Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Wandkunst Amsterdam bedreigd

30 juni 2016

SP, PvdA en D66 willen dat Amsterdam meer aandacht besteedt aan het beheer en behoud van naoorlogse wandkunst (mozaïeken, glasramen en sculpturen). Bij de sloop van panden van na de Tweede Wereldoorlog verdwijnen veel kunstwerken in puincontainers. Het college van burgemeester en wethouders onderkent de waarde van monumentale wandkunst, zo blijkt uit een brief aan de gemeenteraad, maar heeft niet de financiële middelen om de voorgestelde maatregelen om alle naoorlogse wandkunst in kaart te brengen en te beheren, uit te voeren. Bron: Het Parool

Geen subsidie voor theatergezelschap De Appel

30 juni 2016

Den Haag wil de 2 miljoen jaarlijkse subsidie voor theatergezelschap De Appel beëindigen. Dat maakte de Haagse cultuurwethouder Joris Wijsmuller bekend. Daarmee lijkt het doodvonnis getekend voor het 45 jaar oude theatergezelschap. In het najaar beslist de gemeenteraad over de definitieve subsidietoekenningen. Bron: de Volkskrant

Omvangrijke schenking voor Stedelijk Museum

30 juni 2016

Het Stedelijk Museum in Amsterdam heeft een schenking van 600 kunstwerken ontvangen van de Duitse verzamelaar Thomas Borgmann. Tot de schenking behoort werk van kunstenaars als Jeroen de Rijke/Willem de Rooij, Heimo Zobernig, Michael Krebber en Matt Mullican. Daarnaast krijgt het museum een groep van tien werken in langdurige bruikleen.

Thomas Borgmann (Hamburg, 1942) bouwde zijn verzameling op als galeriehouder in Keulen. In november volgend jaar zullen de aanwinsten in het Amsterdamse museum te zien zijn.
Bron: de Volkskrant

Toch subsidie voor Europees Keramisch Werkcentrum

29 juni 2016

De motie van het CDA om een oplossing te vinden voor het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) is 28 juni door de Tweede Kamer aangenomern. Dat betekent dat het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) de komende vier jaar wel rijkssubsidie krijgt.

De instelling kreeg een positief advies van de Raad voor Cultuur, maar kon volgens minister Bussemaker niet in de basisinfrastructuur opgenomen worden omdat ze te ver buiten een stad is gehuisvest en daardoor niet aan de voorwaarden voldoet.

Haagse Parkpop trekt 278.000 bezoekers

29 juni 2016

De 36e editie van Parkpop, het grootste gratis toegankelijke popfestival van Nederland in Den Haag, trok afgelopen weekeinde ruim 278.000 bezoekers. Gemiddeld komen er jaarlijks 200.000 bezoekers naar het Zuiderpark.

Parkpop vond voor het eerst plaats in 1981 en trok toen ruim 35.000 bezoekers. Met ruim 500.000 bezoekers staat de editie van 1992 in de boeken als een recordjaar.

Aandacht voor architectuur, vormgeving en e-cultuur

29 juni 2016

Tegen de achtergrond van de breed gedragen oproep om te investeren in artistiek onderzoek en innovatie, vragen diverse organisaties, waaronder De Waag, in een brandbrief om noodzakelijke investeringen in architectuur, vormgeving en ecultuur ten bedrage van 25 miljoen en het opnieuw volledig integreren van deze kunstdisciplines in het landelijk kunstbeleid. De oproep is een vervolg op de brandbrief van november 2015.

Architectuur, vormgeving en e-cultuur vallen buiten de Culturele basisinfrastructuur. Het ministerie van OCW duidt deze kunstdisciplines aan met het begrip ‘creatieve industrie’ en sluit ze zo aan bij het economisch gemotiveerd topsectorenbeleid. Volgens de ondertekenaars zijn architectuur, vormgeving en e-cultuur kunstdisciplines als alle andere en spelen ze juist een steeds belangrijker rol bij innovatie, ook in samenwerking met andere domeinen en sectoren.

Advies Raad voor Cultuur over C+O 2017-2018

28 juni 2016

De Raad voor Cultuur adviseert de minister van OCW over de subsidieaanvraag van Cultuur + Ondernemen (C+O) voor 2017-2018. De Raad onderstreept het belang van C+O voor de culturele sector, maar ze kan niet tot een evenwichtige beoordeling van de kwaliteit en impact van de kernactiviteiten komen, omdat relevante informatie ontbreekt. De begroting is niet transparant en de subsidiebehoefte niet onderbouwd. De raad adviseert de subsidie volgens planning te continueren, maar C+O te vragen om o.m. een stakeholdersanalyse en onderbouwing van de subsidiebehoefte per programmaonderdeel aan te leveren. Advies

Cultuurdebat Tweede Kamer 23 juni

28 juni 2016

Op 23 juni sprak de Tweede Kamer met minister Bussemaker (OCW) over een aantal moties, die naar aanleiding van het algemeen overleg op 2 juni jongstleden werden voorgesteld. De motie van het CDA om een oplossing te vinden voor het Europees Keramisch Werkcentrum (EKWC) laat de minister over aan de Kamer. Ze wil de moties over de orkesten in Gelderland en Overijssel overnemen. De motie voor meer steun aan het Letterkundig Museum laat ze over aan de Kamer. De VVD blijft erop staan dat het Rijksmuseum minder subsidie krijgt, de minister ontraadt de motie.

Om alle moties te bekijken, klikt u hier (kijk bij 7.  (kijk bij 7. Plenair debat VAO Cultuur en kies vervolgens + Te behandelen zaken). Op 28 juni worden de moties in stemming gebracht.
Bron: Kunsten '92

Holland Festival trekt 86.000 bezoekers

27 juni 2016

Het Holland Festival in Amsterdam heeft ruim 86.000 bezoekers getrokken. Vorig jaar waren dat er 69.000. Volgens de organisatie waren de programmering en een beter doelgroepenbeleid de oorzaken voor de toegenomen belangstelling.

In 23 dagen tijd waren er 45 producties in 105 voorstellingen te zien. De zalen waren gemiddeld voor 85 procent bezet.

Provincies willen meer geld voor erfgoed

27 juni 2016

De twaalf Nederlandse provincies hebben de komende vijf jaar naar schatting 373 miljoen euro nodig voor de restauratie van 36 beeldbepalende rijksmonumenten. Dat blijkt uit een berekening van het Interprovinciaal Overleg (IPO). Vandaag bespreekt een delegatie van de gezamenlijke provincies de problemen met minister Jet Bussemaker.

Sinds de overdracht door het rijk van de verantwoordelijkheid voor het behoud van 62.000 rijksmonumenten naar de provincies, vier jaar geleden, stelt de rijksoverheid jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar voor restauratie van al die monumenten.

Pierre Audi verlaat De Nationale Opera

27 juni 2016

Pierre Audi, directeur van De Nationale Opera, legt in september 2018, zijn functie neer. Hij wordt dan directeur van het Festival International d’Art Lyriques in Aix-en-Provence, als opvolger van Bernard Foccroulle. Het drieweekse, Zuid-Franse zomerfestival geldt als een van de smaakmakendste podiumkunstenfestivals in Europa. Audi heeft dertig jaar het Amsterdamse operagezelschap geleid. Bron: NRC

Erfgoed op politieke agenda

24 juni 2016

Vijftien erfgoedorganisaties, verenigd in het Erfgoedplatform van Kunsten '92, die samen het brede werkterrein van immaterieel en materieel cultureel erfgoed vertegenwoordigen, roepen politieke partijen op cultureel erfgoed een plek te geven in hun verkiezingsprogramma’s, en reiken 8 concrete aandachtspunten aan:

1. Maak erfgoed een integraal onderdeel van alle beleidsterreinen
2. Stem het erfgoedbeleid af met provincies en gemeenten
3. Veranker erfgoededucatie in het onderwijs
4. Vergroot de toegankelijkheid van digitaal erfgoed
5. Richt een structureel noodfonds op voor kanjerrestauraties
6. Zorg voor een aankoopfonds voor museale collecties
7. Toon Nederland tijdens het Europese erfgoedjaar 2018
8. Koester vrijwilligers èn professionals 

Oproep tot investeringen cultuuronderwijs

23 juni 2016

Iedereen is het eens over het belang van cultuuronderwijs, maar tegelijkertijd is er onvoldoende geregeld, aldus Kunsten ’92, CJP, Fonds Cultuurparticipatie, LKCA en Jeugdcultuurfonds. Zij roepen daarom de politiek in een manifest op om de volgende investeringen in het cultuuronderwijs te doen:

Veranker cultuureducatie voor alle jongeren tussen 4 en 18 jaar in het schoolcurriculum en breid het programma Cultuureducatie met Kwaliteit uit naar alle jongeren. Oormerk een vast bedrag van 10 euro per jaar per leerling voor kunst en cultuur, zodat de rijke leeromgeving van ons nationaal erfgoed en kunstsector op natuurlijke wijze met het onderwijs wordt verbonden.

Zorg voor een brede toegang tot cultuur voor ieder kind waarbij er ruime mogelijkheden zijn om ná schooltijd zich verder te ontwikkelen met hulp van bevoegde kunstdocenten en kunstenaars. Heb daarbij extra aandacht voor de gezinnen die leven in armoede en vaak moeite hebben om hun kinderen de mogelijkheden te bieden die ze nodig hebben.

Investeer in goede faciliteiten en hanteer een nationaal kader om tot afspraken te komen over een landelijk gespreide infrastructuur voor binnen- en buitenschoolse basisvoorzieningen en waarin verantwoordelijkheden tussen overheden, onderwijs en culturele aanbieders helder zijn vastgelegd.

Op 23 juni wordt het manifest gepresenteerd op het nieuwe Festival Bombarie in Utrecht, waar dans en muziek centraal staan.

Televisie populairste media activiteit

23 juni 2016

Van alle media besteden Nederlanders de meeste tijd aan het TV-kijken, bijna 2 uur en drie kwartier per dag. Dat is live, uitgesteld en on-demand TV-kijken, ongeacht via welk apparaat. Jongeren tussen 13 en 19 jaar besteden de meeste tijd op het online platform, 3 uur en 58 minuten. Gemiddeld kijkt deze groep 15 minuten per dag naar online video content zoals YouTube.

Van alle leeftijdsgroepen besteden de 20-34 jarigen de meeste tijd aan het kijken naar VOD-platforms en het uitgesteld kijken, respectievelijk 30 en 25 minuten per dag. Dit zijn enkele uitkomsten uit een analyse van SPOT, Media: tijd 2015, een nadere blik op het scherm.

Stimuleringsmaatregel film effectief

23 juni 2016

Onafhankelijk onderzoek naar de economische effecten van de Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland, de Netherlands Film Production Incentive, toont aan dat de regeling het productieklimaat in Nederland versterkt en de internationale concurrentiepositie verbetert. Het onderzoek werd in opdracht van het Nederland Filmfonds uitgevoerd door Het Creatief Kapitaal in de periode juli 2014 tot en met december 2015.

In totaal zijn in de genoemde periode 125 projecten (waarvan 83 internationale coproducties) ondersteund met een cash rebate. Voor elke toegekende euro aan Production Incentive wordt 4,83 euro besteed. Daarmee wordt ruim 139 miljoen euro aan bestedingen voor filmproducties in Nederland gerealiseerd.

De Production Incentive biedt een financiële bijdrage in de vorm van een cash rebate van 30 procent van de kwalificerende productiekosten van films die aantoonbaar zijn besteed aan Nederlands belastingplichtigen, zoals Nederlandse cast en crew, visual effects en geluidsnabewerking. 

BNO Branchemonitor 2016 gepubliceerd

21 juni 2016

Cijfers uit de de BNO Branchemonitor 2016, met de resultaten van de ontwerpsector over het jaar 2014, bevestigen dat ook in de ontwerpbranche de flexibilisering van arbeid volop gaande is. Numeriek is het aantal zelfstandig werkende professionals gestegen. Opvallend is daarbij dat de recent gestarte zelfstandig ontwerper in staat blijkt een hogere omzet te behalen dan collega's die altijd al zo hun vak uitoefenden. 

Horeca klaagt over oneerlijke concurrentie culturele instellingen

21 juni 2016

Horecaondernemers ondervinden ernstige hinder van grootschalige horeca-activiteiten binnen culturele instellingen, stelt Koninklijke Horeca Nederland. De wet Markt en Overheid zou hen onvoldoende beschermen tegen oneerlijke concurrentie van gesubsidieerde cultuurinstellingen. De brancheorganisatie wil landelijke wetgeving waardoor instellingen die structureel subsidie ontvangen geen commerciële activiteiten kunnen ontplooien. Bron: Binnenlands bestuur

Culturele atlas Brabant verschenen

21 juni 2016

Culturele atlas Brabant. Monitor professionele kunsten 2016 geeft voor de tweede keer een overzicht van de stand van zaken in de professionele kunsten in Noord-Brabant. De monitor biedt feiten en cijfers uit de jaren 2011, 2013 en 2014 met betrekking tot de professionele kunsten in Noord-Brabant en signaleert trends en ontwikkelingen die in deze periode hebben plaatsgevonden. Belangrijkste bevinding: ‘We doen heel veel met relatief weinig mensen.’

De monitor is een uitgave van bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur in samenwerking met De Kunst van Brabant, de vereniging van Brabantse makers en instellingen in de professionele kunsten. Henk Vinken (Pyrrhula Research Consultants) is verantwoordelijk voor het onderzoek.

Beeldende kunstencentrum De Appel vraagt geen rijkssubsidie aan

21 juni 2016

De Appel in Amsterdam doet geen nieuwe aanvraag voor een rijkssubsidie. Dat is tijdens een crisisoverleg met de Amsterdamse cultuurwethouder Kajsa Ollongren besloten. In mei adviseerde de Raad voor Cultuur minister Bussemaker om de Appel geen rijkssubsidie meer te geven, tenzij de instelling een beter plan indient.

Maaike Lauwaert is aangesteld als intendant. Zij is betrokken bij het ontwikkelen en schrijven van een nieuw beleidsplan voor de Appel arts centre en het samenstellen van een nieuw bestuur. Lauwaert werkt als redacteur bij kunsttijdschrift Metropolis M, freelance curator en onderzoeker. Bron: NRC

De bemoeienis van Melle Daamen als 'informateur' bij kunstcentrum De Appel is geblokkeerd door een coalitie van kunstenaars en culturele bestuurders, volgens Het Parool.

 

Brancheverenigingen onderzoeken koepel podiumkunsten

21 juni 2016

De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Vereniging voor Vrije Theaterproducenten (VVTP) willen in de toekomst de krachten bundelen. De drie brancheverenigingen in de podiumkunsten hebben George Lawson, consultant en voormalig directeur-bestuursvoorzitter van het Fonds Podiumkunsten, aangesteld als kwartiermaker om te onderzoeken hoe deze samenwerking eruit moet zien. Hij komt eind september met een advies. In eerste instantie zal het onderzoek zich richten op de initiatiefnemers, waarbij rekening wordt gehouden met de toekomstige aansluiting van andere podiumkunstverbanden zoals die van festivals, orkesten en poppodia. Meer informatie

 

 

Slecht Weer Fonds voor festivals

20 juni 2016

Minister Bussemaker start het ‘Slecht Weer Fonds’. De bewindsvrouw stort 500.000 euro in het fonds. Daaruit kunnen festivalorganisaties, die in de rode cijfers dreigen te lopen als gevolg van onvoorziene weersomstandigheden, een subsidie krijgen. Festivals die een bijdrage krijgen, betalen het geld later terug, als hun financiële positie weer voldoende is hersteld.

Met het fonds wil Bussemaker voorkomen dat de continuïteit van een festival in gevaar komt. Het ‘Slecht Weer Fonds’ is ondergebracht bij het Fonds Podiumkunsten en staat open voor festivals in alle kunstvormen die door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of door een van de rijkscultuurfondsen meerjarig worden gesubsidieerd.

Brandbrief schrijvers over Letterkundig Museum

16 juni 2016

Adriaan van Dis, Arnon Grunberg, Connie Palmen en andere prominente schrijvers roepen minister Bussemaker van Cultuur op om het Letterkundig Museum meer subsidie te geven. Namens 38 auteurs en illustratoren schreef Van Dis een open brief aan Bussemaker waarin gevraagd wordt om jaarlijks een half miljoen euro extra. Drie jaar geleden verloor het museum een kwart van zijn budget, een bedrag van 7 ton per jaar.

Ook Marita Mathijsen, emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam, heeft namens tientallen hoogleraren en biografen een brandbrief aan de minister geschreven. Door het beperkte budget is de museumcollectie onvoldoende toegankelijk gemaakt en dat komt het literatuuronderzoek niet ten goede. Bron: NOS

Meer inkomsten voor musici in 2015

16 juni 2016

Buma/Stemra keerde het afgelopen jaar 182 miljoen euro aan auteursrechten uit aan componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers voor muziekgebruik op onder andere radio, tv, streamingdiensten, in horeca, winkels en bedrijfsruimtes. Ten opzichte van 2014 een stijging van bijna 20 miljoen euro (12 procent), meldt de auteursrechtenorganisatie in haar jaarverslag.

Daarnaast keerde Buma/Stemra 10 miljoen euro uit aan het Fonds voor Sociale en Culturele Doeleinden, dat onder meer gebruikt wordt om het Nederlandse copyright in zowel binnen- als buitenland actief te ondersteunen en te promoten. Zo wordt bijvoorbeeld Nederlandse componisten, tekstschrijvers en muziekuitgevers een internationaal podium geboden door belangrijke evenementen als Eurosonic Noorderslag en het Amsterdam Dance Event te realiseren.

De omzet van Buma/Stemra nam in vergelijking met 2014 toe met bijna 15 miljoen euro tot een totaal van bijna 204 miljoen euro. Met name op het gebied van online is sprake van groei: de omzet uit online muziekgebruik, zoals streaming, steeg met ruim 3 miljoen naar ruim 12.2 miljoen euro. In de categorieën livemuziek en buitenlands gebruik steeg de omzet respectievelijk met drie en ruim twee miljoen euro. De stijging van de rechtenopbrengsten van Stemra is te verklaren door eenmalig inhaaleffect door de schikking van de Stichting de Thuiskopie met de Staat over de jaren 2007 tot 2013. 

Dan Brown schenkt geld aan Ritman-bibliotheek

16 juni 2016

De Amerikaanse auteur Dan Brown schenkt 300.000 euro aan de Bibliotheca Philosophica Hermetica in Amsterdam. De schrijver liet zich voor zijn boeken inspireren door de collectie mystieke, filosofische, religieuze en esoterische bronnen uit de 15de eeuw tot heden, die werd gesticht door voormalig zakenman Joost Ritman. 

De bibliotheek zal het geld gebruiken om de kerncollectie van 4.600 vroege drukken en 300 oude handschriften te digitaliseren. Ook het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft een bijdrage toegezegd van 15.000 euro.
Bron: NRC

KNAW presenteert strategische agenda 2016-2020

15 juni 2016

De KNAW wil de komende jaren de verbindingen versterken tussen wetenschapsgebieden en wetenschappelijke organisaties; tussen wetenschap en samenleving en, in eigen huis, tussen de drie Akademies en de instituten. Dat blijkt uit Wetenschap verbindt: strategische agenda 2016-2020.

De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten zijn onafhankelijke onderdelen van de KNAW en formuleren hun eigen strategische agenda. Gegeven het centrale thema van deze Strategische Agenda is een selectie van de ambities van beide Akademies wel opgenomen.

 
Aanbiedingsbrief en reactie van staatssecretaris Dekker (OCW).

Advies Kunstenplan 2017-2020 Amsterdam gepresenteerd

15 juni 2016

De Amsterdamse Kunstraad heeft zijn advies over de Amsterdamse Basisinfrastructuur (A-Bis) van het Kunstenplan 2017-2020 gepresenteerd.

Fotomuseum Foam en Idfa krijgen, als het aan de Amsterdamse Kunstraad (AKr) ligt, met ingang van 1 januari 2017 fors meer gemeentelijke subsidie. Bimhuis wordt met ruim een ton gekort, omdat het podium voor jazz en geïmproviseerde muziek er niet in slaagt een heldere artistieke strategie te schetsen en op zakelijk vlak steken laat vallen.

De AKr heeft voor het Kunstenplan 2017-2020 62,2 miljoen euro te verdelen onder zeventien instellingen 'van internationale topkwaliteit' en vier cultuurhuizen. In totaal vroegen de 21 instellingen bijna 70,5 miljoen euro subsidie aan. Volgens de AKr heeft het Amsterdamse kunstenveld zich de afgelopen jaren bewezen als 'veerkrachtig en initiatiefrijk'.

Het budget voor het Kunstenplan is per 2017 met 7,6 miljoen euro verhoogd. Dat geld is voor een groot deel bestemd voor de vier cultuurhuizen buiten het centrum. Stichting Tolhuistuin in Noord krijgt 5,5 ton (was 2,2 ton), Theater de Meervaart in Nieuw-West krijgt 2,7 miljoen (was 2 miljoen), Podium Mozaïek in West krijgt 7,6 ton (was 5,2 ton) en het Bijlmer Parktheater in Zuid-Oost 1,3 miljoen (was 1 miljoen).

Niet alle sectoren staan er goed voor, constateert de Kunstraad; met name in de beeldende kunst wordt doorstroom en verbinding gemist tussen de ontwikkelinstellingen en de grotere musea, zeker nu het voortbestaan van de Appel door een afgewezen landelijke subsidie onzeker is.
Bron: Het Parool

Boekensector kruipt uit dal door imagogroei

15 juni 2016

Na jaren van imagodaling met financiële malaise als gevolg, gloort er weer hoop voor de boekensector. Dit blijkt uit de vierde editie van het tweejaarlijks Boekensector Merkenonderzoek van Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 1.100 Nederlanders.

Het nationale merk van alle openbare bibliotheken ‘de Bibliotheek’ komt binnen op de 8e positie op de ranglijst van sterkste merken. Bol.com behoudt zijn nummer één-positie. Andere opvallende conclusies uit het merkenonderzoek: Geen enkele schrijver kan zich meten met stijgend imago van 88-jarige Dick Bruna, uitgeverij Ambo|Anthos bezit schrijversstal met sterkste reputaties en Bol.com heeft de hoogste groeiverwachting in de sector, eci.nl de laagste.

Drenthe investeert 4 miljoen in culturele instellingen

15 juni 2016

Het college van gedeputeerde staten van Drenthe heeft de Cultuurnota 2017-2020 : ‘De verbeelding van Drenthe’ vastgesteld. Het college investeert ruim 4 miljoen in een aantal culturele instellingen, zoals de grote Drentse musea en kunstenaarsfabrieken.

Met de investering in de musea wil het college de huidige sterke positie van de Drentse musea behouden en waar mogelijk versterken. Doel van de investering in kunstenaarsfabrieken is om startende kunstenaars en ondernemers in de creatieve industrie de kans te bieden om eenvoudig en tegen een lagere huurprijs werkruimte te vinden.

11 festivals provincie Utrecht ontvangen subsidie

14 juni 2016

Elf festivals ontvangen de komende vier jaar een financiële bijdrage van de provincie Utrecht als Gedeputeerde Staten het advies van de commissie festivals 2017-2020 provincie Utrecht overneemt. De adviescommissie beoordeelde de meerjarenplannen van negentien festivals op artistieke, zakelijke kwaliteit en (inter)nationale uitstraling in samenhang met regionale inbedding. Het festivalbudget van de provincie bedraagt € 785.000 per jaar.

De commissie heeft in het advies rekening gehouden met vier door de provincie Utrecht als beeldbepalend aangemerkte festivals: Nederlands Film Festival, het Festival Oude Muziek, SPRING, Tweetakt. Daarnaast kwamen nog zeven festivals voor subsidie in aanmerking. Daarmee komt het totaal op elf, het door de provincie vastgestelde maximum. Twee daarvan kregen in de periode 2015-2016 geen provinciale subsidie: Le Guess Who? en de Gaudeamus Muziekweek. De andere vijf gehonoreerde aanvragers ontvingen ook de voorgaande jaren subsidie vanuit het festivalbeleid van de provincie Utrecht. Het gaat om het Amersfoort Jazz Festival, het Holland Animation Festival, het International Literature Festival Utrecht, het Café Theater Festival en Spoffin.

Zie ook Alles is nu : cultuur- en erfgoednota 2016 - 2019 van de provincie Utrecht.  

Haags Fotomuseum wordt groter, GEM kleiner

13 juni 2016

Het Fotomuseum en GEM, het museum voor actuele kunst, in Den Haag ruilen van plek. Het Fotomuseum krijgt daarmee twee keer zoveel ruimte. Het Fotomuseum gaat van 450 naar 1.000 vierkante meter en GEM halveert. De verbouwing moet voor Kerstmis zijn afgerond. Bron: de Volkskrant

FNV KIEM heft zichzelf op

13 juni 2016

FNV KIEM gaat zichzelf nog dit jaar opheffen. Een meerderheid van de huidige 28.000 leden van FNV KIEM stapt over naar de fusiebond FNV. Dit zijn met name de sectoren grafisch, verpakkingen, audiovisueel, uitgeverijen, uitkeringsgerechtigden en ouderen. Samen vormen zij binnen de FNV een nieuwe sector met als werktitel Media & Cultuur.  Er wordt nog gewerkt aan de voorbereiding van een nieuwe vereniging, met als voorlopige naam ‘De Kunstenbond, vakbond van creatieven’. Dit is een initiatief van de huidige sector kunsten van FNV KIEM.

FNV KIEM is de erfopvolger van de oudste landelijke vakbond van Nederland, de typografenbond ANTB die 150 jaar geleden op 1 juni 1866 in Amsterdam werd opgericht door drukkers en letterzetters. 

Lees verder: FNV KIEM, de Volkskrant

Meer geld voor cultuur in Overijssel

9 juni 2016

Provinciale Staten van Overijssel nam op 8 juni jongstleden een PvdA-amendement op de cultuurnota aan waarmee er 4 miljoen euro extra vrij komt voor cultuur. De verdeling van het extra geld komt in juli aan de orde bij de behandeling van de Perspectiefnota 2017, waarin de provincie de beleidskeuzes voor het komende jaar uiteenzet.

PvdA-Statenlid Anneke Beukers pleit voor structureel meer geld voor streektaal, talentontwikkeling en cultuureducatie. Ook blijvende aandacht voor laaggeletterdheid is één van haar speerpunten. De PvdA bepleit ook het vergroten van de toegankelijkheid van cultuureducatie en het vergroten van de rol van de provincie als opdrachtgever voor kunstenaars.

Volgens de Sociaal Economische Raad Overijssel investeert de provincie per inwoner overigens slechts 12 euro per jaar in cultuur. Andere niet-Randstadprovincies als Zeeland, Friesland en Limburg komen tot bedragen van 31 tot 42 euro.  

Bron: Zwartewaterkrant, Brief SER Overijssel aan Gedeputeerde Staten van Overijssel

Geefwet weinig effect

9 juni 2016

De nieuwe Geefwet heeft voor de meeste culturele instellingen vrijwel geen effect gehad. Alleen de grote instellingen halen meer geld op bij bedrijven en particulieren. Bedrijven zijn in 2014 meer aan sponsoring van die grote instellingen gaan uitgeven, maar vermogende particulieren geven juist minder aan cultuur. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Werkgroep Filantropische Studies van de Vrije Universiteit Amsterdam heeft verricht in opdracht van het ministerie van OCW naar de veranderingen in het geefgedrag aan culturele instellingen en de wijze waarop potentiële donateurs en sponsors worden benaderd na de invoering van de Geefwet in 2012.

Slechts 11 procent van de instellingen haalt 87 procent van de opbrengsten uit fondsenwerving binnen. Dat zijn de grootste instellingen, die de inkomsten uit sponsoring en fondsenwerving de afgelopen jaren zagen stijgen. Bij de andere, kleinere instellingen daalden deze inkomsten juist.

De Geefwet blijkt onbekend onder vermogende Nederlanders en bedrijven. Middelgrote en zeer grote instellingen die actief potentiële gevers hebben geïnformeerd over de Geefwet, hebben meer inkomsten uit fondsenwerving verkregen. De onderzoekers concluderen daarom dat het positieve effect van de wet groter kan zijn als instellingen tijd wordt gegund om zich toe te leggen op fondsenwerving.

Bron: NRC

KunstRai trekt 12.000 bezoekers

9 juni 2016

De KunstRAI, de beurs voor hedendaagse kunst die afgelopen week werd gehouden in Amsterdam RAI, heeft dit jaar ruim 12.000 bezoekers getrokken, net als in 2015. Aan de 32ste editie van de beurs deden 75 Nederlandse deelnemers mee.

Melle Daamen nieuwe directeur Theater Rotterdam

9 juni 2016

Na vijftien jaar verlaat Melle Daamen de Stadsschouwburg Amsterdam. Hij wordt per 1 september algemeen directeur van Theater Rotterdam, het nieuwe theaterbedrijf dat is ontstaan na de fusie van de Rotterdamse Schouwburg, het Ro Theater en Productiehuis Rotterdam.

Fusie Rijksmuseum Twenthe en Museum TwentseWelle

8 juni 2016

Rijksmuseum Twenthe en Museum TwentseWelle in Enschede gaan fuseren. Er komt één directie, één operationele organisatie en per 1 januari 2017 ook één Raad van Toezicht. Arnoud Odding, directeur van Rijksmuseum Twenthe, krijgt de algehele leiding over de nieuwe organisatie. Helma Hoving, interim-directeur van Museum TwentseWelle, staat hem bij als adjunct-directeur. Beide musea houden hun eigen naam. Bron: NRC

Kunst en cultuur in verkiezingsprogramma's

8 juni 2016

Nu de Tweede Kamerverkiezingen naderen en de politieke partijen hun verkiezingsprogramma’s schrijven, publiceert Kunsten ’92 een tweedelige bundel. In Cultuur werkt voor Nederland. Cultuuragenda voor morgen en overmorgen wordt aan de hand van 5 aandachtspunten aandacht gevraagd voor kunst, cultuur en cultuurbehoud in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. In Investeren in cultuur = Investeren in de Toekomst illustreren Robbert Dijkgraaf in een essay en negen kunstenaars in interviews waarom investeren in cultuur loont. Onder de kunstenaars zijn Michel van der Aa, Irma Boom, Iris van Herpen, Francine Houben en Ivo van Hove. Unaniem geven ze aan dat zij aan de top kwamen en zich konden ontwikkelen omdat ze de ruimte kregen. En dat de overheid daarbij een belangrijke rol heeft.

Pleidooi voor meer cultuur in middelbaar onderwijs

8 juni 2016

Stichting Buma Cultuur, die zich inzet voor de ontwikkeling van de Nederlandse muziek, pleit voor een extra ‘cultuur & creativiteitsprofiel’ voor de MBO/HAVO/VWO opleidingen met daarin nadrukkelijk aandacht voor muziekonderwijs. De stichting wordt in haar mening gesterkt door een recent onderzoek van TNS/Nipo waarin een meerderheid van de ouders en leraren aangeeft muzikale educatie op middelbare scholen ‘belangrijk’ tot ‘zeer belangrijk’ te vinden. Nagenoeg alle leraren vinden dat muzikale educatie in grote mate bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling en de stimulering van creatieve activiteiten van scholieren. Lees verder

Hans van Manen weigert Turkse eretitel

8 juni 2016

De Turkse Staatsopera en -Ballet wilde de Nederlandse choreograaf Hans van Manen namens de Turkse staat onderscheiden met de eretitel ‘Choreograaf van de Eeuw’, maar Van Manen heeft besloten daar niet op in te gaan, aldus NRC. Reden: recente ontwikkelingen op het gebied van persvrijheid en mensenrechten in het land.

Eerder bedankte Van Manen voor de Grote Oostenrijkse Staatsprijs, een Griekse en een Portugese cultuurprijs vanwege de politieke situatie in de betreffende landen.

Nieuwe focus Expertisecentrum Literair Vertalen

8 juni 2016

Op 26 mei jl. hebben Taalunie, KU Leuven en Universiteit Utrecht een nieuwe samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het Expertisecentrum Literair Vertalen (ELV). Hiermee werken deze instellingen, samen met het Nederlands Letterenfonds en het Vlaams Fonds voor de Letteren, aan de kwaliteit van vertalingen in en uit het Nederlands.

Volgens het beleidsplan 2016-2020 zal het ELV zich meer gaan richten op het faciliteren en delen van de kennis en expertise en minder op het zelf direct opleiden van vertalers. Bij vertalers, vertaalopleidingen, opleidingen Nederlands in het buitenland en in de literaire wereld bleek behoefte aan een expertisecentrum dat kennis verzamelt, ontwikkelt en verspreidt, toegespitst op de vragen en behoeften van bovengenoemde partijen.

Boekenbarometer over ontwikkelingen fysieke boek

7 juni 2016

De prijs van e-books daalt al jaren, terwijl fysieke boeken juist steeds duurder zijn geworden. Dat blijkt uit de Boekenbarometer van CB over de ontwikkeling van het fysieke boek in Nederland in het eerste kwartaal van 2016. Naast cijfers over afzet, trends in verkoopprijzen en e-commerce ontwikkelingen wordt ingezoomd op genreverdeling en de kracht van de Top-100 titels in de totale verkoop. Tegelijkertijd brengt CB de Titelbarometer uit over de ontwikkeling van Nederlandstalige boektitels (t/m april 2016).

De Boekenbarometer focust op het algemene boek en laat zien dat bestsellers (de Top-100) slechts 12,8 procent van de verkopen uitmaken. In 2010 was dat nog 15,4 procent. De Boekenbarometer is samengesteld op basis van data van geregistreerde Nederlandstalige titels (algemene boeken) bij CB en de bewegingen hiervan.

De titelbarometer laat onder andere het aantal beschikbare titels zien. Dit aantal is gegroeid ten opzichte van het derde kwartaal van 2015 toen CB ook een titelbarometer uitbracht. Ruim de helft van alle e-booktitels is literaire fictie, terwijl dit bij fysieke boeken een kwart is.

Bussemaker wil subsidie Rijksmuseum niet afromen

3 juni 2016

Minister Jet Bussemaker zal de subsidie van het Rijksmuseum niet afromen, ondanks de omzetten die het museum door de succesvolle heropening en Late Rembrandttentoonstelling heeft geboekt, die hoger zijn dan begroot. Dat bleek 2 juni tijdens het Tweede Kamerdebat over het advies van de Raad voor Cultuur. VVD-woordvoerder Michiel van Veen was van mening dat het Rijksmuseum minder subsidie had moeten aanvragen, in plaats van ruim 1 miljoen euro subsidie per jaar extra. De Raad voor Cultuur heeft overigens geadviseerd de subsidie voor het Rijks op dezelfde 6,5 miljoen euro te houden die het de afgelopen vier jaar kreeg.

Bussemaker wilde niet aangeven of zij in de begrotingsonderhandelingen voor Prinsjesdag de 10 miljoen extra voor cultuur wil vragen, die de meeste fracties via een motie vorig jaar voor een jaar bij elkaar hadden gescharreld voor onder meer festivals.

D66 gaf aan de volgende kabinetsperiode meer aan cultuur te willen uitgeven, als de partij na de verkiezingen in de regering komt.

Bron: NRC Handelsblad

Meeste rijksgeld cultuur naar Randstad

2 juni 2016

Het grootste deel van het geld dat het rijk aan kunst en cultuur besteedt, komt in de Randstad terecht, ondanks protest vanuit de provincies buiten de Randstad. Veel mogelijkheden om hier snel verandering in te brengen, zijn er volgens minister Bussemaker niet. Dat bleek tijdens een debat met de Kamercommissie voor cultuur over het advies van de Raad voor Cultuur over de verdeling van subsidies in de cultuurnotaperiode 2017-2020, volgens Omroep Brabant.

Grote Brabantse bedrijven - ASML werd met name genoemd - zien in die onevenwichtige spreiding een probleem. Buitenlands talent dat zij naar de provincie proberen te trekken, aarzelt omdat de culturele voorzieningen in de Randstad uitdagender zijn.

Alle fracties maakten opmerkingen over de onevenwichtige verdeling van rijksgeld over het land. Minister Bussemaker benadrukte dat theatergezelschappen uit de Randstad ook in andere provincies optreden. Ook ziet zij beter openbaar vervoer als een oplossing. 

Onderzoek naar gemeentelijke uitgaven beeldende kunst en vormgeving

1 juni 2016

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Berenschot onderzoek gedaan naar de gemeentelijke bestedingen aan beeldende kunst en vormgeving in 2014. Minister Bussemaker heeft de Tweede Kamer toegezegd in mei 2016 een overzicht te sturen, naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer over de regeling DU-BKV, de decentralisatieuitkering Beeldende Kunsten en Vormgeving (DU-BKV). Sinds 2009 worden via deze regeling rijksmiddelen via het Gemeentefonds uitgekeerd aan de 36 grootste gemeenten.

Uit de monitor blijkt onder andere dat de 36 ondervraagde gemeenten in 2014 gezamenlijk € 120 miljoen hebben besteed aan beeldende kunsten en vormgeving. Gemiddeld hebben zij negen keer zo veel besteed als het totaalbedrag dat ze voor die doeleinden hebben ontvangen van het Rijk op grond van de DU-BKV (€ 13,5 miljoen). In een begeleidende brief stelt minister Bussemaker dat het onderzoek het groeiende belang van steden voor de ontwikkeling van cultuur, in dit geval specifiek voor initiatieven op het terrein van beeldende kunsten en vormgeving, bevestigt. De middelen uit de DU-BKV worden effectief benut en leiden tot een gerichte inzet voor steden die kunstenaars, een infrastructuur en voorzieningen binnen hun gemeentegrenzen hebben.

Rapport en Kamerbrief

Oproep Kunsten '92 aan Tweede Kamer

1 juni 2016

Kunsten ’92 vraagt in een brief aan de cultuurwoordvoerders oog te hebben voor de samenhang tussen de BIS, de zes Rijksfondsen en de regionale en gemeentelijke verantwoordelijkheden. De cultuursector is immers veel breder dan de Basisinfrastructuur (BIS); veel blijft buiten beeld in het advies van de Raad voor Cultuur over de BIS.

Kunsten '92 stelt dat de term 'gelijkblijvend budget' een achteruitgang betekent. Ook vraagt Kunsten '92 om meer ruimte voor experiment en nieuwe structuren binnen de huidige adviesstructuur. Versterking van de arbeidsmarkt in de cultuursector is urgent.

Op donderdag 2 juni vergadert de Tweede Kamercommissie voor OCW over meerdere cultuuronderwerpen, waaronder het advies van de Raad voor Cultuur over de BIS.
Agenda

Voortbestaan Rasa onzeker

1 juni 2016

Muziekpodium Rasa in Utrecht, voor niet-westerse muziek, wordt met sluiting bedreigd. Rasa vroeg 730.000 euro, maar de adviescommissie cultuurnota Utrecht adviseert de gemeente Rasa niet langer te subsidiëren. Het bestuur van het podium ontbeert een 'heldere en innovatieve visie' en mist leiderschap. Ook de zaalbezetting van gemiddeld vijftig procent is een probleem. Rasa legt zich niet neer bij het advies en gaat actie voeren. Er is inmiddels een petitie opgesteld.

Adviezen Rotterdam bekendgemaakt

1 juni 2016

Het Wereldmuseum Rotterdam kan niet op eigen benen blijven staan, als het aan de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) ligt. Het culturele adviesorgaan voor de gemeente Rotterdam stelt voor een half miljoen euro aan het Wereldmuseum over te maken, terwijl er 4 miljoen euro was aangevraagd. Dat half miljoen is voor het onderhoud van de collectie totdat er partners zijn gevonden. Dat staat in het Cultuurplanadvies 2017-2020, waarin de lokale raad subsidieaanvragen heeft beoordeeld op de criteria publieksbereik, vernieuwing en kwaliteit.

Honoreringsregelingen voor kunstenaars

1 juni 2016

Minister Bussemaker (OCW) heeft in een brief aan de Tweede Kamer gereageerd op de verkenning arbeidsmarkt cultuur van de Raad voor Cultuur, het advies van 11 april over de inzet van 2 miljoen euro voor de verbetering van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt.

De minister wil dat er honoreringsregelingen voor kunstenaars komen in de diverse culturele disciplines, die de onderbetaling van kunstenaars helpen tegengaan. Bussemaker stelt eenmaal 600.000 euro beschikbaar aan het Mondriaan Fonds om met de musea, beeldende kunstinstellingen en kunstenaars een regeling voor presentatiegelden op te tuigen. Ook het Fonds Podiumkunsten krijgt 600.000 euro voor een honoreringsregeling. En het Filmfonds krijgt voor de audiovisuele sector 200.000 euro voor nieuwe modelcontracten tussen producenten en opdrachtnemers.

De minister pleit voor een code voor goed werkgeverschap en opdrachtgeverschap. De naleving daarvan moet in de toekomst een rol gaan spelen bij de subsidieverstrekking aan culturele instellingen. Ze roept de culturele sector op om daarom een gemeenschappelijke arbeidsmarktagenda op te stellen en verstrekt voor de ondersteuning daarvan 4 ton.