2015

De Nederlandse downloadsite WeTransfer introduceert een eigen muziekstreamingdienst. Het bedrijf gaat geen complete albums aanbieden, maar exclusieve muziektracks en video’s beschikbaar stellen. Bron: BloombergBusiness

Festivals willen meer geld

24 november 2015

In een brandbrief aan de Tweede Kamer vragen veertig Nederlandse podiumkunstfestivals de Tweede Kamer om 2,4 miljoen euro extra vrij te maken voor podiumkunstfestivals en om dit budget onder te brengen bij het Fonds Podiumkunsten. Daarnaast dringen de podiumkunstfestivals er bij de Tweede Kamer op aan om te kiezen voor samenhang voor de sector als geheel.

Helft activiteiten bibliotheek gericht op educatie

23 november 2015

De helft van alle activiteiten die openbare bibliotheken vorig jaar organiseerden waren gericht op educatie. Iets minder dan een kwart betrof activiteiten op het gebied van lezen en literatuur. Dat blijkt uit een eerste meting van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Vereniging Openbare Bibliotheken(VOB). De 157 Nederlandse bibliotheekorganisaties organiseerden vorig jaar ruim 72 duizend activiteiten die gericht waren op educatie, literatuur, kennis en kunst. Deze activiteiten behoren tot de bredere functie van bibliotheken in de samenleving. Deze functie is vastgelegd in de nieuwe Bibliotheekwet die per 1 januari 2015 is ingegaan.

 
In 2014 telden openbare bibliotheken 2,3 miljoen leden onder de 18 jaar, tegenover 1,5 miljoen volwassen leden. Het aantal jongeren met een lidmaatschap steeg vorig jaar met één procent ten opzichte van 2013. In totaal werden er in 2014 ruim 72,4 miljoen boeken uitgeleend door de openbare bibliotheken. Dat is 50 procent minder dan in 1999. In 2014 verhuurden openbare bibliotheken ruim 4 miljoen DVD’s en videocassettes, een stijging van meer dan 60 procent ten opzichte van 2005. In dezelfde periode daalde het aantal uitgeleende muziek CD’s met twee derde naar minder dan 800 duizend stuks.

Buitenschoolse talentontwikkeling basisschool

22 november 2015

Basisschoolleerlingen met bijzondere talenten op de gebieden van cultuur en sport krijgen meer mogelijkheden om zich daarin buiten de school verder te ontwikkelen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) aan de Tweede Kamer. In tegenstelling tot in het voortgezet onderwijs biedt de wetgeving het primair onderwijs geen enkele ruimte voor buitenschoolse talentontwikkeling. 

Omzetstijging entertainmentindustrie

22 november 2015

De entertainmentindustrie realiseerde in het derde kwartaal een omzetstijging van ruim drie procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Deze groei is voornamelijk toe te schrijven aan video-on-demand, streamingabonnementen en PS4-software. Dat blijkt uit de nieuwste editie van Trends In Digital Entertainment van GfK. Video-on-demand stijgt met 38 procent in omzet. Volgens GfK dankzij Netflix.

De digitale filmomzet is dit kwartaal al meer dan 2 keer zo hoog als de fysieke filmomzet. Ook het segment muziek ziet een stijging. Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar is dat vijf procent. Deze stijging wordt veroorzaakt door de consumentenuitgaven aan streamingdiensten, een toename van 29 procent. Het kopen van muziek op cd, lp, trackdownload en/of albumdownload is met 18 procent in omzet afgenomen. Binnen games nam de totale omzet licht af.

Bron: Entertainment business

Museumvereniging bezorgd over krimp aankoopbudget Mondriaan Fonds

22 november 2015

Op 30 november bespreekt de commissie cultuur van de Tweede Kamer de begroting voor 2016. De Museumvereniging heeft via een brief aan de woordvoerders de zorgen geuit om de forse krimp in het totale budget van het Mondriaan Fonds. De door het Fonds ingezette reserves om de hevigste effecten van de bezuinigingen op te vangen raken of zijn nu op. Dit treft met name de presentatie-instellingen en het aankoopbudget voor musea.

Het Mondriaan Fonds levert een belangrijke bijdrage voor de aankopen die van cruciaal belang zijn voor de Collectie Nederland. Het budget dat het Mondriaan Fonds voor incidentele aankopen heeft, is gehalveerd tot 1,4 miljoen euro. Dit wordt nu nog gecompenseerd met reserves uit de vorige cultuurplanperiodes, die komend jaar uitgeput raken. Als noodmaatregel heeft het fonds dit jaar een maximale bijdrage per aankoop gesteld. Voor een solide aankoopfonds zou jaarlijks 3 miljoen extra nodig zijn.

Nieuwe secretaris en voorzitter RRKC

20 november 2015

Rento Zoutman is benoemd tot interim directeur van de Rotterdamse Kunststichting (RKS) en secretaris van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC). Rento Zoutman (1959) heeft ruime ervaring met advies in gemeentelijk beleid en cultuur. Zoutman is de opvolger van Inez Boogaarts, die in september haar vertrek aankondigde. Omwille van vlotte voortgang van het advieswerk van de Raad rond het Cultuurplan en andere lopende zaken, is ervoor gekozen de dubbelfunctie op interim basis op te vullen.

Jacob van der Goot is door de Rotterdamse wethouder van mobiliteit, duurzaamheid en cultuur Pex Langenberg benoemd tot voorzitter van de RRKC. Jacob van der Goot (1952) verliet eerder dit jaar ABN AMRO Bank, waar hij lang voorzitter was van de Bank Rotterdam. Hij volgt Melanie Post van Ophem op, die in juni na zes jaar voorzitterschap haar functie neerlegde.

Lees verder

Invoering Erfgoedwet uitgesteld tot 1 juli 2016

19 november 2015

De Erfgoedwet gaat niet in op 1 januari, maar op 1 juli 2016. Het uitstel is veroorzaakt omdat de Eerste Kamer de wet pas eind 2015 behandelt, waarna een periode van 8 weken volgt waarin een raadgevend referendum aangevraagd kan worden. Bron: Erfgoedstem.nl

Uitgeverij Das Mag van start dankzij crowdfunding

19 november 2015

Uitgeverij Das Mag is het gelukt 3.000 crowdfunders te overtuigen met de slogan: de uitgeverij die minder boeken uitgeeft, en haalde een startkapitaal van 190.000 euro binnen. De nieuwe uitgeverij, van schrijvers als Charlotte Mutsaers, Jelle Brandt Corstius en Maartje Wortel, wil niet alleen minder boeken publiceren, maar ook het e-book bij het papieren boek geven.
Interview in HP/De Tijd met één van de oprichters, Toine Donk

Allard Pierson geeft Siciliaans aardewerk terug

19 november 2015

De Universiteit van Amsterdam geeft 37 archeologische stukken, die in 1982 door het Allard Pierson Museum waren aangeschaft, terug aan Italie. De voorwerpen, afkomstig uit een scheepswrak, blijken onderdeel uit te maken van Siciliaans erfgoed. De ontdekking werd gedaan bij de voorbereidingen op de tentoonstelling Sicilië en de zee (tot april 2016 te zien). De vrijwillige teruggave is opmerkelijk, aangezien de Nederlandse overheid nog geen steun verleent aan de UNESCO-conventie uit 2001. Deze conventie moet onder meer het 'cultureel erfgoed onder water' beschermen tegen schatduikers en bergers. Bron: de Volkskrant

Componisten lopen vergoeding mis

17 november 2015

Gespecialiseerde reclamebureaus en omroepen verdienen jaarlijks miljoenen euro's dankzij de auteursrechten op jingles en muziek in reclames. De oorspronkelijke componisten voelden zich gedwongen afstand te doen van hun rechten. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant.

Cultuur tijdens EU-voorzitterschap Nederland

17 november 2015

In de eerste helft van 2016 is Nederland voorzitter van de Europese Unie. Er worden circa 25.000 ministers en ambtenaren uit de Europese lidstaten verwacht. Rondom dit voorzitterschap wordt in Amsterdam een uitgebreid cultureel programma neergezet, getiteld Europe by People. Op de marinebasis in Amsterdam verrijzen kunstinstallaties en vinden artistieke performances plaats. Op de kop van het Java-eiland wordt een tijdelijke campus gebouwd, FabCity, waar kunstenaars en studenten samen met bedrijven bouwen aan hun ideale samenleving van de toekomst. Elders in Amsterdam vinden debatten, congressen en voorstellingen plaats die aan het Europese voorzitterschap gelinkt zijn Bron: NRC Handelsblad

Tanja Mlaker directeur Cultuur Eindhoven

17 november 2015

Tanja Mlaker, zakelijk manager van Nationale Opera & Ballet, wordt de nieuwe directeur van de Stichting Cultuur Eindhoven. Zij volgt op 1 februari 2016 kwartiermaker en interim-directeur Thomas van Dalen op. Cultuur Eindhoven is verantwoordelijk voor de uitvoering van het cultuurbeleid van de gemeente.
Meer informatie

Een op de acht banen BIS verdwenen

16 november 2015

Een op de acht werknemers van de culturele instellingen uit de basisinfrastructuur (BIS) is sinds 2010 zijn baan kwijtgeraakt. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2013 gingen de bezuinigingen van 200 miljoen per jaar door het Rijk in, maar in de jaren daarvoor hebben de culturele instellingen het aantal banen al teruggebracht. In 2010 werkten 8.110 mensen bij de grote culturele instellingen, eind 2013 waren dat er nog 7.050. Het aantal voltijdbanen liep terug van 6.885 naar 5.875. Bijna de helft van de mensen die hun baan is kwijtgeraakt, heeft nog geen nieuwe baan gevonden. Bron: CBS, NRC Handelsblad

Roep om honorariumrichtlijn beeldend kunstenaars

16 november 2015

Kunstenaarshonoraria zijn zowel voor kunstenaars als kunstinstellingen vaak sluitpost op de begroting. Daarom willen zij een honorariumrichtlijn. In vervolg op het inventariserend onderzoek kunstenaarshonoraria in Nederland (Ape 2014) hebben de onderzoeksbureaus SiRM en PPMC de onderhandelingen tussen kunstenaars en kunstinstellingen bij zeven tentoonstellingen geanalyseerd om ‘best practices’ te onderkennen en aanbevelingen te kunnen doen aan kunstenaars, musea en presentatie-instellingen. Het onderzoek, Kunstenaarshonoraria in de praktijk - Beeldende Kunst Nederland, is op verzoek van het veld zelf verricht in opdracht van Beeldende Kunst Nederland (BKNL).

De belangrijkste conclusie is dat zowel musea en presentatie-instellingen als beeldend kunstenaars bereid zijn tot betere afspraken en onderlinge afstemming over honorering te komen. Alle partijen hebben behoefte aan een richtlijn om de contractpraktijk te professionaliseren. Genoemd worden vastlegging van een minimum en een oormerk om het honorarium in de begroting te scheiden van de rest van het tentoonstellingsbudget.

Lees verder

Twintig erfgoedinstellingen ontvangen bijdrage Mondriaan Fonds

16 november 2015

Het Mondriaan Fonds kent in 2015 1,4 miljoen euro toe aan de meerjarenprogramma’s van 20 musea en overige erfgoedinstellingen. Het gaat om programma’s die op een aansprekende manier vorm en inhoud geven aan relevante ontwikkelingen op het gebied van cultureel erfgoed en hedendaagse beeldende kunst in Nederland. Erfgoedinstellingen kunnen bij het Mondriaan Fonds tweemaal per jaar een bijdrage aanvragen voor hun plannen met een maximale looptijd van twee jaar.

Onder de instellingen die dit jaar een bijdrage hebben ontvangen zijn: Allard Pierson Museum (Amsterdam) voor het Digital Museum Lab, een vaste plek in het museum waar bestaande en nieuwe pioniers in samenwerking met het publiek, relevant en duurzaam onderzoek doen naar digitale innovaties binnen de erfgoedsector; De Bastei (Nijmegen) voor het nieuwe natuur- en cultuurhistorisch centrum waar het verhaal van de rivier de Waal, de natuur en de cultuurhistorie van Nijmegen wordt verteld in de vorm van tentoonstellingen, educatieve activiteiten en toeristische arrangementen; De Oude Kerk (Amsterdam) voor een individuele geluidswandeling waarbij hedendaagse beeldende kunst wordt gekoppeld aan erfgoed en de monumentale omgeving en NEMO (Amsterdam) voor de vernieuwing van de eerste verdieping waar aandacht wordt besteed aan hoe wetenschap werkt en het aangaan van duurzame samenwerkingsrelaties met betrekking tot de presentatie van de erfgoedcollectie met het Teylers Museum en Museum Boerhaave.

Lees verder

Bezoek aan culturele instellingen neemt toe

15 november 2015

Festivals, musea en bioscopen ontvangen meer bezoekers. Vrijwel alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs organiseren culturele activiteiten voor hun leerlingen. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie Cultuur in Beeld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie toont feiten en cijfers over de Nederlandse cultuursector om een overzicht van ontwikkelingen in de culturele en creatieve sector te bieden. Daarnaast geeft het dit jaar het belang van stedelijke regio’s in het cultuurbeleid weer.

Het totale culturele aanbod is de laatste jaren toegenomen. Het aantal theatervoorstellingen en festivals groeit, maar daarentegen zijn er minder dansvoorstellingen en opera’s te zien. Het aantal bezoeken neemt - in de meeste sectoren - toe. Culturele instellingen met rijkssubsidie spelen steeds vaker buiten hun eigen standplaats. Het aanbod van podiumkunsten is over het hele land verspreid. Culturele instellingen slaan nieuwe wegen in en makers krijgen meer ruimte. Hierdoor wordt er een nieuw en ander publiek aangetrokken.

Er zijn ook kanttekeningen te plaatsen bij de geschetste ontwikkeling. Zo kost het instellingen soms moeite om de beoogde sponsorinkomsten binnen te halen. Ook blijven goede arbeidsvoorwaarden in de sector een aandachtspunt. Tot slot neemt het bezoek per voorstelling af.

Feiten en cijfers
61% van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder beoefent in 2014 een vorm van cultuur, zoals beeldende kunst, theater of archeologie. Gemiddeld reist een Nederlander 21 kilometer om een cultureel uitstapje te maken of een historische bezienswaardigheid te bezoeken. In 2014 neemt 86% van de bevolking cultuur tot zich via media (gedrukte media, radio/tv, internet en sociale media). Dit is ten minste net zo groot als het niet-digitale cultuurbereik. Vrijwilligers spelen een grote rol in de cultuursector. In 2014 ondersteunde 31% van de bevolking van 12 jaar en ouder cultuur via vrijwilligerswerk, vriendenvereniging of donaties. 6 van de 10 buitenlandse toeristen bracht in 2014 1 of meer bezoeken aan een culturele instelling, festival of historische bezienswaardigheid. 

Sluiting Vleeshal van de baan

12 november 2015

De gemeente Middelburg heeft in een raadsvergadering besloten niet 1,2 ton, maar 45.000 euro op cultuur te bezuinigen. De dreigende sluiting van de Vleeshal is daarmee voorlopig van de baan, aldus NRC Handelsblad

Musea voor beeldende kunst grote publiekstrekkers

12 november 2015

Musea voor beeldende kunst trokken in 2013 bijna twee van de vijf museumbezoeken. Dat is deels te danken aan hun aantrekkingskracht op buitenlandse bezoekers, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Nederland telde in 2013 bijna 800 musea, waarvan 66 beeldende kunst tentoonstellen. Hoewel ze maar een klein deel van alle musea uitmaakten, trokken ze gezamenlijk 38 procent van de 26,4 miljoen bezoekers. Juist onder de musea met de hoogste bezoekersaantallen is de beeldende kunst sterk vertegenwoordigd. Nederlandse musea exporteerden 76 tentoonstellingen, daarvan namen de kunstmusea er 46 van voor hun rekening.

De musea voor beeldende kunst trokken gemiddeld 151 duizend bezoekers, ruim zes keer zoveel als de andere musea. Gerekend in voltijdbanen hebben de kunstmusea ook meer betaalde personeelsleden dan de andere: 35 tegenover 6. Beide soorten musea maken evenveel gebruik van vrijwilligers.

Opium verdwijnt van televisie

12 november 2015

Opium, het wekelijkse kunst- en cultuurprogramma van omroep Avrotros, verdwijnt na 7,5 jaar van het scherm. Volgens de netmanager van NPO 2, Gijs van Beuzekom, past het schrappen van Opium in de strategie de verschillende netten meer profiel te geven. De laatste uitzending is 10 december. Over enkele maanden komt Avrotros met een alternatief programma, weer met Cornald Maas als presentator, met meer aandacht voor podiumkunsten en meer reportages. Bron: de Volkskrant

Berenschot negatief over HET Symfonieorkest

10 november 2015

HET Symfonieorkest heeft acute geldproblemen, geen eigen vermogen en is zonder steun van de overheid niet in staat om aan de lopende betalingsverplichtingen te voldoen. Dat stelt het bureau Berenschot in een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel.

De orkestleiding zou zich de afgelopen vier jaar hebben laten leiden door te grote ambities en niet-realistische verwachtingen. Volgens Berenschot moet het orkest drastisch reorganiseren om te kunnen overleven. HET Symfonieorkest is in reactie op het rapport afgestapt van zijn ambitie om buiten Overijssel op te treden. Fuseren wil het vooralsnog niet, maar intensiever samenwerken met Het Gelders Orkest, de Nederlandse Reisopera en andere partners wel. Dat blijkt uit een brief die de raad van toezicht gisteren heeft gestuurd aan Provinciale Staten. Bron: Tubantia, NRC Handelsblad

Mondriaan Fonds steunt 12 presentatie-instellingen

10 november 2015

Het Mondriaan Fonds kent in 2016 in totaal 1,9 miljoen euro toe aan twaalf presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Het gaat om Ateliers’89 (Aruba), Casco (Utrecht), Extrapool (Nijmegen), Fotodok (Utrecht), Hotel Mariakapel (Hoorn), Instituto Buena Bista (Curaçao), Kunstvereniging Diepenheim, Nieuwe Vide (Haarlem), Onomatopee (Eindhoven), P/////AKT (Amsterdam), Paradox (Edam) en West (Den Haag). De bijdragen variëren van 45.000 tot 200.000 euro op jaarbasis.

Het Mondriaan Fonds draagt bij aan programma’s van presentatie-instellingen omdat ze van vitaal belang zijn voor ontwikkeling en zichtbaarheid binnen de beeldende kunstsector. De gehonoreerde organisaties onderscheiden zich door een actuele en flexibele programmering en een intensieve betrokkenheid van kunstenaars. Hun programma’s geven gelegenheid tot experiment en vernieuwing, zijn laboratoria voor artistiek onderzoek en bieden een podium voor (jonge) kunstenaars en curatoren. Het intensief begeleiden en faciliteren van kunstenaars bij het maken van nieuw werk vormt doorgaans de essentie van de programma’s.

Lees verder

Rotterdam stemt in met kunstdepot Boijmans

6 november 2015

Een ruime meerderheid in de gemeenteraad van Rotterdam heeft 5 november voor de bouw van het Collectie­gebouw gestemd. Het voor publiek toegankelijke depot van Museum Boijmans Van Beuningen in het Museumpark is een ontwerp van architectenbureau MVRDV, wordt 41 meter hoog en kost 52 miljoen euro. Boijmans kampt al jaren met wateroverlast in een van de vijf depots en ruimtegebrek.

De gemeente, die jaarlijks 2,5 miljoen euro uit het cultuurbudget aan de exploitatie van het Collectiegebouw gaat bijdragen, wordt huurder van het gebouw. Omdat de gemeente de realisatie niet langer financiert, staakte Leefbaar Rotterdam, de collegepartij met het grootste aantal raadszetels, zijn verzet tegen het plan. De Verre Bergen, de goededoelenorganisatie van de Rotterdamse familie Van der Vorm en een nog niet bekendgemaakte bank nemen de financiering over.
Bron: de Volkskrant

Nieuw veilinghuis

5 november 2015

Oud-Sotheby’s-medewerker Peter Paul Guthman is samen met vermogensbeheerder Roderick Preys veilinghuis Art Europe Auctions begonnen. De oprichters streven naar een veilinghuis dat opereert tussen Christie’s en de lokale Nederlandse veilinghuizen. Op de eerste veiling, op 13 december in Amsterdam, biedt Art Europe 175 kunst- en gebruiksvoorwerpen aan, met een gemiddelde richtprijs van circa 10.000 euro. Art Europe is daarnaast van plan op diverse locaties in Europa veilingen te gaan organiseren. Het nieuwe veilinghuis brengt verkopers en kopers lagere commissies in rekening dan de grote veilinghuizen. Bron: NRC Handelsblad

Stijging bioscoopbezoek

5 november 2015

In de eerste drie kwartalen van 2015 is het bioscoopbezoek ten opzichte van 2014 gestegen met 10 procent. Dat blijkt uit de Dashboard Bioscoop- en Filmtheaterbezoek, met onder andere de bioscoopbezoekers, bezoek aan Nederlandse films en filmtheaters, top 20 filmtitels en de top 50 steden. Er zijn in het derde kwartaal meer kinderen bereikt dan in het tweede kwartaal, terwijl het bereik onder 16- tot 29-jarigen juist is afgenomen. Lees verder

Opera Gala via livestream

5 november 2015

Het Opera Gala van het jubilerende De Nationale Opera in het Muziektheater in Amsterdam is vrijdagavond 6 november thuis te volgen via een livestream. Het gezelschap heeft bewust gekozen voor uitzending op internet via het nieuwe The Opera Platform, in plaats van de publieke omroep. The Opera Platform is een samenwerking tussen vijftien grote Europese operahuizen en wil maandelijks operaregistraties en -documentaires gratis toegankelijk maken voor het grote publiek. Het initiatief van de verschillende operahuizen wordt financieel gesteund door het Creative Europe-programma van de Europese Commissie. Bron: de Volkskrant

Subsidieregeling Fonds Podiumkunsten 2017-2020 bekend

4 november 2015

De meerjarige subsidieregeling voor de kunstenplanperiode 2017-2020 van het Fonds Podiumkunsten kent geen drastische koerswijzigingen, maar wel enkele aanscherpingen. Het fonds geeft geen impliciete of expliciete beleidsopdracht, aldus directeur Henriëtte Post bij de presentatie van de regeling op 3 november in Utrecht.

Het fonds beoordeelt de aanvragen voor de periode 2017-2020 op artistieke kwaliteit, ondernemerschap, pluriformiteit van het podiumkunstenaanbod en geografische spreiding. Subsidies worden voor vier jaar toegekend, en niet langer voor twee keer twee jaar. De Eigen Inkomsten Quote (EIQ) wordt zowel voor producerende instellingen als festivals en concoursen leidend. Deze moet ten minste twintig procent van het totale bedrag zijn.

Voor theaters komt 10,2 miljoen euro beschikbaar, voor muziek 6 miljoen, voor dans 5 miljoen, festivals en concoursen 2,1 miljoen, muziektheater 2,1 miljoen en de bijdrage voor talentontwikkeling bestaat uit 1,1 miljoen. Er komt een bijdrage voor talentontwikkeling voor producerende instellingen en het fonds gaat culturele diversiteit intensiever stimuleren, onder meer door regionale talentenscouts in te zetten.

Op 1 december publiceert het fonds het aanvraagformulier en de richtlijnen op zijn website. De deadline voor het indienen van de aanvraag is 1 maart 2016. Op 2 augustus 2016 brengt het fonds zijn besluit naar buiten, waarna de nieuwe subsidieronde op 1 januari 2017 ingaat.
Bron: Theaterkrant.nl

 

Rotterdamse kunstadviesraad niet serieus genomen

4 november 2015

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur werd vaak niet serieus genomen, aldus Inez Boogaarts in haar toespraak bij haar afscheid als secretaris/directeur van de RKKC, 3 november jongstleden. Het was volgens Boogaarts de afgelopen jaren moeilijk een inhoudelijk gesprek over kunst en cultuur te voeren met wethouder en ambtenaren in Rotterdam. Volgens de adviesraad investeert de stad te veel in stenen en te weinig in inhoud. Bron: NRC Handelsblad

Paard van Troje en Residentie Orkest in geldnood

3 november 2015

Het Paard van Troje en het Residentie Orkest in Den Haag hebben zulke grote schulden dat ze er op eigen kracht niet meer uitkomen, stelt cultuur wethouder Joris Wijsmuller in AD. De wethouder overweegt daarom de instellingen eenmalig uit de brand helpen met een flinke 'balanssteun'. Volgens Wijsmuller zijn de financiele problemen vooral een gevolg van de bezuinigingen door Rijk en gemeente, en de economische crisis. Circa de helft van de culturele instellingen in Den Haag sloot 2014 af met een tekort.

Beoordelingskader BIS 2017-2020 gepubliceerd

3 november 2015

De Raad voor Cultuur heeft het beoordelingskader over de Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS), waarin hij beschrijft hoe hij subsidieadviezen gaat voorbereiden en uitbrengen, gepubliceerd. De raad geeft zo vooraf inzicht in de wijze van beoordelen, zodat instellingen die deel willen uitmaken van de BIS daarmee rekening kunnen houden in hun subsidieaanvraag. Tegelijkertijd heeft het ministerie van OCW de subsidieregeling bekendgemaakt. Culturele instellingen kunnen tot 1 februari 2016 een subsidieaanvraag indienen bij het ministerie van OCW. De raad beoordeelt deze aanvragen en zal op 19 mei 2016 de minister adviseren welke instellingen deel uitmaken van de BIS.

TivoliVredenburg niet rendabel

3 november 2015

De Rekenkamer Utrecht heeft onderzoek gedaan naar het bouwtraject, de organisatieontwikkeling en de exploitatie van het Muziekpaleis TivoliVredenburg. In Een paleis voor de muziek concludeert de rekenkamer dat de exploitatie forse incidentele en structurele tegenvallers heeft, die deels veroorzaakt zijn door problemen met het gebouw en deels door de hoge (huisvestings)kosten. Tivoli Vredenburg is niet rendabel en in de huidige opzet financieel niet gezond te krijgen, aldus de rekenkamer. Bij gelijkblijvende programmering, activiteiten en subsidie is geen sluitende exploitatie mogelijk. Bron: NOS

Kritiek Amsterdamse Kunstraad op Kunstenplan

2 november 2015

De Amsterdamse Kunstraad vreest een twee­deling tussen zeventien instellingen 'van internationale topkwaliteit' en vier cultuurhuizen en de rest van het culturele veld, door de invoering van het door cultuurwethouder Kajsa Ollongren (D66) voorgestelde ­Kunstenplan. Dat blijkt uit het advies van de Amsterdamse Kunstraad over de plannen van de wethouder.

In haar plannen is voor de periode 2017 tot 2020 62,2 miljoen per jaar gereserveerd voor de topinstellingen. Voor alle ­andere kunstinstellingen in de stad is nog 23,9 miljoen euro ­subsidie over. Niet de Kunstraad maar het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) verdeelt dit bedrag.

De Kunstraad vindt het geen goed idee dat de beslissing over de ver­deling van het budget aan het begin van het proces wordt genomen, terwijl er nog geen plannen zijn ingediend door de ­instellingen. Bovendien vindt de Kunstraad het bezwaarlijk dat de politiek zelf een lijst van zeventien topinstellingen heeft gemaakt, zonder dat daar onafhankelijk advies over is ingewonnen. Eind november beslist de gemeenteraad over het Kunstenplan. Bron: het Parool