Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Catalogus

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Online catalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geüpdatet en bestaat uit ruim 85.000 titels Hulp nodig bij het zoeken

Uitgebreid zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Zoek via de externe catalogus

Relevante titels

Toegang tot cultuur : op weg naar een nieuw bestel in 2029

Raad voor cultuur

Mensen hebben in Nederland geen gelijke toegang tot cultuur. Het aanbod van cultuur verschilt namelijk sterk per regio en kunstenaars of cultuurinstellingen hebben niet overal gelijke kans op financiële ondersteuning. Met het rapport beoogt de raad om de overheidsfinanciering zo veel mogelijk te laten bijdragen aan een rijk cultureel leven voor iedereen in Nederland. Dit is belangrijk omdat cultuur kleur geeft aan het leven van mensen en omdat cultuurproductie, -beoefening en -beleving bijdragen aan de brede welvaart in Nederland. Voorstellen voor verandering: 1) Kom tot een ‘Kaderwet cultuur’ en veranker daarin de zorg van het Rijk, provincies en gemeenten voor cultuur. 2) Breng de hele financiering vanuit de rijksoverheid onder bij 1 rijksfonds, met daarbinnen afdelingen met een provincie als werkgebied (en Caribisch Nederland) om alle regio’s vanuit cultuurbeleid aandacht te geven. De Raad voor Cultuur 'nieuwe stijl' zal dan niet meer adviseren over subsidieaanvragen, maar wel over de kaders en het beleid. 3) Hanteer brede begrippen van kunst en kwaliteit waarbij het bestaande aanbod wordt gekoesterd en het nieuwe wordt omarmd. 4) Verhoog het budget structureel met 200 miljoen euro per jaar. Advies + infographic + brochure.

bezoek catalogus
2024

Arts in health in Nederland : een nationale agenda

Lewis, F., ... [et al.]

Arts in health verwijst naar het veld dat artistieke en creatieve praktijken toepast om gezondheid en welzijn te bevorderen en een positieve benadering van gezondheid te stimuleren. Terwijl arts in health internationaal al decennialang een gevestigd veld is in andere landen, is het Nederlandse veld nog steeds gefragmenteerd en
blijft het groeiende potentieel ervan onderbenut. Deze whitepaper is een intersectorale verkenning van de huidige stand van zaken op het gebied van arts in health in Nederland. De auteurs zijn ervan overtuigd dat arts in health kan helpen om de grote uitdagingen waar onze gezondheidszorg de komende decennia voor staat, het hoofd te bieden en hebben een agenda geformuleerd voor het verduurzamen van het veld voor arts in health in Nederland.

bezoek catalogus
2024

Culture is not an industry : reclaiming art and culture for the common good

O'Connor, J.

Culture is at the heart to what it means to be human. But twenty-five years ago, the British government rebranded art and culture as ‘creative industries’, valued for their economic contribution, and set out to launch the UK as the creative workshop of a globalised world. Where does that leave art and culture now? Facing exhausted workers and a lack of funding and vision, culture finds itself in the grip of accountancy firms, creativity gurus and Ted Talkers. At a time of sweeping geo-political turmoil, culture has been de-politicised, its radical energies reduced to factors of industrial production. This book is about what happens when an essential part of our democratic citizenship, fundamental to our human rights, is reduced to an industry. Author argues that art and culture need to renew their social contract and re-align with the radical agenda for a more equitable future.

bezoek catalogus
2024

Aanwinsten

Een waardevol oordeel : artistieke kwaliteit in het Nederlandse cultuurbeleid

Bots, P.F.

Sinds in 1993 de Wet op het specifiek cultuurbeleid van kracht werd, vormt het begrip 'kwaliteit' de kern van het Nederlandse cultuurbeleid. Artistieke kwaliteit is daarmee het leidende criterium bij de beoordeling van kunstenaars en kunstinstellingen die subsidie aanvragen. Maar wat is artistieke kwaliteit eigenlijk, en hoe wordt het begrip toegepast in het Nederlandse cultuurbeleid? In deze dissertatie ontwikkelt de auteur een model waarmee hij vanuit vier perspectieven onderzoekt hoe invulling wordt gegeven aan begrip 'artistieke kwaliteit'. Elk van die perspectieven belicht een bepaald aspect van de artistieke, of intrinsieke, waarde van kunst. Hij onderscheidt de zogenaamde singuliere waarde (vanuit het perspectief van de maker), de mentale waarde (vanuit het perspectief van de recipiënt), de paradigmatische waarde (vanuit het perspectief van de deskundige) en de reflectieve waarde (vanuit het perspectief van de maatschappij). Aan de hand van deze vier waarden analyseert hij het Nederlandse cultuurbeleid van de afgelopen dertig jaar, en de wijze waarop daarin invulling is gegeven aan het begrip 'artistieke kwaliteit'. Vervolgens gaat hij op basis van empirisch onderzoek na hoe een commissie van een rijkscultuurfonds in de praktijk de artistieke kwaliteit van beeldend kunstenaars beoordeelt. Ook onderzoekt hij in hoeverre het begrip 'artistieke kwaliteit' bepaalde kunstvormen of kunstenaars kan uitsluiten. De auteur sluit af met een pleidooi voor een brede invulling van het kwaliteitsbegrip.

bezoek catalogus
2024

Vertel het hele verhaal : plan voor de oprichting en bouw van het Nationaal Slavernijmuseum

Leerdam, J., Brandon, P., Brandwagt, J.

Het eindadvies van de kwartiermakers Nationaal Slavernijmuseum. Het advies bevat het plan voor de oprichting en realisatie van het Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam. Het plan gaat in op alle onderdelen van het museum: voor, tijdens en na de bouw en de opening ervan. Advies + bijlagen : Bijlage 1: Locatieonderzoek ; Bijlage 2: Programma van Eisen ; Bijlage 3: Selectie architect en adviseurs.

bezoek catalogus
2024

Culture Monitor 2023

Boekmanstichting

The Culture Monitor gathers data on developments in cultural life in the Netherlands and makes it accessible in various ways. Textual analyses report on long-term trends and put current developments on the agenda. In addition, an interactive Dashboard provides access to a database with a large number of indicators on the Dutch cultural sector. This publication consists of the English translations of all domain and theme chapters as published in February 2023 on the Culture Monitor website. The most up to date versions of these texts and visualizations are available (in Dutch) on www.cultuurmonitor.nl.

bezoek catalogus
2024

Partners & subsidiënten