Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Catalogus

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geüpdatet en bestaat uit ruim 80.000 titels

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Boekwerk Monitor 2022- de markt

KVB Boekwerk

In 2022 zijn er in de algemene boekenmarkt ruim 43 miljoen boeken verkocht. Dit is een kleine stijging ten opzichte van vorig jaar (0,4%). De bruto omzet bedraagt in 2022 664 miljoen euro. Dit is 2,7% meer dan in 2021. Bij het e-commercekanaal is de afzet met 12% gedaald, terwijl de fysieke boekhandels een groei van 16% laten zien. Dit beeld was andersom in 2021, toen we een flinke groei van het e-commercekanaal zagen en een daling bij de fysieke winkels. De trend daarentegen is nog steeds een duidelijke groei van het e-commercekanaal sinds 2017.
Artikel Volkskrant 26 januari 2023: 'Verengelsing zet door: vorig jaar was een van de vijf verkochte boeken anderstalig'.

bezoek catalogus
2023

Freelance popmusici : startdossier Ketentafel

Rhee, N. van de, Jongmans, L.

Het is de bedoeling dat in het kader van het door OCW gesubsidieerde Programma Verbetering arbeidsvoorwaarden en collectieve afspraken in de culturele en creatieve sector bij Platform ACCT concrete vervolgstappen ter verbetering in diverse deelsectoren worden gezet. Over de popmuziek plus het werk en de arbeidsvoorwaarden van de freelance popmusici daarbinnen zijn al diverse onderzoeken verschenen. De belangrijkste bevindingen en aanbevelingen worden in dit startdossier vermeld. De in 2022 opgepakt deelsector betreft de popmuziek en met name de honorering c.s. van freelance popmusici. Een ketentafel van betrokkenen en een bredere klankbordgroep formuleerde verbetervoorstellen voor de uitvoeringspraktijk.

bezoek catalogus
2022

Teruggave koloniale cultuurgoederen : niet het einde van een proces, maar een nieuw begin

Leden, J. van der

Op verzoek van staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media buigt een onafhankelijke commissie zich over verzoeken tot teruggave van cultuurgoederen die tijdens de koloniale tijd mogelijk onrechtmatig naar Nederland zijn gehaald en hier in musea zijn te zien. Dat maakte zij juli 2022 bekend. Indonesië heeft een dergelijk teruggaveverzoek ingediend. Hoe is het huidige teruggavebeleid van Nederland, hoe kwam het tot stand en hoe functioneert het in de praktijk? Deze verkenning biedt inzicht op basis van documenten uit de Kennisbank van de Boekmanstichting.

bezoek catalogus
2023

Aanwinsten

De kloof tussen inzet en inkomsten van popmuzikanten

Vinkenburg, B., Clemens, S.

De Ketentafel Popmusici van fairPACCT richt zich op het verkrijgen van inzicht in de inkomsten van popmuzikanten uit liveoptredens en het onderzoeken van mogelijkheden om deze inkomsten te verhogen tot fair pay. Op verzoek van de Ketentafel heeft Berenschot geanalyseerd hoe groot deze kloof is op basis van onderzoeken onder popmuzikanten, poppodia, boekers en branchevertegenwoordigers. Berenschot heeft met de Ketentafel Popmusici een vergelijking gemaakt tussen een fair pay beloning, een beloning op het sociaal minimum en de praktijk. Conclusie van deze analyse is dat de daadwerkelijke inkomsten van popmuzikanten uit liveoptredens met een redelijke staat van dienst maar één derde zijn van het sociaal minimum en maar één vierde van fair pay beloning.

bezoek catalogus
2023

De kunst van anders : 6 voorstellen voor culturele innovatie

Steenbergen, R.

Het culturele ecosysteem loopt vast, zo is tijdens de Corona-pandemie gebleken. Hoe kan het dat de kunstwereld een lage lonen-sector is geworden? Leidt privaat geld tot ongewenste inmenging? De noodzaak tot systemische verandering speelt maatschappij-breed, maar ook in de kunstwereld. Een hervorming is noodzakelijk om de eigenlijke waarden van de kunsten weer de nadruk te geven: kwaliteit in plaats van kwantiteit, zorgvuldig omgaan met mens en milieu, verdieping in plaats van vervlakking. Steenbergen schetst in haar boek alternatieve scenario's voor transitie van de kunstwereld.
Zie ook 'Kunstenaars en freelancers, verenigt u!' in NRC, 14-1-2023

bezoek catalogus
2023

Samenvatting Kerncijfers jaar 2022; Top 20 films 2022 (op basis van bezoek)

Kerncijfers over het filmjaar 2022. De Nederlandse bioscopen en filmtheaters lieten na twee jaar coronacrisis in 2022 een fors herstel zien. Na het eind van de lockdown op 26 januari wist het publiek de weg naar de bioscoop en het filmtheater weer goed te vinden.

bezoek catalogus
2023

Partners & subsidiënten