Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Mediafreelancers Corona Monitor 2020 : een onderzoek onder freelance (foto)journalisten, schrijvers en fotografen

Vinken, H., Mariën, H., HTH-Research
Hebben corona en de beperkende maatregelen in 2020 impact gehad op het werk en inkomen van freelance journalisten, fotojournalisten, schrijvers en fotografen? Daar lijkt het wel op. Het aantal betaalde uren is in de coronaperiode gekelderd met 24 procent en het bruto jaarinkomen daalde met zo’n 13 procent. Na het veelbelovende jaar 2019 geven de deelnemers die hebben meegewerkt aan het onderzoek Mediafreelancers Corona Monitor 2020 vaker aan dat zij amper van de journalistiek kunnen leven. Zij vroegen net zo vaak de steunmaatregel Tozo aan als sectoren die helemaal stil kwamen te liggen door corona. Speciale editie van de tweejaarlijkse Monitor Freelancers en Media bevat gegevens over 2019 en 2020.
bezoek catalogus
2021

Sterker uit Corona : een agenda voor herstel en transitie

Baele, K., ... [et al.], Raad voor cultuur
De raad stelt in dit advies dat het economisch belang van de culturele sector groot is. Daarnaast is de bijdrage van cultuur aan het ‘samen’ in de samenleving belangrijk. De culturele sector kan daarmee een essentiële rol vervullen in de volgende fase van herstel na pandemie: als banenmotor voor economisch herstel, als bindmiddel in een samenleving waar tweedeling dreigt en als bron van verbeeldingskracht rond grote maatschappelijke vraagstukken. Cruciaal hierin is dat de noodsteun wordt gecontinueerd en er een herstelplan komt, dat de sector rust en ruimte krijgt via verlenging van het coulancebeleid en van de cultuurplanperiode, en dat er structureel wordt geïnvesteerd in de weg naar duurzame transformatie. De raad ziet drie sporen van interventie voor herstel: een blijvende inzet op digitalisering, een eigentijdser cultuurbestel en een betere verankering van cultuureducatie in het onderwijs.
bezoek catalogus
2021

Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund : effecten van de coronacrisis in de culturele sector

Goudriaan, R., Slag, M., Brom, R., Goedhart, M., Wolters, L., Faber, D., Gielen, M., Boekmanstichting, SiRM, Significant APE
Wat zijn de effecten van de coronacrisis en steunmaatregelen in de culturele sector? Dit onderzoek richt zich op de gevolgen van de coronacrisis voor organisaties in de culturele en creatieve sector in 2020. Met de coronamonitor wordt zowel de schade voor de organisaties en de zzp’ers binnen de sector als de effecten van de steunmaatregelen in beeld gebracht. Dit geschiedt op basis van een naar deelsector en grootteklasse gestratificeerde steekproef onder circa de helft van de organisaties in de geselecteerde delen van de sector. Conclusie: de coronasteun werkt. Zonder deze steun waren veel culturele organisaties diep in de rode cijfers beland. Wel laat het onderzoek een groot verschil zien tussen de meerjarig gesubsidieerde en de overige organisaties. De culturele organisaties die het meest afhankelijk zijn van publieksinkomsten, worden bovenmatig hard geraakt. Zo zagen de poppodia en de vrije producenten zo’n 95% van hun eigen inkomsten verdwijnen. De coronasteun compenseerde dit niet voldoende. Andere grote verliezers zijn de zelfstandigen: gemiddeld is er 55% op hen bezuinigd.
bezoek catalogus
2021

Aanwinsten

Satellietrekening cultuur en media 2018 : de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie

Centraal bureau voor de statistiek
Op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft het CBS een tweede editie van de satellietrekening cultuur en media samengesteld. Deze satellietrekening beschrijft de bijdrage van cultuur en media aan de Nederlandse economie (bbp, werkgelegenheid, consumptie e.d.) voor de jaren 2015 en 2018. Daarnaast schetst het een beeld van de belangrijkste cultuur- en mediaproducten en bedrijfstakken binnen de cultuur- en mediasector. In 2018 was het aandeel van cultuur en media in het bruto binnenlands product (bbp) 3,4 procent. Dit is praktisch gelijk aan het aandeel in 2015, te weten 3,5 procent. In absolute bedragen nam de bijdrage van cultuur en media aan het bbp toe van 23,9 tot 26,5 miljard euro. De werkgelegenheid nam toe van 300 duizend arbeidsjaren in 2015 tot 330 duizend arbeidsjaren in 2018. Het aandeel van cultuur en media in de totale werkgelegenheid was en bleef hiermee 4,3 procent.
bezoek catalogus
2021

De ruimtelijke ontwerpsector ontleed : jaarrapportage over de ruimtelijke ontwerpsector / 2021

Graaf, K. de, Kempen, S. van, Mathot, R., Kloosterman, R.C., Studio Platz
Wie zijn er werkzaam in de ruimtelijke ontwerpsector en onder wat voor omstandigheden? Met hulp van het CBS en het Architectenregister schetsen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam een beeld. De onderzoekers concluderen dat de beroepsgroep gehavend uit de kredietcrisis is gekomen - met sinds 2010 een verontrustend verlies van een derde van het aantal banen op architectenbureaus. Het herstel na 2014 was evident niet volledig. Ook is er een vergaande versplintering van de sector opgetreden door de groei van het aantal zzp-ers van bijna 20 % in 2010 naar 32% in 2018. Een beroepsgroep die bovendien weinig inclusief blijkt: vrouwen maken slechts een derde hiervan uit, ongeveer het laagste percentage in Europa. Naast algemene bevindingen voor de sector als geheel wordt er stilgestaan bij vier ontwerpdisciplines: architecten, interieurarchitecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.
bezoek catalogus
2021

Navigeren met de Fair Practice

Alberdingk Thijm, H., Dijksterhuis, E., Gemert, P. van, Versteegh, M., Kunsten '92
Hoe meet je fair practice? Fair share en fair chain zijn uitgangspunten die niet met een simpel rekenmodel te meten zijn, het principe van fair pay is gemakkelijker te kwantificeren. Daarom ligt het gevaar op de loer dat de code zich versmalt tot fair pay. Werken vanuit de vijf kernwaarden solidariteit, vertrouwen, transparantie, diversiteit en duurzaamheid biedt bruikbare handvatten om eerlijk te werken en samen te werken. In deze publicatie doen de auteurs verslag van de zoektocht naar hoe je navigeert met de Fair Practice Code. Daarnaast vertellen makers over hun eigen praktijk en hoe zij tegen de code aankijken.
bezoek catalogus
2021

Partners & subsidiënten