Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

35 nieuwe Museumhuizen

30 november 2017

Vereniging Hendrick de Keyser opent de komende jaren 35 Museumhuizen en trapt af met Villa Rams Woerthe in Steenwijk, het voormalig woonhuis van Jan Hendrik Tromp Meesters. 

Vereniging Hendrick de Keyser zet zich in voor het behoud van architectonisch of historisch belangrijke gebouwen en hun interieur. In 2018 bestaat de vereniging 100 jaar en dit jubileum wordt onder meer gevierd met het openen van de eerste acht Museumhuizen.

Tot nu toe waren de meeste van deze huizen voor bezoekers gesloten. Dankzij een bijdrage van 975.000 van de BankGiro Loterij kunnen deze woonhuizen nu worden teruggegeven aan het publiek.

Bron: MuseumActueel.nl

Omzet architectenbureaus in 2016 verder gestegen

28 november 2017

De gemiddelde omzet van architectenbureaus is in 2016 met 5% gestegen. Architecten profiteren van het herstel van de markt en zien – naast hun omzet – hun bedrijfsresultaat licht stijgen. Het aantal bureaus dat weer zwarte cijfers schrijft is daardoor verder toegenomen. De verschillen tussen bureaus en deelmarkten blijven evenwel nog groot. Dat blijkt uit de BNA Benchmark Jaarcijfers 2016.

Henk Pröpper interim directeur CPNB

28 november 2017

Het bestuur van de CPNB heeft Henk Pröpper aangesteld als interim directeur na het aangekondigde vertrek van directeur Eppo van Nispen. Pröpper zal voor een periode van ongeveer een half jaar aan de slag gaan bij de CPNB.

In 1998 werd Pröpper directeur van het Institut Néerlandais in Parijs. Daarna was hij achtereenvolgens directeur van het Nederlands Letterenfonds en De Bezige Bij. 

Bron: CPNB

Susan Lammers nieuwe directeur RCE

27 november 2017

Susan Lammers wordt met ingang van 1 januari 2018 algemeen directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Lammers, de afgelopen drie jaar directeur Kennis en Advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, volgt Cees van 't Veen op, die per 1 januari Interimmanager bij de Managementpool OCW wordt.
Persbericht

Sectoradvies muziek gepresenteerd

23 november 2017

Overheden moeten bij het maken van muziekbeleid kijken naar de volledige breedte van de muziek. Dit schrijft de Raad voor Cultuur in het eerste van tien sectoradviezen die de komende tijd worden uitgebracht. Het advies De balans, de behoefte: pleidooi voor een integraal inclusief muziekbeleid in het kort: ontwerp een integraal, inclusief muziekbeleid dat het hele veld in samenhang beziet en dat geen genres of publieksgroepen buitensluit – en trek daarvoor als overheden samen op.

In het advies kijkt de Raad niet alleen naar klassieke en hedendaagse gecomponeerde muziek, maar ook naar jazz en geïmproviseerde muziek, popmuziek, wereldmuziek, urban muziek en dance en elektronische muziek – en naar de plekken waar al die genres elkaar raken en waar juist niet. De Raad bepleit niet dat alles en iedereen in aanmerking moet komen voor aandacht of subsidiëring; wel dat in alle genres creatie, innovatie, experiment, toptalent en topkwaliteit aandacht verdienen. 

Hetzelfde geldt voor een aantal basisvoorzieningen zoals educatie en participatie en voor stimuleringsmaatregelen voor de hele sector, zoals bevordering van de culturele en maatschappelijke diversiteit, professionalisering en versterking van de arbeidsmarkt. De raad roept de overheid op hierover in Europees verband in gesprek te gaan.

De Raad pleit voor een nauwe samenwerking tussen overheden, fondsen en de sector bij het ontwerpen van muziekbeleid waarbij de kenmerken en kracht van een regionaal muziekklimaat moet worden erkend. Daarnaast moet er expliciet aandacht worden besteed aan culturele diversiteit. Het gesubsidieerde muziekaanbod is nog onvoldoende een afspiegeling van de Nederlandse bevolking of van de aanwezige variëteit aan genres, en lang niet alle publieksgroepen worden bediend.

Ook vraagt hij de sector richtlijnen te ontwikkelen voor redelijke honoraria, in lijn met de onlangs verschenen Arbeidsmarktagenda en de onlangs geïntroduceerde Fair Practice Code. Bij het aangaan van subsidierelaties moeten overheden, fondsen en muziekinstellingen beter bekijken hoe musici fatsoenlijk kunnen worden betaald voor hun werk.

De huidige basisinfrastructuur (BIS) biedt alleen plek voor symfonische orkesten. De samenstelling van de culturele basisinfrastructuur moet worden herzien zodat de volle breedte van de muziek is vertegenwoordigd. De opdracht aan het Fonds Podiumkunsten moet aangescherpt, zodat het Fonds Podiumkunsten zich nog beter kan toeleggen op het aanjagen van dynamiek en innovatie in de sector.

Advies

Uitkomsten moties debat cultuurbegroting 2018

22 november 2017

Op 13 november jl. werd er in de Tweede Kamer gedebateerd over de cultuurbegroting 2018. Op dinsdag 21 november werd er gestemd over de ingediende moties.

Naast de twee aangenomen moties ter verbetering van de positie van ZZP-ers in de culturele sector werd er o.a. gestemd over de motie van Arno Rutte (VVD) voor het stopzetten van subsidie voor popmuzikanten. Deze motie werd verworpen. Evenals zijn motie voor het verhogen van de eigeninkomstennorm in de periode 2021-2024 naar 30%.

Aangenomen zijn:
 
De motie van Vera Bergkamp (D66) met het verzoek om onderzoek te doen naar de ‘niet-bezoeker’ van culturele voorstellingen.
 
De gewijzigde motie van Peter Kwint (SP) met het verzoek aan de regering om met een voorstel te komen om de secundaire tickethandel aan banden te leggen.
 
De motie van Lodewijk Asscher (PvdA) met het verzoek aan de regering zich in te spannen voor het behoud van bibliotheken in kleine gemeenten en om bij de aangekondigde midterm review over de positie van bibliotheken een plan voor te leggen om de ambitie ‘iedereen heeft toegang tot de bibliotheek’ nader vorm te geven.
 
De motie van Carla Dik-Faber (Christen-Unie) over de positie van wetenschapsmusea die tussen wal en schip vallen omdat ze niet zijn ondergebracht in het wetenschaps- of cultuurbeleid. De motie verzoekt onderzoek te doen naar mogelijkheden binnen het wetenschapsbeleid en de Raad voor Cultuur in het kader van het cultuurstelsel 2021–2024 een advies te vragen over de positie van de wetenschapsmusea.
 
De motie van Lodewijk Asscher (PvdA) en Vera Bergkamp (D66) over voortzetting van muziekonderwijs voor ieder kind. Met het verzoek om de effecten van de huidige regeling te evalueren en daarbij te bekijken hoe scholen met een goed plan voor muziekonderwijs na 2020 ondersteund kunnen worden.
 

Zzp’ers culturele sector mogen collectief gaan onderhandelen

22 november 2017

De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om in de culturele en creatieve sector experimenten toe te laten zodat zelfstandigen collectief over tarieven kunnen onderhandelen. Mededingingsregels maken dat nu onmogelijk. De motie was ingediend door Lodewijk Asscher (PvdA) en Corine Ellemeet (GroenLinks).

Ook de motie van Corine Ellemeet (GroenLinks) en Arno Rutte (VVD) om financieringsmogelijkheden voor zelfstandigen te inventariseren werd aangenomen. Uit een analyse van BKNL bleek dat veel financieringsregelingen voor zelfstandigen wel bedoeld zijn voor zelfstandigen in de culturele sector, maar in de praktijk voor hen niet geschikt zijn.

Bron: TheaterkrantTweede Kamer

Arnhem en Nijmegen gaan voor gezamenlijk cultuurbeleid

22 november 2017

Arnhem en Nijmegen gaan hun krachten op het gebied van cultuur bundelen. Het onderscheidende en tegelijk elkaar aanvullende culturele karakter van beide steden kan zo worden ingezet om de regio cultureel nadrukkelijker op de kaart te zetten. Om deze gezamenlijke ambitie kracht bij te zetten hebben de twee culturele netwerken in beide steden, Cultuur Netwerk Arnhem (CNA) en Cultuur Netwerk Nijmegen (CCN), een intentieverklaring getekend.

In opdracht van de gemeenten Arnhem en Nijmegen heeft bureau LAgroup onderzocht wat de mogelijkheden en kansen zijn voor een intensievere samenwerking op cultureel gebied. Uit het onderzoek blijkt dat de financiële middelen van verschillende overheden effectiever en efficiënter kunnen worden ingezet. Voor het publiek kan er een breder en gevarieerder cultureel aanbod van voorstellingen, concerten en evenementen komen dat beter aansluit bij de wensen en behoeften.

De samenwerking sluit aan op de verkenning Cultuur voor stad, land en regio : de rol van stedelijke regio’s in het cultuurbestel van de Raad voor Cultuur. 

Persbericht

Woutertje Pieterse Prijs blijft voorlopig bestaan

21 november 2017

Dankzij steun van De Versterking, het Lira Fonds en het Nederlands Letterenfonds zal de Woutertje Pieterse Prijs in 2018 toch worden uitgereikt. Nadat voormalig sponsor Bruna het sponsorcontract niet verlengde, was de toekomst van de grootste jaarlijkse kinderboekenprijs van Nederland onzeker. Met de steun van de genoemde drie partijen is de komende editie van de prijs veilig gesteld. De bijdragen van het Nederlands Letterenfonds en het Lira Fonds zijn eenmalig; er wordt nog gezocht naar structurele sponsoring van de prijs.

Gezamenlijk begrotingsformat voor podiumkunsten

21 november 2017

Het Fonds Podiumkunsten, Fonds 21 en VSBfonds hebben samen een begrotingsformat voor subsidieaanvragen binnen de podiumkunsten ontwikkeld. De samenwerking tussen het publieke Fonds Podiumkunsten en de private partners Fonds 21 en VSBfonds moet leiden tot minder administratieve lasten voor aanvragende organisaties.
Persbericht

Pleidooi voor regionale culturele infrastructuur (RIS)

20 november 2017

Zet stedelijke regio’s centraler in het cultuurbeleid. Zij zijn goed in staat om hun culturele voorzieningen af te stemmen op de samenstelling en behoeften van de bevolking, en op de aanwezige maatschappelijke en economische infrastructuur. Om regionale en lokale overwegingen mee te laten spelen in het nationale beleid adviseert de raad om, naast de basisinfrastructuur (BIS) en de fondsen, een derde component te onderscheiden in het cultuurbeleid: de regionale culturele infrastructuur (RIS). Dat schrijft de raad in de verkenning Cultuur voor stad, land en regio

De subsidieperiode voor culturele instellingen in de BIS moet naar zes jaar verlengd worden. Voor kleinere instellingen en gezelschappen die meerjarige subsidie krijgen van een van de cultuurfondsen adviseert de Raad een subsidieperiode van drie tot maximaal vier jaar.  

De Raad stelt voor om eerst de stedelijke regio's hun plannen te laten indienen en daarna de landelijke subsidies vast te stellen. Daardoor kunnen de subsidies van de overheid en cultuurfondsen een aanvulling vormen op wat gemeenten en provincies aan steun verlenen en zo de regionale plannen ondersteunen. Rijk en fondsen kunnen bovendien besluiten alleen die instellingen te financieren die ook lokaal ondersteund worden.

Afscheid voorzitter Federatie Cultuur Suzanne Leclaire-Noteborn

16 november 2017

Suzanne Leclaire-Noteborn neemt afscheid als voorzitter van de Federatie Cultuur. Leclaire-Noteborn volgde op 1 juli 2016 Erik Akkermans op als voorzitter van de federatie van werkgeversverenigingen in de cultuur.

De Federatie Cultuur is de koepel van 8 brancheverenigingen: Nederlandse galerie associatie, Cultuurconnectie, Opera Koepel, Nederlandse associatie voor podiumkunsten, Museumvereniging, Vereniging Nederlandse poppodia- en festivals, Vereniging van openbare bibliotheken en de Vereniging van schouwburg- en concertgebouwdirecties.

Persbericht

Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023 gepresenteerd

15 november 2017

Versterk het verdienvermogen van kunstenaars en mensen met andere creatieve beroepen, verbeter de arbeidsomstandigheden en versterk de sectorbrede samenwerking om samen een sociale dialoog te voeren en in te spelen op de veranderingen in de arbeidsmarkt. Dat zijn de belangrijkste adviezen uit de arbeidsmarktagenda die gisteren werd aangeboden aan de nieuwe minister van OCW, Ingrid van Engelshoven. De agenda is opgesteld door Kunsten ’92 in samenwerking met werknemers, werkgevers en zelfstandigen uit de culturele en creatieve sector.

De agenda richt zich op de uitvoering door de sector zelf van de belangrijkste aanbevelingen uit het advies Passie gewaardeerd: Versterking van de arbeidsmarkt in de culturele en creatieve sector van de Sociaal Economische Raad (SER) en Raad voor Cultuur.

De minister kondigde in het begrotingsoverleg van 13 november aan om in februari 2018 met een 'visiebrief' te komen, waarin zij haar beleidsvoornemens concreet maakt. Die zal een reactie bevatten op de gepresenteerde arbeidsmarktagenda. 

De agendapunten in het kort:

Versterk de dialoog

 • Start structurele sociale dialoog culturele en creatieve sector
 • Versterk sociale dialoog per subsector
 • Maak een sectorbrede Fair Practice Code
 • Vergroot eenheid onder werkgevers en opdrachtgevers
 • Vergroot eenheid onder werkenden
 • Verklein het verschil in risico’s tussen werknemers en zelfstandigen, ga uit van werkenden

Versterk het verdienvermogen

 • Ontwikkel nieuwe investeringsmodellen, verdienmodellen en -instrumenten
 • Neem knelpunten in wet- en regelgeving ondernemerschap weg
 • Versterk gebruik intellectuele eigendomsrechten
 • Maak een platform voor marktstimulering
 • Stimuleer opdrachtgeverschap met matchingsregelingen vanuit de overheid

Verbeter arbeidsvoorwaarden

 • Verken collectieve arbeidsovereenkomsten voor alle werkenden
 • Onderzoek financieringsmogelijkheden sociale zekerheid, pensioen en scholing
 • Stel modelreglementen op voor vrijwilligers, stagiairs en werkervaringsplaatsen
 • Richt een taakgroep op voor Permanente Professionele Ontwikkeling
 • Deel kennis en menskracht personeelszaken
 • Maak van goed werk- en opdrachtgeverschap de norm en erken financiële consequenties
 • Bedenk een alternatief voor wekeneis WW cultuursector en versnel de kans op nieuw werk na ontslag|
 • Verken brede inzet van instrument honorariumrichtlijn
 • Creëer ruimte voor het maken van tariefafspraken|
 • Steun werkenden op specifieke punten in hun carrière

Download Arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector 2017-2023

Garantiefonds Culturele Hoofdstad-activiteiten

14 november 2017

Er komt een garantiefonds voor Culturele Hoofdstad-activiteiten die afhankelijk zijn van kaartverkoop. De provincie Friesland, de gemeente Leeuwarden en het Fonds Podiumkunsten willen voorkomen dat organisatoren van tevoren al in financiële problemen raken. In totaal is er ruim 1,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het fonds. Als de activiteiten uiteindelijk winst opleveren, delen de drie partijen daarin mee. Bron: Omropfryslan

Cultuurbegroting in Tweede Kamer

14 november 2017
In het regeerakkoord staat: 'We maken het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd het Rijksmuseum en ons parlement bezoeken'. Maar scholieren kunnen ook een bezoek brengen aan een ander museum in Nederland, aldus minister Van Engelshoven van Cultuur tijdens een debat over de Cultuurbegroting op 13 november in de Tweede Kamer. Het gaat om een breder doel, het cultuuronderwijs bij scholieren, en dat is volgens de minister ook te bereiken door naar een ander museum te gaan.
 
Het belang van kunst en cultuur werd door de woordvoerders breed onderstreept. 'Kunst en cultuur geven glans aan ons leven', aldus Rog (CDA). Volgens Asscher (PvdA) is kunst belangrijk voor emancipatie, verheffing en het genieten van schoonheid. Ook de minister beaamde dit: cultuur zet ons aan het denken, verbindt ons met het verleden en biedt nieuwe wegen naar de toekomst.
 
Van Engelshoven noemde de rol van de overheid bij popmuziek 'bescheiden' en wil die behouden. Volgens de minister komt verreweg de meeste popmuziek zonder subsidie tot stand, maar zij wil blijven investeren in beginnende popartiesten. Hiermee reageerde ze op de VVD die zich tegen subsidie voor popmuziek uitsprak. Popmuzikanten moeten in hun eigen onderhoud voorzien en mogen geen geld van de overheid meer krijgen, zei VVD-cultuurwoordvoerder Arno Rutte. 

Rutte wees verder op de Britse praktijk waarin niet alleen de kunstwereld en direct betrokkenen naar de verdeling van gelden voor de kunsten kijken, maar ook relatieve buitenstaanders. Dat zou ook beter zijn voor het publieksbereik. Van Engelshoven gaf aan te willen kijken naar het betrekken van niet-deskundigen.

Lodewijk Asscher van de PvdA wil onder meer blijvend aandacht en geld voor muziekonderwijs aan alle kinderen, ook na 2020, en extra aandacht voor de positie van kunstenaars. Vera Bergkamp van D66 is bezorgd over de vergrijzing onder de museumconservatoren, waardoor kennis en kunde verloren dreigen te gaan. Genoemde zaken hebben de aandacht van de minister.

Verschillende Kamerleden maken zich zorgen over de positie die kunstenaars hebben op de arbeidsmarkt. De minister ziet het als haar taak om toe te werken naar een sector waarin kunstenaars een eerlijke beloning krijgen, zodat zij een goed bestaan kunnen opbouwen. Ze vertelde met een beleidsreactie te komen in het voorjaar van 2018.

Conceptverslag overleg

Bron: NOS, Het ParoolTweede Kamer

 

VVD wil einde aan subsidies popmuziek

13 november 2017

De VVD wil een eind maken aan het subsidiëren van Nederlandse popmuziek. Popmuzikanten moeten in hun eigen onderhoud voorzien en mogen geen geld van de overheid meer krijgen, aldus VVD-cultuurwoordvoerder Arno Rutte tijdens het debat over de cultuurbegroting in de Tweede Kamer. 'Wie niet kan leven van zijn werk, is gewoon geen popmuzikant'. 

Oppositiepartij SP is verbaasd over de opstelling van de VVD, omdat via gesubsidieerde poppodia musici ook de kans krijgen om zich te ontwikkelen.

In het cultuurdebat vroeg de PVV om een onderzoek van de minister naar seksueel misbruik in de cultuursector.
Bron: NOS

10 miljoen extra voor cultuur

10 november 2017

Minister Ingrid van Engelshoven (cultuur) zal jaarlijks € 10 miljoen extra investeren in kunst en cultuur.

Het budget van het Fonds Podiumkunsten wordt voor de periode 2018 – 2020 opgehoogd met € 9 miljoen euro per jaar. Het geld gaat naar instellingen en gezelschappen die eerder een positieve beoordeling hebben gekregen over hun prestaties, maar waar eerder niet genoeg geld voor beschikbaar was. 

Bovendien is in de periode 2018 – 2020 € 1 miljoen per jaar beschikbaar voor de andere cultuurfondsen om instellingen met nieuwe genres een impuls te geven vanuit de gedachte dat een vernieuwend aanbod nieuwe publieksgroepen trekt. Met dit bedrag kunnen presentatie-instellingen voor beeldende kunst en instellingen op het gebied van de amateurkunst, de literatuur en de creatieve industrie de komende drie jaar hun activiteiten voortzetten.

Met deze investering geeft minister Van Engelshoven vervolg aan een eerdere wens van de Tweede Kamer. In 2016 en 2017 werd € 10 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in cultuur door amendementen van PvdA, D66, SP, VVD, GroenLinks, CDA en ChristenUnie.
Bron: Rijksoverheid, NOS

13 november: Kamerdebat cultuurbegroting 2018

8 november 2017

Op 13 november buigt de Tweede Kamer zich over de cultuurbegroting 2018. Kunsten ‘92 reageert in een brief aan de cultuurwoordvoerders op het Regeerakkoord en de onderwerpen die in de komende periode aandacht verdienen, zoals uitbreiding van de basisinfrastructuur, ruimte voor vernieuwing en talentontwikkeling.en de culturele archieven die onder meer de Universiteit van Amsterdam onder haar hoede heeft genomen, toen de sectorinstituten voor Theater (TIN) en Muziek (MCN) werden opgeheven.

Musea in Nederland 2016

8 november 2017

Ook in 2016 zijn de 694 Nederlandse musea weer meer bezocht: 34,4 miljoen bezoeken. Dat is een groei van 9 procent ten opzichte van het voorgaande jaar. Het aantal buitenlandse bezoeken groeide met 13 procent. Daarmee groeide het aandeel van buitenlandse bezoeken aan Nederlandse musea naar 28 procent van het totaal aantal bezoeken. In 2009 was dat nog 15 procent.

Bijna 75 procent van alle buitenlandse bezoeken aan musea vond in 2016 plaats in Noord-Holland. Het aantal bezoeken van Nederlanders aan musea groeide in 2016 met 8 procent.

Dit blijkt uit Musea in Nederland 2016, een onderzoek van het CBS, i.s.m. de Museumvereniging, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het onderzoek beschrijft op een aantal kernpunten de musea in Nederland in 2016. Onderwerpen die aanbod komen zijn aantal en bezoek aan musea voor Nederland totaal, maar ook naar provincie. Bezoek wordt uitgesplitst naar binnen- en buitenland. Ook wordt voor Nederland totaal gekeken naar de leeftijd van de bezoekers en het bezoek vanuit het onderwijs. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn de collecties, de maatschappelijke functie, rechtsvorm en type en grootte van musea in Nederland. Tenslotte wordt ingegaan op de inkomsten en uitgaven van musea en de werkgelegenheid, inclusief het aantal vrijwilligers. 

Utrecht ‘UNESCO City of Literature’

7 november 2017

Utrecht mag zich voortaan ‘UNESCO City of Literature’ noemen; de titel is van permanente duur. De gemeente Utrecht verwacht dat aansluiting bij een netwerk van soortgelijke steden een internationale boost zal geven aan het literaire leven in de stad.
Utrecht is de eerste Nederlandse stad met deze titel.
Bron: Literaire ladder , Algemeen Dagblad

Einde Stedelijk Museum Zwolle

7 november 2017

De Zwolse gemeenteraad stemde in met het opheffen van het Stedelijk Museum Zwolle. De plannen voor ontmanteling lagen al langere tijd op tafel, de museumfunctie zal opgaan in de nieuwe stichting ‘Allemaal Zwolle’.

De gemeente betaalt 1,2 miljoen euro aan het museum waarvoor het de panden overneemt, hiermee kan de ontslagregeling voor de werknemers van het museum worden betaald. De nieuwe stichting krijgt 950 duizend euro om onder de paraplu van het Historisch Centrum Overijssel het verhaal van de stad te gaan vertellen.
Bron: Museum Actueel

Derde onderzoek naar Stedelijk Museum Amsterdam

7 november 2017

De gemeente Amsterdam zal de Kunstraad vragen om een derde onderzoek te verrichten naar het Stedelijk Museum. Het onderzoek moet gaan over de toekomst van het Stedelijk Museum. 

De Raad van Toezicht van het Stedelijk gaf na het opstappen van directeur Beatrix Ruf vorige maand al opdracht tot twee onafhankelijke onderzoeken. Een naar de manier waarop het museum de afgelopen jaren is geleid door de directie en de Raad van Toezicht. Het andere over de vraag of Ruf met haar nevenactiviteiten meer had mogen verdienen dan de Wet Normering Topinkomens. 

Ruf vertrok vorige maand nadat was gebleken dat zij in 2015 met een eigen advies-BV meer dan vier ton had verdiend.
Bron: NRC

Problemen rond Haags Cultuurcomplex

7 november 2017

Bij de bouw van het nieuwe Onderwijs en Cultuur Cultuurcomplex (OCC) in Den Haag zijn opnieuw problemen ontstaan. Het blijkt veel moeilijker dan gedacht om op deze plek een nieuw gebouw te realiseren. Daarom worden de plannen drastisch aangepast, bevestigen meerdere bronnen tegen Omroep West.

Ook is er een discussie met de gebruikers over de exploitatie van het complex. Nieuwe berekeningen lieten vorige week zien dat de bedrijfsvoering van cultuurpaleis op het Spuiplein vanaf 2021 jaarlijks 2,1 miljoen euro duurder wordt dan gedacht. De Haagse Rekenkamer stelt een onderzoek in naar de exploitatie van het cultuurcomplex.

Bron: Omroep WestDe Architect
Interview met Harrie van de Louw van het Directieoverleg Podiumkunsten Den Haag (DP) bij Den Haag FM: Haagse podia blijven cultuurcomplex steunen

Moeilijke arbeidsmarktpositie voor kunstenaars

6 november 2017

Nederland kent een rijke hoeveelheid kunstenaars, maar slechts een kleine hoeveelheid rijke kunstenaars. Zo zouden de nieuwe cijfers uit de Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017 kunnen worden samengevat. In dit onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap beschrijft het Centraal Bureau voor de Statistiek de arbeidsmarkt voor kunstenaars. De belangrijkste conclusie is dat de 141.000 kunstenaars in Nederland in 2014 gemiddeld weinig verdienden: 52 procent van hen had een inkomen van minder dan 30.000 euro, waar 35.000 modaal was.
Bron: Cultuurindex.nl

Cultuur in beeld 2017 verschenen

6 november 2017

Steeds meer bezoekers weten de deuren van musea, poppodia en bioscopen te vinden. Negen op de tien Nederlanders bezoeken jaarlijks ten minste één keer een culturele voorstelling, tentoonstelling of festival. De musea voor beeldende kunst hebben de laatste jaren 89 procent meer gasten ontvangen. Dat blijkt uit de jaarlijkse publicatie Cultuur in Beeld van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deze publicatie van het ministerie van OCW geeft een cijfermatig beeld van de ontwikkelingen in de culturele en creatieve sector. In de begeleidende brief aan de Tweede Kamer gaat minister Van Engelshoven nader in op de ontwikkelingen in aanbod en bezoek, spreiding van middelen en aanbod, en de arbeidsmarkt en kunstvakonderwijs.

De uitgave is gebaseerd op onderzoek en op gegevens van het CBS, het SCP, de cultuurfondsen, brancheorganisaties, gemeenten en het ministerie van OCW. 

Tegelijkertijd met Cultuur in beeld verschenen drie monitoren: Economische ontwikkelingen in de cultuursector 2009-2016 uitgevoerd door APE en Dialogic, De Monitor Kunstenaars en afgestudeerden aan creatieve opleidingen 2017 uitgevoerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en de Monitor Cultuureducatie voortgezet onderwijs 2017 door Oberon en Sardes.

Dit is de laatste uitgave van Cultuur in Beeld. Met ingang van 2018 brengt het SCP de ‘publicatie cultuur’ uit, die de huidige publicatie Cultuur in Beeld zal vervangen.

Amsterdamse Kunstraad wil 40 miljoen extra

1 november 2017

Vandaag presenteert de Amsterdamse Kunstraad de Culturele Investeringsrekening. Het is een voorschot op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 en bevat aanbevelingen op het gebied van kunst en cultuur in de hoofdstad. De kunstraad adviseert een intensivering van het jaarlijks cultuurbudget van 160 naar 200 miljoen euro. 

Allereerst vraagt de kunstraad aandacht voor de individuele kunstenaar. De kunstraad adviseert onder meer om de Fair Practice Code op te nemen in het Kunstenplan. Instellingen worden hierdoor geacht om kunstenaars weer op een correcte manier te honoreren.

Daarnaast benadrukt de kunstraad de functie van kunst en cultuur in een metropool als Amsterdam. De stad groeit en blijft groeien. Jaarlijks trekt ze 17 miljoen bezoekers. Een ontwikkeling van stad naar metropool vraagt om een uitbreiding van culturele voorzieningen. In het advies gaat de kunstraad in op de sociale en maatschappelijke rol die kunst in een metropool kan hebben. Kunst en kunstenaars kunnen antwoord bieden op sociale vraagstukken omtrent diversiteit of ruimtelijke vraagstukken als druktespreiding.

Behalve uitbreiding is verbinding tussen die voorzieningen van wezenlijk belang. De kunstraad pleit voor een culturele infrastructuur: verbinding tussen klein en groot, particulier en gesubsidieerd.

Het advies van de raad is niet bindend, maar weegt wel mee in het kunstbeleid van de stad.
Lees verder: Interview met voorzitter Felix Rottenberg in de Volkskrant, Het Parool