Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Kunst als innovator

Literatuur uit de catalogus

Verslag discussiebijeenkomst ‘Kunst & innovatie’, 5 april 2019, Amsterdam

Leden, J. van der
Vertegenwoordigers van wetenschap, beleid en de kunsten troffen elkaar 5 april 2019 in het Trippenhuis in Amsterdam op uitnodiging van de Boekmanstichting, de Akademie van Kunsten en de KNAW voor een gedachtewisseling over kunst en innovatie. De kunsten jagen vanuit hun creatief scheppend vermogen nieuwe, innovatieve oplossingen aan in uiteenlopende domeinen, zoals zorg en welzijn, veiligheid en landschapsinrichting. Het najaarsnummer van Boekman (#120) zal hier aan gewijd zijn. De financiering en regelgeving blijken niet altijd goed afgestemd op de manier waarop dit soort innovatieve praktijken tot stand komen. Het debat richtte zich op de vraag hoe dit verbeterd kan worden. Tegen welke (financiële) barrières loop je als kunstenaar of organisatie aan, wanneer je je met dergelijke innovatieve toepassingen bezig houdt? En zijn de bestaande regelingen daar voldoende op afgestemd? Syb Groeneveld, directeur‐bestuurder Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, en Willem Velthoven, directeur/oprichter Mediamatic gaven presentaties. Daarna vond er een debat plaats met de aanwezigen onder leiding van Koert van Mensvoort, kunstenaar, filosoof en lid van de Akademie van Kunsten. Verslag.
bezoek catalogus
2019

Ontwerp voor de toekomst : pleidooi voor creatieve reflectie op maatschappelijke vraagstukken

Raad voor cultuur
Ontwerpen is veel meer dan alleen mooie vormgeving; het is een manier van kijken en denken. Die potentie van de ontwerpsector kan volgens de Raad voor Cultuur veel meer worden benut. Hij ziet graag dat het ministerie van OCW hierbij het voortouw neemt. In zijn advies is de raad nagegaan welke stappen de overheden en het veld zelf kunnen zetten om de creatieve, kritische en innovatieve kracht van de Nederlandse ontwerpsector toekomstbestendig te maken. Vanuit artistiek, economisch en maatschappelijk perspectief heeft de raad ontwikkelingen in de sector geanalyseerd en daaraan een serie aanbevelingen verbonden. Nederlands ontwerp, vooral de integrale aanpak en het analytisch vermogen van onze ontwerpers, wordt ook internationaal gewaardeerd. Om die goede reputatie te behouden, moeten we meer in de sector investeren; vraag en aanbod moeten beter met elkaar in balans worden gebracht; de basis moet worden versterkt, aldus de raad. De raad adviseert onder meer de bestaande infrastructuur te versterken, ontwerponderzoek te stimuleren, de in- en doorstroom van startend talent te ondersteunen en beter voor (ontwerp)archieven te zorgen. Daarnaast is een solide fundament in het cultuurbeleid hard nodig. Het is ook van groot belang dat de sector de ruimte krijgt om te kunnen experimenteren, zich artistiek te ontwikkelen en zijn kritisch vermogen te versterken via onderzoek en reflectie. Dit advies is een van de tien adviezen over de stand van zaken in de cultuursector die de raad tussen november 2017 en de herfst van 2018 op verzoek van de minister van OCW uitbrengt.
bezoek catalogus
2018

Landelijke actieagenda voor innovatie 2019-2022 : plan van aanpak

Koninklijke bibliotheek
Het doel van dit plan van aanpak is om te komen tot een gezamenlijk gedragen Actieagenda 2019-
2022 als voortzetting van de Actieagenda 2017-2018. De Innovatieagenda 2016-2018 blijft daarbij gehandhaafd als het bestuurlijk kader. De op te stellen Actieagenda 2019-2022 is een voortzetting en verdieping van de Landelijke
Actieagenda voor innovatie 2017-2018, die is gebaseerd op de Gezamenlijke Innovatieagenda 2016-2018.
Vastgehouden wordt daarbij aan de hoofdlijnen:
-De gezamenlijk gedragen keuze voor de vier prioriteiten en focus op een permanent proces van
innovatie en op effectiviteit en maatschappelijke waarde van innovaties.
-De gezamenlijk vastgestelde rollen, taken en verantwoordelijkheden van de netwerkpartners
-Het inhoudelijke kader met de gezamenlijk vastgestelde definities van innovatie en het
innovatieproces.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidiënten