Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Aanvullend BIS-advies 2021 – 2024

Raad voor cultuur
In reactie op door 95 culturele instellingen aangedragen correcties en aanvullingen past de Raad voor Cultuur in slechts één geval zijn eindoordeel aan over de subsidieaanvragen voor de Culturele basisinfrastructuur 2021-2024 (BIS). In een aantal gevallen neemt de raad wel door instellingen aangedragen feitelijke onjuistheden over, maar leidt dat niet tot een ander eindoordeel. Dit blijkt uit de aanvullende BIS-adviezen. Inleiding.
bezoek catalogus
2020

Report of the survey on working and living spaces in the Netherlands in times of COVID-19

Platform BK
Since the outbreak of the Corona pandemic, there has been a surge of concerns among tenants, owners, and
managers of studio spaces throughout the Netherlands. How big are problems for tenants at this point exactly? Are they equally big in different regions? And how big will they be in six months from now? Are tenants (considering)
leaving their studios?
bezoek catalogus
2020

Financiële bijwerkingen van corona : indicatie van de financiële effecten van de coronacrisis voor gemeenten

Andersson Elffers Felix
Op verzoek van de VNG heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix onderzoek gedaan naar de financiële consequenties van de coronacrisis voor gemeenten. In het rapport staat dat gemeenten inschatten dat ze tot juni voor cultuurpodia € 27 tot € 33 miljoen extra kosten hebben gemaakt en voor musea € 5 tot € 6 miljoen. Voor de tweede helft van het jaar voorzien gemeenten meer kosten. Voor bibliotheken rapporteren gemeenten zeer beperkte extra lasten, en een lichte stijging van de kosten voor de rest van 2020.
bezoek catalogus
2020

Aanwinsten

Digitaal DNA : hoe kunnen organisaties in de cultuursector door digitale innovatie nieuwe verdienmodellen ontdekken en ontwikkelen?

Bilker, A., Haaxma, T., Verberk, M., Oorschot, F. van, Kuiper, M., Cultuur-Ondernemen, Digitaal Erfgoed Nederland, New Nodes
Cultuur+Ondernemen, DEN en New Nodes zijn eind 2019 gestart met het initiatief Digitaal DNA waarin samen met organisaties uit de cultuursector werd gewerkt aan instrumenten die organisaties helpen om zelf nieuwe verdienmodellen te ontdekken en ontwikkelen, gebruikmakend van digitale technologie. Eindpublicatie bevat de opgedane inzichten en concrete tips voor organisaties in de cultuursector om zelf te starten met het ontdekken en ontwikkelen van digitale verdienmodellen.
bezoek catalogus
2020

Kleur : een aanjager tot inclusiviteit en diversiteit in de Nederlandse televisie- en filmindustrie

Initiatief als aanjager tot inclusiviteit en diversiteit in de Nederlandse televisie- en filmindustrie bestemd voor fondsen, omroepen & NPO, producenten, casting directors, opleidingen, vakverenigingen en andere in de filmindustrie. Doel is middels actie en advies een diverse en inclusieve industrie te creëren met gelijke kansen voor makers van kleur.
bezoek catalogus
2020

Opdracht en onmacht : cultuuronderwijsbeleid van Den Uyl tot Rutte-III

Hagenaars, P.
Dit onderzoek beschrijft de sterktes en zwaktes van het cultuuronderwijsbeleid van regering en parlement tijdens de periode Den Uyl tot Rutte-III. Het laat hun opvattingen daarover zien, evenals die van adviesraden, onderwijsprofessionals, scholieren, vakjournalisten en andere actoren. Het gaat om tegenover elkaar staande maar ook elkaar ondersteunende politieke ideologieën en onderwijsvisies die wisselend terug te zien zijn in het onderwijsbestel; een geïnstitutionaliseerd krachtenveld van overheid, onderwijsorganisaties, adviesorganen, vakverenigingen, branchevertegenwoordigers en de maatschappelijke omgeving. Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw wordt dat bestel sociaal-constructivistisch benaderd. Als een systeem waarin mensen samen de maatschappelijke werkelijkheid definiëren en vandaaruit het onderwijs vorm willen geven. Dat de verantwoordelijkheid voor het onderwijsstelsel - het stelsel van schoolniveaus - wettelijk bij de Rijksoverheid ligt, stelt niemand ter discussie. Waar wel over geklaagd wordt is het gemis aan een overkoepelende en samenhangende beleidsvisie op zowel bestel als stelsel van de overheid. En hoewel het in het onderwijs vaak om 'ongetemde problemen' gaat, reageren politici en beleidsmakers er dikwijls op met korte-termijn-beleid zonder zich af te vragen hoe groot het probleem is én wie er verantwoordelijk hoort te zijn voor de oplossing. De hoofdvraag van de dissertatie luidt: Vanuit welke veranderende politieke, maatschappelijke en professionele opvattingen is tijdens de kabinetten Den Uyl tot Rutte-III het beleid voor cultuuronderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs vormgegeven, welke vormen van beleidssturing zijn daarbij aangewend en hoe kunnen beleid en sturing verklaard worden?
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten