Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Raad voor Cultuur: 'Potentie ontwerpsector benutten'

10 september 2018

Ontwerpen is veel meer dan alleen mooie vormgeving; het is een manier van kijken en denken. Die potentie van de ontwerpsector kan volgens de Raad voor Cultuur veel meer worden benut. Hij ziet graag dat het ministerie van OCW hierbij het voortouw neemt. Dat schrijft de raad in zijn advies Ontwerp voor de toekomst over architectuur, e-cultuur en vormgeving.

In zijn advies is de raad nagegaan welke stappen de overheden en het veld zelf kunnen zetten om de creatieve, kritische en innovatieve kracht van de Nederlandse ontwerpsector toekomstbestendig te maken. Vanuit artistiek, economisch en maatschappelijk perspectief heeft de raad ontwikkelingen in de sector geanalyseerd en daaraan een serie aanbevelingen verbonden.

De raad adviseert onder meer de bestaande infrastructuur te versterken, ontwerponderzoek te stimuleren, de in- en doorstroom van startend talent te ondersteunen en beter voor (ontwerp)archieven te zorgen. Om een bijdrage te kunnen leveren aan forse maatschappelijke uitdagingen, zou volgens de raad het ministerie van OCW inspirerende programma’s kunnen ontwikkelen waarin andere overheden, kennisinstituten, ontwerpers, maar ook burgers en particuliere initiatiefnemers, concreet en met duidelijke doelen aan de slag gaan.

Daarnaast is een solide fundament in het cultuurbeleid hard nodig. Het is ook van groot belang dat de sector de ruimte krijgt om te kunnen experimenteren, zich artistiek te ontwikkelen en zijn kritisch vermogen te versterken via onderzoek en reflectie.

‘Ontwerp voor de toekomst’ is een van de tien adviezen over de stand van zaken in de cultuursector die de raad tussen november 2017 en de herfst van 2018 op verzoek van de minister van OCW uitbrengt. Tijdens de Dutch Design Week (op woensdag 24 oktober 2018) gaat de raad over dit advies in gesprek met het publiek.

Bron: Raad voor Cultuur

Omzet architectenbureaus in 2016 verder gestegen

28 november 2017

De gemiddelde omzet van architectenbureaus is in 2016 met 5% gestegen. Architecten profiteren van het herstel van de markt en zien – naast hun omzet – hun bedrijfsresultaat licht stijgen. Het aantal bureaus dat weer zwarte cijfers schrijft is daardoor verder toegenomen. De verschillen tussen bureaus en deelmarkten blijven evenwel nog groot. Dat blijkt uit de BNA Benchmark Jaarcijfers 2016.

Nieuwe cao werknemers architectuur

23 mei 2017

FNV Bouwen & Wonen en de BNA hebben een principeakkoord bereikt over de nieuwe cao voor werknemers in de architectuur. Er is afgesproken dat architecten in opleiding langer dan twee jaar een contract voor bepaalde tijd kunnen krijgen. Daarnaast komt er een zogenoemd ontwikkelvoucher van 35 uur per jaar.
Bron: Architectenweb

Toename opdrachten architectenbranche

2 mei 2017

De architectenbureaus verwachten een verdere toename aan opdrachten en omzet in de bouw, zo blijkt uit de BNA Conjunctuurmeting voorjaar 2017.Wel zijn er aanzienlijke verschillen tussen grote en kleine bureaus en tussen regio’s en deelmarkten. 

Deel Stedelijk Museum weer dicht voor verbouwing

6 september 2016

Vier jaar nadat het Stedelijk Museum in Amsterdam werd heropend na een lange renovatie, gaat een deel van het museum weer dicht. Het museum gaat collecties verschuiven en daarom wordt de voorstellingsruimte in de kelder acht maanden gesloten. 

Het Stedelijk werd op 22 september 2012 heropend nadat het acht jaar lang zo goed als gesloten was geweest. Er was veel kritiek op de lange verbouwing en de uit de hand gelopen kosten daarvan (127 miljoen euro).

De herinrichting is volgens directeur Beatrix Ruf, die twee jaar na de heropening van het museum aantrad, noodzakelijk omdat er vaak verwarring bij het publiek heerst. Voor de nieuwe collectiepresentatie is de architect Rem Koolhaas aangezocht. De herinrichting wordt gefinancierd uit de lopende begroting. Bron: Volkskrant.

Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp 2017 – 2020

5 juli 2016

De ministeries van OCW en IenM werken aan een nieuwe Actieagenda voor Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp (AARO). De raad is verzocht te adviseren over de waarde en betekenis van het thema ‘internationalisering’ voor deze actieagenda.

Volgens de raad is de basis voor succes een krachtig geformuleerde visie en een concreet internationaliseringsprogramma. Hij benadrukt het belang om in te zetten op een langetermijnambitie. Meerjarig, stabiel beleid biedt de sector mogelijkheden om een strategie op te bouwen en zich internationaal te profileren.

Een groot deel van het succes van het internationale architectuurbeleid is toe te schrijven aan de betrokkenheid van diverse ministeries. De raad wijst erop dat de balans tussen de culturele, diplomatieke en economische motieven daarbij ook belangrijk is. Economische motieven kunnen de katalysator vormen, maar uiteindelijk wint het profiel van de Nederlandse architectuur in internationaal opzicht aan kracht als er een duidelijke culturele opdracht en signatuur aan worden verbonden.

Advies

CAO voor ZZP architecten

20 juli 2015

In de door de crisis zwaar getroffen sector willen werkgevers en vakbonden stoppen met de strijd om de laagste prijs. In de cao zijn daarom minimumtarieven vastgelegd, óók voor zzp’ers. Architecten krijgen zo de eerste cao waarin ook afspraken staan over tarieven en beloningen voor zzp’ers. In de nieuwe cao is vastgelegd dat zzp’ers een minimumtarief van anderhalf keer het uurtarief van een vergelijkbare collega in loondienst krijgen. Met het hogere uurtarief kunnen zzp’ers zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en sparen voor vakantie en pensioen. Uit het BNA Verdiepingsonderzoek Arbeidsrelaties in de architectuur, uitgevoerd door Panteia in opdracht van BNA, de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) en drie vakbonden, blijkt dat steeds meer bureaus een flexibele schil van zzp’ers hebben of gebruik maken van projectcontracten.

Floris Alkemade wordt nieuwe Rijksbouwmeester

20 juli 2015

Floris Alkemade wordt met ingang van 1 september 2015 Rijksbouwmeester. Alkemade volgt Frits van Dongen op, die in november 2014 terugtrad als Rijksbouwmeester. Alkemade blijft verbonden aan zijn bedrijf FAA (Floris Alkemade Architect) en vervult de functie van Rijksbouwmeester parttime. Met de benoeming van Floris Alkemade beëindigt Koen van Velsen zijn werkzaamheden als Rijksadviseur Architectuur.
Persbericht

Schaalverkleining en uitbreiding taken architectenbureaus

8 december 2014

Architectenbureaus werken steeds vaker aan kleinere projecten en doen daarbij veel meer dan het maken van het ontwerp alleen. De bedrijfsresultaten blijven onder druk staan, ondanks enig herstel van omzet en werkgelegenheid. Dit zijn de belangrijkste resultaten uit de Benchmark Jaarcijfers 2013, een bedrijfsvergelijkend onderzoek dat de BNA sinds 1992 jaarlijks uitvoert onder haar leden. Bron: BNA.nl

Sectorplan architectenbranche in 2015 van start

1 december 2014

De architectenbranche gaat investeren in toekomstgerichte competenties van architecten, medewerkers en ZZP’ers. Het ministerie van SZW heeft een overheidsbijdrage toegezegd van 4 ton aan het door de branche opgestelde sectorplan van 8,5 ton. Het sectorplan is opgesteld door de sociale partners in de architectenbranche (BNA, FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie) en de stichtingen PEP (Professional Experience Program) en PAO (Postacademisch Onderwijs). Het plan treedt begin 2015 in werking en zal worden uitgevoerd door Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA).