Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Advies Openlucht museum, Slot Loevestein en philharmonie zuidnederland

19 juli 2017

Minister Bussemaker heeft de raad verzocht om een reactie te geven op de aanvullende plannen van een aantal instellingen in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS) dat nog niet aan alle subsidievoorwaarden heeft voldaan. De raad gaat in zijn advies in op de plannen van het Nederlands Openluchtmuseum, Slot Loevestein en philharmonie zuidnederland.

Het Openlucht Museum voldoet met haar aangepaste plan aan de gestelde eisen. Wel verwacht de raad nog een inhoudelijke visie op immaterieel erfgoed en sterkere integratie met het Kenniscentrum immaterieel erfgoed Nederland.

Het negatieve advies over Slot Loevestein blijft gehandhaafd, het aangepaste activiteitenplan rechtvaardigt volgens de raad nog steeds geen plek in de BIS.

Daarnaast heeft de raad nadere informatie ontvangen over een aantal BIS-instellingen, na aanleiding van eerdere raadsadviezen over hun subsidieaanvraag. Het gaat om Het Scheepvaartmuseum, Het Nieuwe Instituut, Cinekid, Het Literatuurmuseum, het Metropole Orkest en philharmonie zuidnederland. De minister heeft de raad gevraagd of de informatie over deze instellingen aanleiding geeft tot richtinggevende aandachtspunten. Dat is alleen het geval bij philharmonie zuidnederland (PZN). De raad wil benadrukken dat het slagen van de integratie van twee orkestkernen tot één orkest voor Zuid-Nederland alleen lukt bij voortzetting van de subsidierelaties met de provincies Noord-Brabant en Limburg. De raad adviseert het ministerie, de provincies en gemeenten hun beleid ten aanzien van PZN zorgvuldig op elkaar af te stemmen.

De provincie Noord-Brabant maakte eerder deze week bekend te gaan bezuinigen op PZN.

Kamer: tien miljoen extra voor cultuur

29 november 2016

Er komt volgend jaar 10 miljoen euro extra bij voor cultuur. Het eenmalige bedrag zal voornamelijk ten goede komen aan podiumgezelschappen. Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt een amendement dat PvdA-cultuurwoordvoerder Joyce Vermue dinsdag heeft ingediend. Het geld komt uit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten. Oppositiepartijen D66, SP, CDA, ChristenUnie en GroenLinks steunen het amendement, waar op 8 december over wordt gestemd.

Het grootste deel van het geld zal gaan naar gezelschappen die van het Fonds Podiumkunsten wel een positieve beoordeling kregen maar geen of onvoldoende subsidie omdat het Fonds daarvoor niet genoeg geld over heeft. Daarbij gaat het om onder meer (muziek)theatergezelschap Orkater, dansproductiehuis Korzo, Theater Bellevue en theatergezelschap Suburbia. Het resterende bedrag zal gaan naar direct door het Rijk gesubsidieerde instellingen die na de adviezen van de Raad voor Cultuur minder geld hebben gekregen dan ze hadden aangevraagd. De Raad voor Cultuur moet volgens het amendement hierover adviseren.
Bron: NRC

Vandaag hebben stemmingen plaatsgevonden over de volgende moties: klik hier

Daarvan zijn AANGENOMEN:
nr. 62 de motie Van Veen over betere bewegwijzering naar cultureel erfgoed
nr. 63 de motie Van Veen over de besteding vanuit het bestemmingsfonds OCW
nr. 65 de motie Van Veen/Vermue over minimaal twaalf maanden voor de behandeling van de OCW-begroting advies ontvangen
nr. 66 de motie Van Veen over beëindigen van cultuurprojecten in een aantal andere landen
nr. 68 de motie Van Toorenburg/Dik-Faber over reizen naar culturele instellingen voor schoolklassen in het primair onderwijs
nr. 70 de motie Vermue/Van Veen over €500.000 voor het Fonds Podiumkunsten
nr. 73 de motie Pechtold/Dik-Faber over de leegstandsontwikkeling binnen het religieus erfgoed
nr. 74 (gewijzigd) de gewijzigde motie Dik-Faber/Pechtold over de mogelijkheid voor omwonenden om een plan in te dienen voor de herbestemming van hun monument
nr. 75 de motie Dik-Faber/Pechtold over innovatieve verduurzamingsmogelijkheden bij behoud van religieus erfgoed
nr. 77 de motie Grashoff/Pechtold over de invloed van de culturele infrastructuur op het algemene vestigingsklimaat 

Bron: Kunsten '92

Debat Cultuurbegroting 2017

23 november 2016

Op 21 november debatteerde de vaste commissie OCW van de Tweede Kamer met minister Bussemaker over de Cultuurbegroting 2017. Een amendement van D’66 en SP om 14 miljoen euro extra vrij te maken voor de kunst- en cultuursector in 2017, krijgt waarschijnlijk alleen steun van GL. Er werden 14 moties ingediend. Stemming over de moties is op 29 november, stemming over de amendementen op 8 december.

D66 en SP willen extra geld voor cultuur

21 november 2016

D66 en SP willen dat er 14 miljoen euro extra wordt vrijgemaakt voor de kunst- en cultuursector. Dat bleek vandaag tijdens een overleg in de Tweede Kamer over de cultuurbegroting. Het extra geld zou naar instellingen moeten gaan die ondanks een positief oordeel van de Raad voor Cultuur of het Fonds Podiumkunsten over hun plannen en prestaties, toch geen subsidie kregen bij gebrek aan geld. Bron: de Volkskrant

Subsidietoekenningen culturele basisinfrastructuur 2017-2020

20 september 2016

In een brief aan de Tweede Kamer maakt minister Bussemaker de besluiten over de culturele basisinfrastructuur voor de periode 2017-2020 bekend. In totaal kent het rijk in deze periode subsidie toe aan 88 culturele instellingen en 6 fondsen voor een bedrag van € 379,91 miljoen per jaar.

In de brief licht de minister de besluiten toe. Het eerste deel van de brief gaat in op de keuze om € 10 miljoen extra te investeren in de basisinfrastructuur, inclusief de zes cultuurfondsen. Dit bedrag komt vooral ten goede aan talentontwikkeling, cultuureducatie en publieksbereik, met name in de regio. Het tweede deel schetst de samenstelling van de basisinfrastructuur in de periode 2017-2020.

10 miljoen extra voor cultuur

20 september 2016

Vorig jaar juni maakte Bussemaker al bekend dat ze € 18,5 miljoen extra investeert in de culturele sector in de komende periode. Op Prinsjesdag werd bevestigd dat daar 10 miljoen aan toegevoegd wordt. Een belangrijk deel daarvan is bestemd voor festivals, cultuuronderwijs en talentontwikkeling. 3 miljoen is gereserveerd voor de festivals; daardoor is er geld voor alle 23 festivals die een positief advies hadden gekregen van het Fonds Podiumkunsten, maar waar nog geen budget voor was. Ook een aantal muziektheatergezelschappen kan rekenen op extra financiering. De minister investeert meer dan € 2,5 miljoen in regionaal cultureel aanbod. Via de cultuurfondsen gaat er extra geld naar festivals in de creatieve industrie (waaronder € 400.000 voor de Dutch Design Week), literaire festivals en talentontwikkeling in de regio. Ook is er meer geld beschikbaar om cultuur in het onderwijs verder te versterken. Via het Fonds voor Cultuurparticipatie komt er 1,2 miljoen euro extra om meer leerlingen in het vmbo te bereiken en 1,2 miljoen euro extra voor de impuls muziekonderwijs.
Lees verder

Einde subsidie Toneelgroep de Appel dichterbij

14 september 2016

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag heeft in het Meerjarenbeleidsplan aangegeven het negatieve advies over Toneelgroep de Appel over te nemen. De negatieve adviezen uit Bouwen aan kunst en cultuur van de Adviescommissie voor het Zuiderparktheater en Festival Classique worden niet overgenomen, beide instellingen krijgen van het college toch subsidie voor 2017-2020. Het totale budget wordt verhoogd van 51,7 miljoen tot 52 miljoen euro en het college zet in Ruimte voor de spelende mens Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2017-2020 in op artistieke vernieuwing, publieksbereik en cultuuronderwijs.
Op 5 oktober bespreekt de commissie Samenleving het plan inhoudelijk, waarna op 4 november de gemeenteraad in de begrotingsbehandeling een definitief besluit neemt.
Bron: Gemeente Den Haag

Positief advies voor Theater Utrecht en Framer Framed

15 augustus 2016

De Raad voor Cultuur adviseert minister Bussemaker nog twee instellingen op te nemen in de Culturele Basisinfrastructuur 2017-2020 (BIS): Theater Utrecht en presentatie-instelling Framer Framed. In het advies over de BIS dat de raad in mei heeft uitgebracht, bleven twee plekken onbezet: één plek voor een presentatie-instelling en één voor een middelgroot theatergezelschap. De minister stelde vervolgens deze plekken opnieuw open, waarna er in totaal acht subsidieaanvragen zijn ingediend: zeven voor een presentatie-instelling en één voor theater.
Theater Utrecht diende voor de tweede keer een aanvraag in. In mei kreeg Theater Utrecht een positieve beoordeling maar toch een negatief advies vanwege het niet halen van de eigen inkomstennorm. De Raad stelt nu dit te wijten aan de transitie van de Utrechtse Spelen naar Theater Utrecht en geeft - onder meer in het belang van een goede geografische spreiding - een positief advies.
Persbericht

Subsidies voor literaire festivals en organisaties

15 augustus 2016

Het Nederlands Letterenfonds verleent aan vijf landelijke festivals en drie literair-educatieve organisaties een meerjarige subsidie voor de periode 2017-2020. De festivals Crossing Border (€ 160.000), Literatuurhuis Utrecht (€ 160.000), Poetry International (€ 210.000), Wintertuin (€ 110.000) en Writers Unlimited (€ 160.000) ontvangen een manifestatie-subsidie van het Nederlands Letterenfonds; Poëziepaleis (€ 77.000), Passionate Bulkboek (€ 210.000) en School der Poëzie (€ 77.000) ontvangen een literaire educatie-subsidie. In totaal werden er elf aanvragen ingediend. Het beschikbare budget voor de festivals en literair-educatieve organisaties bedraagt € 1.164.000 per jaar, voor een periode van vier jaar.
Persbericht

Subsidietoekenningen Fonds Podiumkunsten bekend

2 augustus 2016

Het Fonds Podiumkunsten verstrekt vanaf 2017 aan 84 instellingen een meerjarige activiteitensubsidie. Er waren 212 aanvragen. 28 van de 84 instellingen ontvingen niet eerder een meerjarige activiteitensubsidie. Nieuwe instromers zijn onder andere Backbone/Alida Dors, Urban Myth, Via Berlin, Marjolijn van Heemstra, Artvark Saxophone Quartet en Le Guess Who?

Van 56 instellingen wordt de meerjarige subsidie gecontinueerd, 23 keren niet terug in deze regeling. Een deel hiervan, waaronder bekende instellingen als Orkater, Korzo, Noorderslag en Beumer&Drost, krijgt een positief advies, maar kan niet binnen het beschikbare budget worden gefinancierd.

Het beschikbare budget (26.850.000 euro) werd ruim twee keer overvraagd, bij de festivals zelfs vier keer. De aanvragers werden beoordeeld op de volgende criteria: artistieke kwaliteit, ondernemerschap, pluriformiteit en geografische spreiding. Voor festivals en concoursen geldt nog een vijfde criterium: bijdrage aan de ontwikkeling van de podiumkunsten. Vijf adviescommissies van het Fonds Podiumkunsten beoordeelden aan de hand van deze criteria de aanvragen per discipline: muziek, dans, theater, muziektheater en festivals.

Zie theaterkrant.nl voor reacties