Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Op weg naar het nieuwe normaal : minimale meerkosten van de toepassing van de Fair Practice Code in de culturele en creatieve sector

Geukema, R., Goudriaan, R., Paul Postma marketing consultancy, SiRM
Met jaarlijks ruim 25 miljoen euro extra is het mogelijk dat kunstenaars volgens cao-afspraken en andere bestaande richtlijnen worden betaald. Ook adviseren de onderzoekers om rekening te houden met de indexering zodat de beloning van werkenden in de onderzochte delen van de culturele en creatieve sector gelijke tred houdt met de rest van de economie. Daarvoor is een bedrag van € 64,7 miljoen nodig.
bezoek catalogus
2019

Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur

Raad voor cultuur
In het advies over het cultuurbestel vanaf 2021 pleit de Raad voor Cultuur voor een verbreding van het rijkssubsidiestelsel, waar zo’n negentig instellingen onder vallen, met meer aandacht voor de regio en een moderne canon. Het landelijke cultuurbestel moet meer rekening houden met het veelzijdige culturele leven in Nederland. Iedereen in ons land moet toegang hebben tot cultuur. Door nauw samen te werken met gemeenten en provincies (stedelijke cultuurregio’s) bij de ontwikkeling van cultuurbeleid, kan er een sterker en gevarieerder bestel ontstaan. Ook pleit de raad voor een breder regionaal aanbod en een lokale verankering van cultuur en erfgoed. Daarom moet bij de uitbreiding van de BIS worden uitgegaan van een evenwichtige spreiding door het land. Een aantal toonaangevende instellingen uit stedelijke cultuurregio’s, zoals ontwikkelinstellingen, presentatie-instellingen en festivals, verdient een plek in de BIS. Maximaal vijftien regionale musea met collecties van nationaal belang ontvangen straks rijkssubsidie. 25 musea met een rijkscollectie moeten volgens het advies geheel gaan vallen onder de Erfgoedwet, waar nu al hun subsidie voor behoud en beheer is ondergebracht. Er komt meer aandacht voor design, mode, urban arts, e-cultuur, popmuziek, musical en hedendaagse muziek. Daarom wordt ook het aantal festivals in het subsidiestelsel uitgebreid. Verder worden de categorieën theater, dans en opera losgelaten, zodat ook interdisciplinaire gezelschappen een beroep op rijkssubsidie kunnen doen. Een duurzame verbetering van de arbeidsmarktpositie van professionals in de kunst- en cultuursector is essentieel volgens de raad. In de huidige kabinetsperiode is er vanaf 2020 jaarlijks 80 miljoen euro extra voor cultuur beschikbaar. Daarvan is een groot deel al gereserveerd. De voorstellen van de raad voor de subsidieperiode 2021-2024 bedragen in totaal 34 miljoen euro. Daarnaast adviseert de raad om in 2020 eenmalig 15 miljoen euro te investeren in een scholingsfonds en 5 miljoen euro in de opzet van een revolverend fonds. Zo’n fonds stelt cultuurproducenten in alle disciplines en genres in staat om meer artistieke risico’s te nemen. Voor de langere termijn is er een substantiële, extra investering nodig – bovenop de impuls van 80 miljoen euro ­– om de vitaliteit van de sector te garanderen, werkenden fatsoenlijk te betalen en kunst en cultuur voor de hele samenleving toegankelijk te maken. De raad ziet mogelijkheden om de financiële middelen aanzienlijk te verruimen via bijvoorbeeld een revolverend fonds, de Geefwet, loterijgelden voor kunst en cultuur en het belasten van superplatforms zoals Netflix, Google en Facebook.
Reactie van G. Pama: 'Meer subsidie voor regionale musea', NRC Handelsblad, 11-4-2019, reactie verschenen in de Volkskrant, 12-4-2019
bezoek catalogus
2019

Financiering van cultuur

Raad voor cultuur
Sinds de ingrijpende bezuinigingsronde in 2011 is de cultuursector voortdurend op zoek naar alternatieve financieringsmiddelen. En hoewel de resultaten van diverse experimenten op dit gebied veelbelovend zijn, zijn de opgehaalde bedragen tot nu toe bescheiden. Volgens de Raad voor Cultuur heeft de sector daarom een aanvullend instrumentarium nodig dat nieuwe financieringsbronnen kan aanboren en het ondernemerschap een stevige impuls geeft. In zijn advies over de financiering van cultuur stelt de raad onder meer voor een revolverend investeringsfonds op te richten en hiervoor een kwartiermaker aan te stellen. Dit fonds kan culturele instellingen en individuele makers ondersteunen die projecten met een terugverdienpotentieel willen (voor)financieren. De raad constateert in zijn advies dat de cultuursector de afgelopen jaren dankzij een gezonde financieringsmix de risico’s beter weet te spreiden. Hij is positief over de toename van minder gebruikelijke instrumenten zoals cultuurleningen, matching en crowdfunding. Tegelijkertijd stelt de raad vast dat nieuwe financieringsbronnen geen garantie zijn voor succes. Zo is de inbreng van privaat geld in culturele producties weliswaar gestegen, maar nog altijd relatief klein in vergelijking met de subsidies van gemeenten, provincies en het Rijk. De raad wil dat daarom er meer reclame wordt gemaakt voor de Geefwet. De raad pleit voor meer ruimte in het cultuurbeleid voor een financieringsstrategie waarin de overheid onder meer via fiscale regelingen, matching en versterking van de ondernemerschapsvaardigheden door capacity building, een structurele bijdrage levert aan solide financieringsmogelijkheden. De rol van het Rijk hierbij is het inrichten van een systeem dat kunstenaars en culturele instellingen toegang geeft tot duurzame financiering. Provincies en gemeenten leveren een directe bijdrage, via subsidies en garanties, maar kunnen lokaal met hun vastgoedbeleid ook inspelen op de vraag naar betaalbare werkruimtes en ateliers.
bezoek catalogus
2019

Aanwinsten

Film facts & figures of The Netherlands May 2019 issue

Netherlands film fund, Nederlands fonds voor de film
Overview of the main facts and figures on the production, distribution and exhibition of movies in 2018 in the Netherlands.
bezoek catalogus
2019

De stad is meervoud : oproep tot actie voor een inclusieve cultuursector

Rotterdamse raad voor kunst en cultuur
De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert de gemeente, de cultuursector en individuele instellingen om werk te maken van inclusiviteit. Een inclusieve cultuursector maakt de stad aantrekkelijker voor bedrijven en nieuwe inwoners. Culturele instellingen die meer inclusief werken vergroten hun publieksbereik en daarmee de eigen inkomsten. In een meer inclusieve cultuursector kan nieuw talent zich beter ontwikkelen en een praktijk opbouwen in Rotterdam.
bezoek catalogus
2019

Challenges and opportunities for decent work in the culture and media sectors

Gruber, M., ILO
Study examines employment in culture and media in 16 countries, from four regions, and covering the very diverse world of the media and culture. This encompasses: musicians, actors, dancers, journalists, screenwriters, technicians and creators of audio-visual and live performances, and visual artists. The analysis brings to light the extremely diversified employment conditions and decent work issues within these sectors. It also highlight gaps and policy options to ensure that specific types of employment relationships, and the need for flexibility and independence among the workers in the culture and media sectors, do not undermine these workers’ right to equitable treatment, regardless of their contractual relationship. It also provides concrete guidance around measures needed to ensure that workers in the media and culture sectors can adapt to the work of the future, including actions to adjust the market and (re)training these workers in the light of technological developments.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidienten