Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Henk Hagoort verlaat NPO

31 mei 2016

Henk Hagoort stopt als bestuursvoorzitter bij NPO en gaat per 1 september aan de slag als bestuursvoorzitter van Hogeschool Windesheim in Zwolle. NPO-bestuurder Shula Rijxman is benoemd tot waarnemend voorzitter.
Persbericht

Advies Kunstraad Groningen gepresenteerd

31 mei 2016

De Kunstraad Groningen heeft in het provinciehuis in Groningen aan gemeente en provincie Kunst en cultuur in Groningen : Advies over de aanvragen van de culturele instellingen in de gemeente en provincie Groningen in het kader van de gemeentelijke en provinciale cultuurnota’s 2017-2020 gepresenteerd. In de inleiding geeft de raad aan een zekere frictie te voelen tussen de culturele ambities van de stad en het financieel kader waarbinnen zij diende te adviseren. In totaal is er 17 miljoen euro te verdelen onder de instellingen. De 75 instellingen hebben in totaal voor ruim 24 miljoen euro aan subsidieaanvragen ingediend.

Taco Dibbits nieuwe directeur Rijksmuseum

30 mei 2016

Taco Dibbits is benoemd tot nieuwe hoofddirecteur van het Rijksmuseum. Dibbits (1968) is kunsthistoricus en vanaf 2008 directeur Collecties van het Rijksmuseum. Dibbits volgt per 15 juli 2016 Wim Pijbes op.

Scherp advies cultuurbeleid Utrecht

30 mei 2016

De Utrechtse adviescommissie Cultuurnota 2017–2020 heeft advies uitgebracht aan wethouder Cultuur in Utrecht Kees Diepeveen over de subsidieaanvragen van diverse culturele instellingen voor de komende cultuurnotaperiode. Er werd voor 17,1 miljoen subsidie aangevraagd, terwijl er 11,2 miljoen te verdelen viel. Naast de adviezen per instelling geeft de commissie een aantal algemene beschouwingen over het Utrechtse cultuurveld.

In september stelt het college de Nota Subsidievoorstellen vast waarin het college een subsidieverdeling aan de gemeenteraad voorstelt. Deze verdeling is gebaseerd op het advies van de commissie, de adviezen van andere fondsen, zoals van het Rijk, culturele fondsen en de provincie, en de matching hiertussen. In november 2016 volgt de definitieve vaststelling van de subsidieverdeling in de gemeenteraad in het kader van de Programmabegroting 2017. 

Depot Rijksmuseum in Amersfoort

26 mei 2016

Het CollectieCentrum Nederland, het nieuwe superdepot van het Rijksmuseum, het Nederlands Openlucht Museum, Paleis het Loo en de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed (RCE), komt in Amersfoort en wordt ontworpen door het architectenbureau cepezed uit Delft. Het depot zal circa 675 duizend objecten herbergen. De totale vloeroppervlakte wordt 30 duizend vierkante meter. In 2020 moet het nieuwe gebouw in gebruik worden genomen. Bron: de Volkskrant

Popmuziek maakt blij en productief

25 mei 2016

Het horen van popmuziek tijdens werk maakt werknemers blijer en productiever. Dat blijkt uit onderzoek dat Sena heeft laten uitvoeren door neuromarketing-onderzoeksbureau Neurensics door middel van hersenscans (MRI). Popmuziek heeft niet alleen een gunstig effect op de gemoedstoestand, maar ook een positieve invloed op de snelheid van werknemers, zonder dat dit ten koste gaat van de nauwkeurigheid. Het is voor het eerst dat door middel van MRI-onderzoek een relatie werd gelegd tussen muziek, emoties en productiviteit, aldus Sena

Inkomsten schrijvers onderzocht

24 mei 2016

In opdracht van de Vereniging van Letterkundigen (VvL) en het Nederlands Letterenfonds heeft onderzoeksbureau APE kwantitatief onderzoek gedaan naar de inkomsten van schrijvers en vertalers in 2013 en 2014. Het gemiddeld bruto jaarinkomen bedraagt ongeveer € 28.000. Een deel (21 tot 45 procent) hiervan komt uit ‘andere’ werkzaamheden die niet zijn gerelateerd aan schrijven of vertalen. Onder schrijvers en vertalers die geaffilieerd zijn met het fonds en/of de VvL ligt de professionele betrokkenheid bij het (literair) schrijverschap gemiddeld hoger dan bij de andere auteurs; ook het inkomen ligt met gemiddeld € 31.000 bruto iets hoger.

Het beeld dat oprijst uit dit inkomensonderzoek komt overeen met de Verkenning arbeidsmarkt culturele sector van de SER en de Raad voor Cultuur van januari 2016. Hieruit blijkt dat ongeveer de helft van de mensen met een creatief beroep een jaarinkomen heeft van minder dan € 30.000.

Erfgoedinspectie positief over rijkscollectie

24 mei 2016

Het risico op vermissingen van museale voorwerpen uit de rijkscollectie is afgenomen. De achterstanden uit het verleden zijn grotendeels weggewerkt en de registraties zijn zo ingericht dat de voorwerpen vindbaar zijn. Dat blijkt uit het inspectierapport Zicht op de rijkscollectie van de Erfgoedinspectie. Dit rapport toont de resultaten van het onderzoek naar het beheer van de rijkscollectie, dat de Erfgoedinspectie op uitgebreide schaal heeft gedaan.
Beleidsreactie

Groei in bioscoopbezoek

23 mei 2016

Ook in 2015 is het bioscoopbezoek gegroeid, namelijk van 30,8 miljoen verkochte bioscooptickets in 2014 naar 33 miljoen tickets in 2015 (+7%). Dat blijkt uit de Bioscoopmonitor 2015. Terwijl het bioscoopbezoek in voorgaande jaren steeg door een stijging van de bezoekfrequentie, zijn in 2015 juist veel nieuwe bezoekers aangetrokken. De nieuwe bezoekers bestonden met name uit 40- tot 64-jarigen, inwoners van de minder sterk stedelijke gebieden, Nederlanders binnen de laagste inkomensgroep en afgestudeerde mbo’ers. De nieuwe bezoekers bezochten hiernaast vooral bioscopen en geen filmtheaters. Dit kan een direct effect zijn van enkele blockbusters die een bijzonder hoog aantal bezoekers trokken.

In vijftien jaar tijd is het bioscoopbezoek in Nederland gegroeid met elf miljoen verkochte bioscooptickets. Met name in de laatste acht jaar is de bezoekfrequentie sterk gestegen. Hiernaast is het aantal Nederlanders dat een bioscoop bezocht gestegen van 46 procent in 2000 tot 56 procent in 2015.

De Bioscoopmonitor wordt jaarlijks uitgevoerd door Stichting Filmonderzoek in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters (NVBF) en Filmdistributeurs Nederland (FDN).

Bestuur de Appel arts centre treedt af

23 mei 2016

Het bestuur van de Appel arts centre treedt af. Dit besluit is genomen mede op basis van de ontwikkelingen rondom het ontslag van directeur Benedetti. Tot nu toe heeft het bestuur besloten aan te blijven om het door Benedetti aangespannen hoger beroep tegen zijn ontslag af te ronden. In het licht van het advies van de Raad voor Cultuur om de OCW subsidie voor de nieuwe planperiode niet te verlenen, heeft het bestuur gemeend dat er een urgente nieuwe situatie is ontstaan. 

Theaters trekken meer publiek, met minder personeel

23 mei 2016

Cijfers over 2015 van de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) laten zien dat het aantal bezoeken per voorstelling in 2015 met 13 procent is gestegen ten opzichte van 2014. De gemiddelde zaalbezetting van een VSCD podium is gestegen van 69 procent in 2014 naar 72 procent in 2015. In totaal zijn er in 2015 10,4 miljoen bezoeken gebracht aan professionele podiumkunsten.

Het aantal mensen dat bij Nederlandse theaters in dienst is, neemt af. Theaters en concertzalen zijn meer met inhuurkrachten en vrijwilligers gaan werken. Per theater zijn er in 2015 gemiddeld bijna drie betaalde voltijdsbanen verdwenen, een daling met bijna tien procent. Bron: NRC

Nederlandse cultuurexport 2015 in beeld

19 mei 2016

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is de Verenigde Staten de belangrijkste bestemming van de Nederlandse cultuurexport. Dit blijkt uit het jaaroverzicht 2015 van Buitengaats, de database waarin DutchCulture gegevens verzamelt over internationale activiteiten van kunstenaars en culturele organisaties in Nederland. Net als in voorgaande jaren zorgt muziek voor de meeste internationale culturele activiteiten vanuit Nederland. Vooral het aandeel van dance is groot, in sommige landen valt zelfs de helft van de activiteiten in deze categorie.

In 2015 waren er 14.470 activiteiten, ruim 1.800 meer dan in 2014. Het gaat hierbij om optredens, tentoonstellingen, presentaties en publicaties in het buitenland in alle cultuurdisciplines en die in principe toegankelijk zijn voor publiek.

Bescherming erfgoed onder water

19 mei 2016

Nederland gaat cultureel erfgoed onder water beschermen door het internationale UNESCO-verdrag voor het behoud van erfgoed onder water te bekrachtigen. Minister Jet Bussemaker (OCW) en minister Bert Koenders (BZ) hebben bekend gemaakt dat ze de intentie hebben om toe te treden tot het verdrag. Deze conventie verbetert de bescherming van onderwatererfgoed wereldwijd door internationale samenwerking.

UNESCO heeft zes cultuurconventies, waarin wereldwijde afspraken over de beschermingen van erfgoed zijn vastgelegd. Nederland is al tot vijf van de zes conventies toegetreden, zoals tot de conventie over werelderfgoed en de conventie over immaterieel erfgoed. Door de conventie over onderwatererfgoed te bekrachtigen, neemt Nederland positie in om samen met de internationale gemeenschap het erfgoed onder water wereldwijd te beschermen. Het verdrag is in 2001 door UNESCO opgesteld en op dit moment door 55 landen geratificeerd.

Bron: Rijksoverheid

Advies Raad voor Cultuur over BIS bekend

19 mei 2016

De Raad voor Cultuur heeft over 77 subsidieaanvragen van culturele instellingen een positief advies gegeven. Zij kunnen wat de raad betreft deel uitmaken van de Culturele Basisinfrastructuur 2017- 2020 (BIS). 41 subsidieaanvragen krijgen een negatief advies; 14 instellingen daarvan krijgen een herkansing. Zij moeten voor de start van de nieuwe subsidieperiode een nieuw plan indienen. In totaal hebben de instellingen voor ongeveer 250 miljoen euro subsidie aangevraagd; er is ruim 220 miljoen euro per jaar beschikbaar.

In het advies motiveert de raad welke culturele instellingen volgens hem vanaf 2017 in aanmerking komen voor een vierjarige rijkssubsidie. Er zijn 118 aanvragen door de raad beoordeeld op basis van de criteria kwaliteit, educatie en participatie, maatschappelijke waarde (waaronder publieksbereik en ondernemerschap) en geografische spreiding.

De raad is enthousiast over de aandacht die de instellingen besteden aan talentontwikkeling en educatie - zowel gericht op scholen in het basis- en voortgezet onderwijs als op volwassenen of senioren. Hij is van mening dat cultuuronderwijs een stevige plek verdient in het curriculum. De raad vindt dat de instellingen zich wel meer moeten inspannen om een publiek te trekken dat een betere afspiegeling vormt van de veranderende bevolkingssamenstelling in Nederland. Dat geldt overigens ook voor de vaak onevenwichtige samenstelling van de raden van toezicht. In hun plannen besteden de meeste instellingen nog te weinig aandacht aan diversiteit; ook de manier waarop zij invulling geven aan de Code Culturele Diversiteit is vaak beperkt. De jeugdtheatergezelschappen en filmfestivals vormen hierop een positieve uitzondering.

Het volledige advies is te vinden via de oranje button op www.cultuur.nl
Pdf-versie via internetcatalogus

Toespraak minister Bussemaker bij inontvangstname advies

Nieuw digitaal filmplatform gelanceerd

18 mei 2016

CinesCool, een nieuw filmcontentplatform, richt zich op Nederlandse en Europese jeugd- en familiefilms, documentaires en jeugdseries gekoppeld aan educatief materiaal. De pilot voor het platform staat gepland voor september dit jaar. Dit nieuwe initiatief is niet alleen gericht op het onderwijs, het is de bedoeling dat leerlingen ook content in de bioscoop of het theater te zien krijgen. De initiatiefnemers zijn afkomstig uit de filmindustrie en het onderwijsveld. Bron: MarketingTribune

Advies over beleidsplan Stichting Omroep Muziek

18 mei 2016

De Stichting Omroep Muziek (SOM) moet volgens de Mediawet een omroeporkest (het Radio Filharmonisch Orkest) en een omroepkoor (het Groot Omroepkoor) in stand houden en exploiteren. Op verzoek van minister Bussemaker heeft de Raad voor Cultuur advies uitgebracht over het meerjarenbeleidsplan 2016-2020 van SOM.

De raad heeft waardering voor de ambities van de SOM die zich vooral richten op het versterken van het artistieke product, educatie, marketing en promotie, de financiële positie en ondernemerschap. Maar de raad mist een onderbouwde visie op de omroeptaak en vindt dat de focus te veel ligt op de concertpraktijk. De raad is van mening dat de SOM de komende periode moet uitgaan van producties - gemaakt in opdracht van de publieke omroep - met onderscheidend symfonisch en vocaal repertoire; die producties zijn primair bedoeld voor radio, tv en andere mediaplatforms, en zijn secundair van belang als concertserie. Met die taakopvatting als uitgangspunt kan de SOM een belangrijke speler blijven binnen de omroep en een waardevolle aanvulling zijn op het aanbod van orkesten en koren in en buiten de landelijke basisinfrastructuur.

Utrecht investeert miljoenen in TivoliVredenburg

17 mei 2016

Muziekcentrum TivoliVredenburg krijgt een huurverlaging en extra subsidie van de gemeente Utrecht. De huur wordt met 1,9 miljoen euro verlaagd naar 7,7 miljoen euro per jaar. Tot 2020 is er een extra subsidie van vier ton per jaar om grote bands aan te trekken. Verder krijgt TivoliVredenburg eenmalig 1,1 miljoen euro om financiële reserves aan te vullen.

Vorige week werd een rapport gepresenteerd met adviezen voor de gemeente Utrecht. Het College van B&W heeft de adviezen overgenomen. Bron: de Volkskrant

Aangekochte Rembrandts vanaf 2 juli in Rijksmuseum

13 mei 2016

De twee Rembrandt-schilderijen van Maerten Soolmans en Oopjen Coppit die Nederland en Frankrijk begin dit jaar samen voor 160 miljoen euro aankochten, zijn op zaterdag 2 juli voor het eerst in het Rijksmuseum te zien. Het museum is op die dag gratis toegankelijk.

De portretten zullen drie maanden te bezichtigen zijn, waarna ze worden gerestaureerd in het atelier van het museum. Daarna komen ze drie maanden terug in het Rijksmuseum, vervolgens gaan ze voor drie maanden naar het Louvre. Daarna zijn ze vijf jaar te zien in het Rijksmuseum, en vervolgens vijf jaar in het Louvre. Daarna verhuizen ze om de acht jaar.

Nederland en Frankrijk kochten de schilderijen september afgelopen jaar van de familie De Rothschild. De beide overheden betaalden elk 80 miljoen euro. Sinds begin maart hangen ze in het Louvre in Parijs.

TivoliVredenburg heeft miljoenen extra subsidie nodig

13 mei 2016

TivoliVredenbrug heeft 1,9 miljoen euro extra subsidie nodig om te kunnen overleven. Plus nog 400 duizend euro de komende vier jaren, voor extra investeringen in programmering en zakelijke inkomsten. Dat blijkt uit een rapport van het Onderzoeks- en adviesteam TivoliVredenburg. Het muziekgebouw met vijf zalen voor onder meer pop, klassiek en jazz werd in 2014 opgeleverd en kostte 156 miljoen euro, tientallen miljoenen euro's meer dan begroot. Bron: de Volkskrant

Experiment: festivalbezoekers offline

12 mei 2016

Festival de Beschaving gaat dit jaar offline. Bezoekers kunnen hun telefoon inleveren. Sociale wetenschappers van de Universiteit Utrecht onderzoeken hoe lang ze dat volhouden.Bij binnenkomst wordt de telefoon met een sticker afgeplakt. Kan iemand toch niet zonder telefoon, dan kan de sticker worden verwijderd en onderzoeken de wetenschappers de ontwenningsverschijnselen die mensen vertonen. Bron: NOS

 

Werk Karel Appel kwetsbaar

12 mei 2016

Er is een rampenplan nodig om de schilderijen van Karel Appel te redden, volgens kunstexpert en onderzoeker Jaap Boon in NRC Next. Op sommige werken is de verf van het doek gevallen of ribbelig geworden. De meeste problemen zouden worden veroorzaakt door chemische processen in de verf.

Honderden scholen melden zich voor extra subsidie muziekonderwijs

11 mei 2016

Er is veel belangstelling voor extra subsidie voor muziekles op basisscholen. Zeker 728 scholen hebben zich gemeld voor een financiële bijdrage aan het muziekonderwijs. Minister Bussemaker stelt de komende jaren €25 miljoen euro beschikbaar om het muziekonderwijs in Nederland te verbeteren. Door de regeling Impuls Muziekonderwijs kunnen scholen subsidie aanvragen om de deskundigheid van hun leerkrachten te vergroten. Met het extra geld kunnen leraren getraind worden in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, orkesten en poppodia.

Ook zijn er 375 inzendingen voor de muziekwedstrijd BZTshow XXL binnen gekomen, de scholenwedstrijd die Méér Muziek in de Klas organiseert in samenwerking met de KRO-NCRV. Tijdens de Music University Days hebben ruim 300 leerkrachten een workshop muziekonderwijs bij een van de conservatoria en pabo’s gevolgd. In totaal hebben meer dan 1.000 van de 7.000 basisscholen meegedaan aan een van de initiatieven om muziekonderwijs op hun school te verbeteren. Dat betekent dat 15 procent van de basisscholen betrokken is.

Bron: Rijksoverheid, de Volkskrant

Minder omzet uitgeverijen

11 mei 2016

Uitgeverijen hebben in 2015 minder omzet behaald dan een jaar eerder, aldus het CBS. Het was het zevende jaar op rij dat de branche kampte met een omzetdaling. De omzet van uitgeverijen ligt ruim een kwart lager dan in 2008. Een op de vijf banen is sinds die tijd bovendien verdwenen. Door een sterke daling van de loonkosten en de totale inkoopwaarde is het bedrijfsresultaat echter redelijk op peil gebleven. Het bedrijfsresultaat kwam in 2014 uit op 783 miljoen euro. Dat is 10 procent minder dan de 872 miljoen euro in 2009. De omzet daalde in deze periode bijna twee keer zo snel.

Jheronimus Bosch trekt recordaantal bezoekers

9 mei 2016

De tentoonstelling 'Jheronimus Bosch - Visioenen van een genie' in Het Noordbrabants Museum heeft zo'n 421.700 mensen getrokken. De expositie (van 13 februari tot 8 mei) was onderdeel van het Nationaal Evenementenjaar 'Jheronimus Bosch 500', dat in 2016 wordt gevierd naar aanleiding van het 500e sterfjaar van de kunstenaar. In de online ticketshop werd 23 procent van de bestellingen geplaatst vanuit het buitenland.

Kabinet blokkeert Expo Rotterdam 2025

9 mei 2016

Het Kabinet zal Rotterdam niet voordragen voor de Wereldtentoonstelling 2025. Dat blijkt uit een brief van minister Henk Kamp (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer. Kamp vreest een strop van 500 miljoen à 1 miljard euro. De initiatiefnemers van de Expo rekenden in zes maanden tijd op 20 miljoen bezoekers en een forse economische impuls. Ook de gemeente Rotterdam steunde de plannen. Bron: de Volkskrant

Kamerbrief en analyse van de maatschappelijke kosten en opbrengsten van het organiseren van de World Expo 2025 in Nederland

Michael Huijser directeur Scheepvaartmuseum

3 mei 2016

Michael Huijser is de nieuwe algemeen directeur van Het Scheepvaartmuseum. Hij volgt vanaf 1 juli interim directeur Hans Gerson op, die sinds februari deze rol vervult. Hij leidde het museum nadat VVD-prominent en Eerste Kamerlid Pauline Krikke na een conflict met de Raad van Toezicht van het museum aftrad. Michael Huijser is ruim 20 jaar werkzaam in de internationale kunst- en museumwereld. Hij was directeur van Het Rembrandthuis, het Zuiderzeemuseum en een van de initiatiefnemers van kunstbeurs Art Rotterdam. Bron: Het Parool

Reacties op BIS-advies Raad voor Cultuur

Op 19 mei overhandigde Joop Daalmeijer, voorzitter van de Raad voor Cultuur, het advies over de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 aan minister Bussemaker (OCW). De Raad voor Cultuur heeft van de 118 subsidieaanvragen van culturele instellingen over 77 een positief advies gegeven. Over 41 subsidieaanvragen heeft de raad een negatief advies gegeven; bij 14 daarvan krijgen de instellingen een herkansing. Een aantal reacties (verzameld door Mestmag)

“De Raad voor Cultuur heeft hard geoordeeld over de plannen van HZT met een Nee, tenzij…, terwijl de basisfilosofie van het plan wordt onderschreven en de kritiek meer slaat op de uitwerking van de ideeën en het aanbrengen van hiërarchie, samenhang en focus. “ Een ja, mits… was volgens Het Zuidelijk Toneel gepaster geweest. HZT

Het is logisch dat Philharmonie zuidnederland in Eindhoven gevestigd wordt, volgens de Eindhovense wethouder Schreurs. Directeur Wim Vringer van het Muziekgebouw wijst erop dat Eindhoven 'optimale repetitiemogelijkheden heeft voor een groot symfonisch orkest in een Europese akoestische topzaal.’ Eindhovens Dagblad

De provincies Gelderland, Overijssel, de gemeenten Arnhem en Enschede spreken zich uit  tegen een ,,gedwongen huwelijk'' van Het Gelders Orkest (Arnhem) met het Orkest van het Oosten (Enschede). Ook het Orkest van het Oosten wenst niet zo’n huwelijk. De Telegraaf , Orkest van het Oosten

Het advies valt niet goed in Noord-Nederland, volgens wethouder Paul de Rook van de gemeente Groningen in een eerste reactie. DvhN

Voor het Mondriaan Fonds heeft het voorgestelde advies met name gevolgen voor de presentatie-instellingen, waarvoor de budgetten sterk onder druk staan. Mondriaanfonds

Kunsten’92 roept Kamerleden op om in de komende weken geen incidentenpolitiek te gaan voeren en voor de oplossing van knelpunten extra middelen vrij te maken. Kunsten’92

FNV KIEM betreurt het gebrek aan aandacht voor goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap. FNV Kiem

FNV KIEM is verbijsterd over het advies van de Raad voor Cultuur om het Orkest van het Oosten en het Gelders Orkest gedwongen te laten fuseren. Volgens de vakbond is de meerwaarde van een fusie absoluut geen zekerheid en eerder een risico voor de musici en het publiek in Oost- Nederland. Het personeel is erg geschrokken. FNV Kiem ,  RTV Oost

De Museumvereniging waardeert de grondige analyse van de Raad voor Cultuur. De musea hebben met elkaar aangegeven 86 miljoen euro nodig te hebben, waar nu 70 miljoen euro verdeeld is. Er is geen ruimte om nog meer musea te subsidiëren. Zelfs een reële verhoging om inflatie te corrigeren, ontbreekt in het budget. De Museumvereniging signaleert hier een niet te verwaarlozen probleem. Museumvereniging

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) deelt de zorg van de Raad; voor Cultuur over de spreiding, ook in de regio willen VSCD podia een kwalitatieve programmering kunnen realiseren. VSCD

De instellingen met negatief advies blijven hoopvol. NRC

Theater Utrecht komt niet opnieuw in aanmerking voor de subsidie van 1,6 miljoen euro, zo luidt het advies van de Raad van Cultuur. Het gezelschap heeft de afgelopen jaren de eigen inkomstennorm van 23,5 procent niet gehaald. De Utrechtse Internet Courant

De Raad voor Cultuur oordeel negatief over de subsidieaanvraag van Schrijvers School Samenleving. School Samenleving opereert naar het oordeel van de Raad te geïsoleerd, en zal in een nieuwe alliantie met De Schoolschrijver haar beleid moeten herformuleren. De organisatie kan zich grotendeels vinden in de kritiek van de Raad. SSS.nl