Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

2019 themajaar Rembrandt en de Gouden Eeuw

21 december 2017

Nationaal toerismebureau NBTC start opnieuw een themajaar om (inter)nationale toeristen te spreiden. Het themajaar is onderdeel van de strategie om de druk op Amsterdam te verlichten en toeristen ook naar minder voor de hand liggende plaatsen in Nederland te trekken. 

Na het succesvolle Mondriaan tot Dutch Design jaar, lanceert NBTC Holland Marketing in samenwerking met partners daarom een nieuw thema in 2019. Er is gekozen voor Rembrandt en de Gouden Eeuw omdat het in 2019 350 jaar geleden is dat Rembrandt van Rijn overleed.

In totaal 600.000 bezoekers hebben het afgelopen jaar een van de evenementen bezocht in het kader van themajaar 'Mondriaan tot Dutch Design. 100 jaar De Stijl'.

Bron: NBTC

Succesvol jaar voor Rijksmuseum

20 december 2017

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar ontving het Rijksmuseum meer dan 2 miljoen bezoekers. Van de 2,1 miljoen bezoekers was 62 procent internationaal.

Opvallend noemt het museum de stijging van het aantal kinderen dat met hun klas naar het Rijksmuseum kwam. 6.400 klassen bezochten het museum, ruim 400 meer dan vorig jaar. 160.000 kinderen bezochten het Rijksmuseum met hun klas. 30.000 kinderen kwamen met een speciale Rijksmuseumbus, die klassen ophaalt en weer thuisbrengt.
Bron: Rijksmuseum

Onderzoeken naar Stedelijk Museum

20 december 2017

De gemeente Amsterdam heeft haar goedkeuring gegeven aan twee onafhankelijke onderzoeken naar de gang van zaken rond het vertrek van directeur Beatrix Ruf bij het Stedelijk Museum. 

Het eerste onderzoek betreft Governance, transparantie en nevenfunctiesevenfuncties. De uitvoerders zijn Sjoerd Eisma, voormalig advocaat en lid van de Comité van Aanbeveling van het Kröller-Müller Museum, en oud-rechter Jan Peeters. Het tweede onderzoek gaat over de naleving van de beloningsregelgeving en de Wet Norming Topinkomens en is in handen van advocaat Tom Barkhuysen van Stibbe en hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. 

Ook heeft de gemeente de Amsterdamse Kunstraad verzocht advies uit te brengen over de positionering van het Stedelijk Museum, de vraag hoe het Stedelijk zich in relatie tot het beschikbare budget staande kan houden in een internationale kunstmarkt en hoe het museum daarbij het publieke belang bewaakt.
Bron: Het Parool

Raad voor Cultuur en Rli pleiten voor brede blik op erfgoed

18 december 2017

Kijk bij erfgoed niet alleen naar het monument zelf, maar vooral naar de betekenis en de toegevoegde waarde ervan voor de omgeving. Verschuif de focus van ‘gebouw naar gebruiker en gebied’. Dit bepleiten de Raad voor Cultuur en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur in hun gezamenlijke advies ‘Brede blik op erfgoed; over de wisselwerking tussen erfgoed en transities in de fysieke leefomgeving’. 

Lees verder

Zie ook de Sectoranalyse erfgoed in De Staat van Cultuur 3: Cultuurindex Nederland 2005-2015, 'Betrokkenheid van publiek bij erfgoed neemt toe' (p. 44 e.v.).

Verbouwing Museum Boijmans duurt 3 tot 4 jaar

18 december 2017

Museum Boijmans van Beuningen gaat drie tot vier jaar dicht voor een ingrijpende renovatie. De operatie gaat 110 tot 150 miljoen euro kosten. Het uit 1935 daterende museumgebouw, ontworpen door de Rotterdamse architect Adrianus van der Steur, verkeert in slechte staat er er is veel asbest in verwerkt.

Naar verwachting wordt in 2019 begonnen met de renovatie.Het college streeft ernaar om de collectie tijdelijk in andere panden in de stad te tonen.
Bron: NOS

Dutch FilmWorks mag privégegevens torrentgebruikers verzamelen

12 december 2017

Filmdistributeur Dutch FilmWorks (DFW) heeft van de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens toestemming gekregen om privégegevens van torrentgebruikers te verzamelen en voor maximaal vijf jaar op te slaan. De Autoriteit Persoonsgegevens is van mening dat DFW goede waarborgen heeft ingebouwd voor de gegevensverwerking en een acceptabele bewaartermijnen hanteert.

Dat de distributeur de data vijf jaar mag bewaren, hangt samen met de termijn waarbinnen een schadevergoeding gevorderd kan worden.

DFW werkt samen met BREIN. BREIN richt zich op de grootschalige uploaders, terwijl DFW alle torrentgebruikers wil aanpakken die films up- en downloaden van de distributeur.
Bron: Entertainment Business

Onderzoeksresultaten internationaal kunstbeleid 2013-2017

12 december 2017

In opdracht van het Mondriaan Fonds voerde Kantar Public een onderzoek uit naar de effecten van de Bijdrage Presentatie Buitenland en de Bijdrage Kunstbeurzen over de periode 2013-2016. Vrijwel alle kunstenaars en organisaties die een bijdrage hebben ontvangen, geven aan dat het hierdoor makkelijker was om Nederlandse kunstenaars in het buitenland te tonen.

Ook de spin-off van de bijdragen blijkt belangrijk: driekwart van de kunstenaars geeft aan dat de bijdrage tot nieuwe exposities en opdrachten leidde.
Bron: Mondriaan Fonds

Provincies en gemeenten steunen meer regionale benadering Rijkscultuurbeleid

7 december 2017

Zorg voor een betere geografische spreiding van het cultuuraanbod en kijk meer naar de functie en kwaliteiten die culturele instellingen in de regio hebben. Inventariseer in samenwerking met provincies, gemeenten en de cultuursector per regio wat nodig is aan cultuuraanbod en de bijbehorende middelen. Die aanbevelingen geven het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee aan de nieuwe cultuurminister Ingrid van Engelshoven als input voor het nieuwe Rijkscultuurbeleid dat vanaf 2021 moet ingaan. De aanbevelingen van provincies en gemeenten sluiten aan bij de verkenning Cultuur voor stad, land en regio van de Raad voor Cultuur.

De onevenwichtige spreiding van de Rijkscultuurmiddelen is al langer een doorn in het oog van provincies en gemeenten. Bij de verdeling wordt vooral gekeken naar de artistieke kwaliteit van instellingen binnen een sector. Het gevolg is dat het geld vooral naar de topinstellingen in de grote steden in het westen gaat en het aanbod in andere regio’s verschraalt. In deze steden wonen ook veel meer mensen, maar de huidige verhoudingen zijn wel heel erg scheef. Zo besteedt het Rijk 0,80 euro per Drent en 41,00 euro per inwoner van Noord-Holland aan cultuursubsidie. Provincies en gemeenten zijn van mening dat iedereen recht heeft op een goed cultuuraanbod en een passende infrastructuur voor cultuurparticipatie, ongeacht waar je woont. 

Bron: Theaterkrant, IPO, VNG

Europees Erfgoedjaar van start

7 december 2017

2018 is uitgeroepen tot Europees Erfgoedjaar. Onder het motto ‘Erfgoed verbindt, Europa inspireert’ wordt in Nederland een groot aantal activiteiten georganiseerd. Het doel van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed is om meer mensen aan te moedigen het cultureel erfgoed te ontdekken en te verkennen.

Volgend jaar wordt door musea en erfgoedorganisaties in het hele land het erfgoed in de schijnwerper gezet met thema’s als ‘creativiteit vanuit traditie’, ‘grenzeloos erfgoed’, ‘verdedigingslinies’ en ‘water’. Zij organiseren activiteiten die de verbinding laten zien met Europa.
Bron: Rijksoverheid

Herinrichting Stedelijk Museum 7 ton meer dan begroot

7 december 2017

De herinrichting van het Stedelijk Museum Amsterdam kost bijna 2,9 miljoen euro, 700 duizend euro meer dan was begroot. Dat blijkt uit een 'toelichting' van de nieuwe interim-directeur van het museum, Jan Willem Sieburgh, die gestuurd is aan de gemeenteraad van Amsterdam. 

De vaste collectie verhuist van de oudbouw naar de kelderzaal in de nieuwbouw en ruimtes daarboven. Tweederde van de extra kosten zit in een 'displaysysteem' dat is ontworpen door architect Rem Koolhaas in opdracht van voormalig directeur Beatrix Ruf. 
Bron: de Volkskrant

Nieuwe subsidie voor middelgrote ensembles

5 december 2017

Het Fonds Podiumkunsten is gestart met een experimenteerregeling om het verdienvermogen van middelgrote ensembles te vergroten en zo ook iets ten goede te veranderen aan de honoraria van musici. Het programma verdienvermogen ensembles komt voort uit een toezegging van zes ton die het Fonds heeft ontvangen uit de extra middelen die door (oud) minister Bussemaker in 2016 zijn uitgetrokken voor het onderwerp arbeidsvoorwaarden.
Bron: Fonds Podiumkunsten

Nieuw onderzoeksplatform ARIAS opgericht

5 december 2017

De Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, de Hogeschool van Amsterdam, de Gerrit Rietveld Academie, de Universiteit van Amsterdam en de Vrije Universiteit hebben een platform opgericht om cross-disciplinaire onderzoeksprojecten te faciliteren in, met en door kunst: Amsterdam Research Institute of the Arts and Sciences (ARIAS).

ARIAS bemiddelt vooral bij het tot stand komen van mogelijke promotietrajecten, maar de inhoudelijke begeleiding blijft binnen de bestaande onderwijs-instellingen. ARIAS richt zich op 3 onderzoeksthema’s: ‘the city as a site of research’, ‘art, culture & health’ en ‘art, research and education’.
Bron: Metropolis M

Nieuwe adviseurs beeldende kunst en cultureel erfgoed

5 december 2017

Op basis van een voordracht van de selectiecommissie heeft het Mondriaan Fonds 31 nieuwe adviseurs beeldende kunst en erfgoed benoemd. Zij zullen vanaf 1 januari 2018 de poule van adviseurs versterken die de aanvragen bij het Mondriaan Fonds beoordelen.

De werving vond plaats via een open oproep. Bij haar keuze heeft de selectiecommissie in de eerste plaats gelet op expertise. Daarnaast was er aandacht voor kandidaten met een cultureel diverse achtergrond en voor adviseurs uit de regio.
Bron: Mondriaan Fonds

Anne Faber Stipendium voor zakelijk leiders theater- en danssector

4 december 2017

Het Huis Utrecht start in 2018 met een toelage voor een nieuwe generatie zakelijk leiders in de theater- en danssector ter nagedachtenis aan Anne Faber. Het stipendium bedraagt €15.000 per jaar.

Hiermee wordt een parttime traineeship gefinancierd, bestaande uit coaching, een vaste werkplek en deelname aan het leiderschapsprogramma LinC Utrecht. Jaarlijks selecteert een commissie bestaande uit deskundigen en familieleden van Anne één talentvol zakelijk leider die de toelage ontvangt. 
Lees verder

14 presentatie-instellingen beeldende kunst ontvangen bijdrage Mondriaan Fonds

7 november 2017

Het Mondriaan Fonds kent tijdens zijn jaarlijkse aanvraagronde ruim 2,3 miljoen euro toe aan de programma’s van veertien presentatie-instellingen voor hedendaagse beeldende kunst. Deze instellingen krijgen de bijdrage voor hun programma’s van één tot maximaal drie jaar. De bijdragen variëren van 30.000 tot 150.000 euro op jaarbasis. 

De presentatie-instellingen die nu een bijdrage krijgen zijn: Ateliers’89 (Oranjestad, Aruba), Club Solo (Breda), Extrapool (Nijmegen), Fundament (Tilburg), Hotel Mariakapel (Hoorn), Instituto Buena Bista (Willemstad, Curaçao), Kunstvereniging Diepenheim (Diepenheim), Kunstfort Vijfhuizen (Vijfhuizen), Paradox (nomadisch), PrintRoom (Rotterdam), Project Space 1646 (Den Haag), Sign (Groningen), Tetem (Enschede) en W139 (Amsterdam).

De afgelopen jaren was het budget van het Mondriaan Fonds sterk overvraagd en daarom zette het fonds zijn reserves in om tegemoet te kunnen komen aan de vraag van presentatie-instellingen. Eind 2016 stelde de minister van OCW jaarlijks 700.000 euro extra beschikbaar voor presentatie-instellingen. Daarbovenop werd in 2017 eenmalig nog eens 400.000 euro vrijgemaakt voor deze instellingen. Met het extra budget kon het Mondriaan Fonds meer presentatie-instellingen voor langere periode te ondersteunen. In november dit jaar maakte minister Van Engelshoven bekend dat zij ook in de periode 2018-2020 extra geld beschikbaar stelt voor presentatie-instellingen. Dit bedrag, waarvan de precieze hoogte nog niet bekend is, maakt deel uit van de tien miljoen euro extra investering in kunst en cultuur, zoals bekend werd gemaakt door de minister.

Bron: Mondriaan Fonds