Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Discussiebijeenkomst Toekomstbestendig cultuurbeleid vanuit stedelijke regio’s?

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Donderdag 12 okt ’17

Discussiebijeenkomst Toekomstbestendig cultuurbeleid vanuit stedelijke regio’s?

Zowel het Rijk, als de Raad voor Cultuur, als de regionale overheden willen meer afstemming en samenwerking tussen de verschillende bestuurlijke niveaus bij het ontwikkelen van een vernieuwd en toekomstbestendig cultuurbeleid per 2021. Stedelijke regio’s zouden hierbij het uitgangspunt moeten zijn. Bij het nadenken hierover spelen spreiding en financiële vraagstukken een centrale rol. Op welke wijze zou een matchingsysteem van subsidiegelden efficiënt geregeld kunnen worden? De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en de Boekmanstichting organiseren een discussiebijeenkomst, waarbij de vraag welk gebied door culturele instellingen wordt bediend en wie daarvoor financiële verantwoordelijkheid draagt, sturend is.
In zijn keynote speech verkent Gerard Marlet (directeur Atlas voor Gemeenten) de gevolgen voor kunst en cultuur van zijn aanpak bij de De nieuwe Gemeentekaart van Nederland (2014), waarin het land is opgedeeld in 57 stadsregio’s, gebaseerd op het gedrag van mensen op de arbeidsmarkt en het gebruik van voorzieningen op het gebied van zorg, onderwijs en cultuur. Marlet stelt dat gemeentelijke grenzen niet representatief zijn voor het gebruik van voorzieningen zoals cultuur, en dat het lokale belastinggebied daarom moet worden verruimd. Een bestuurskundige zal optreden als co-referent en ingaan op de bestuurlijke consequenties van een dergelijke regionale herverdeling. Hierna volgt een debat met de aanwezigen
Het voorjaarsnummer van het tijdschrift Boekman, nummer 114, wordt aan het thema regionalisering gewijd en verschijnt in maart 2018.

Partners & subsidiënten