Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Cultuur dichtbij, dicht bij cultuur

Raad voor cultuur
In het advies over het cultuurbestel vanaf 2021 pleit de Raad voor Cultuur voor een verbreding van het rijkssubsidiestelsel, waar zo’n negentig instellingen onder vallen, met meer aandacht voor de regio en een moderne canon. Het landelijke cultuurbestel moet meer rekening houden met het veelzijdige culturele leven in Nederland. Iedereen in ons land moet toegang hebben tot cultuur. Door nauw samen te werken met gemeenten en provincies (stedelijke cultuurregio’s) bij de ontwikkeling van cultuurbeleid, kan er een sterker en gevarieerder bestel ontstaan. Ook pleit de raad voor een breder regionaal aanbod en een lokale verankering van cultuur en erfgoed. Daarom moet bij de uitbreiding van de BIS worden uitgegaan van een evenwichtige spreiding door het land. Een aantal toonaangevende instellingen uit stedelijke cultuurregio’s, zoals ontwikkelinstellingen, presentatie-instellingen en festivals, verdient een plek in de BIS. Maximaal vijftien regionale musea met collecties van nationaal belang ontvangen straks rijkssubsidie. 25 musea met een rijkscollectie moeten volgens het advies geheel gaan vallen onder de Erfgoedwet, waar nu al hun subsidie voor behoud en beheer is ondergebracht. Er komt meer aandacht voor design, mode, urban arts, e-cultuur, popmuziek, musical en hedendaagse muziek. Daarom wordt ook het aantal festivals in het subsidiestelsel uitgebreid. Verder worden de categorieën theater, dans en opera losgelaten, zodat ook interdisciplinaire gezelschappen een beroep op rijkssubsidie kunnen doen. Een duurzame verbetering van de arbeidsmarktpositie van professionals in de kunst- en cultuursector is essentieel volgens de raad. In de huidige kabinetsperiode is er vanaf 2020 jaarlijks 80 miljoen euro extra voor cultuur beschikbaar. Daarvan is een groot deel al gereserveerd. De voorstellen van de raad voor de subsidieperiode 2021-2024 bedragen in totaal 34 miljoen euro. Daarnaast adviseert de raad om in 2020 eenmalig 15 miljoen euro te investeren in een scholingsfonds en 5 miljoen euro in de opzet van een revolverend fonds. Zo’n fonds stelt cultuurproducenten in alle disciplines en genres in staat om meer artistieke risico’s te nemen. Voor de langere termijn is er een substantiële, extra investering nodig – bovenop de impuls van 80 miljoen euro ­– om de vitaliteit van de sector te garanderen, werkenden fatsoenlijk te betalen en kunst en cultuur voor de hele samenleving toegankelijk te maken. De raad ziet mogelijkheden om de financiële middelen aanzienlijk te verruimen via bijvoorbeeld een revolverend fonds, de Geefwet, loterijgelden voor kunst en cultuur en het belasten van superplatforms zoals Netflix, Google en Facebook.
Reactie van G. Pama: 'Meer subsidie voor regionale musea', NRC Handelsblad, 11-4-2019, reactie verschenen in de Volkskrant, 12-4-2019
bezoek catalogus
2019

Financiering van cultuur

Raad voor cultuur
Sinds de ingrijpende bezuinigingsronde in 2011 is de cultuursector voortdurend op zoek naar alternatieve financieringsmiddelen. En hoewel de resultaten van diverse experimenten op dit gebied veelbelovend zijn, zijn de opgehaalde bedragen tot nu toe bescheiden. Volgens de Raad voor Cultuur heeft de sector daarom een aanvullend instrumentarium nodig dat nieuwe financieringsbronnen kan aanboren en het ondernemerschap een stevige impuls geeft. In zijn advies over de financiering van cultuur stelt de raad onder meer voor een revolverend investeringsfonds op te richten en hiervoor een kwartiermaker aan te stellen. Dit fonds kan culturele instellingen en individuele makers ondersteunen die projecten met een terugverdienpotentieel willen (voor)financieren. De raad constateert in zijn advies dat de cultuursector de afgelopen jaren dankzij een gezonde financieringsmix de risico’s beter weet te spreiden. Hij is positief over de toename van minder gebruikelijke instrumenten zoals cultuurleningen, matching en crowdfunding. Tegelijkertijd stelt de raad vast dat nieuwe financieringsbronnen geen garantie zijn voor succes. Zo is de inbreng van privaat geld in culturele producties weliswaar gestegen, maar nog altijd relatief klein in vergelijking met de subsidies van gemeenten, provincies en het Rijk. De raad wil dat daarom er meer reclame wordt gemaakt voor de Geefwet. De raad pleit voor meer ruimte in het cultuurbeleid voor een financieringsstrategie waarin de overheid onder meer via fiscale regelingen, matching en versterking van de ondernemerschapsvaardigheden door capacity building, een structurele bijdrage levert aan solide financieringsmogelijkheden. De rol van het Rijk hierbij is het inrichten van een systeem dat kunstenaars en culturele instellingen toegang geeft tot duurzame financiering. Provincies en gemeenten leveren een directe bijdrage, via subsidies en garanties, maar kunnen lokaal met hun vastgoedbeleid ook inspelen op de vraag naar betaalbare werkruimtes en ateliers.
bezoek catalogus
2019

Met erfgoed meer ruimtelijke kwaliteit

Raad voor cultuur
Er gaat veel goed in de erfgoedsector in ons land, maar achteroverleunen is geen optie. Met de komst van de Omgevingswet (in 2021) en de omgevingsvisies wordt van de sector een volgende stap verwacht: een bredere blik en een andere houding, waarbij erfgoed gezien wordt als een van de pijlers van onze ontwikkeling als samenleving. De raad heeft twijfels of de erfgoedsector en de lagere overheden wel klaar zijn hiervoor. Er zijn in de sector voldoende kennis en financiële middelen beschikbaar, maar zij bevinden zich niet altijd op de juiste plek. Hierdoor worden er kansen gemist om de ruimtelijke kwaliteit te versterken. De raad roept gemeenten op in kennis, deskundigheid en visievorming te investeren; de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed spoort hij aan om in samenwerking met de provincies de regie te nemen in een kennisnetwerk. Op het gebied van de financiën adviseert de raad te onderzoeken of er ruimte kan worden gemaakt voor differentiatie in het financiële stelsel, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen regio’s met een hoge en een lage economische druk. Daarmee krijgt de kwaliteit van plannen voor het beheer, behoud en de ontwikkeling van monumenten meer gewicht ten opzichte van de locatie van monumenten.
bezoek catalogus
2019

Aanwinsten

Cultural freedom in European foreign policy

Vries, G. de
In 2017 EU ministers said that culture is “an essential part of the EU’s international relations.” But the EU is a new-comer to the field of cultural diplomacy and its policy is still in its infancy, both conceptually and in terms of implementation. Many questions remain unanswered. How to draw the line between cultural relations and public diplomacy on the one hand and propaganda on the other? How to steer clear of neo-colonialism? How to encourage European governments, who are prone to national cultural show-casing, to work together and derive strength from unity? Author explores some of the contours of the emerging European Union policy, its potential as well as its limitations.
bezoek catalogus
2019

Beschouwingen over inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit : trends in de Rotterdamse cultuursector

Rotterdamse raad voor kunst en cultuur
Elk jaar brengt de RRKC een advies uit ter voorbereiding op de keuzes die de gemeente Rotterdam maakt voor de meerjarige cultuursubsidies in het Cultuurplan. Maar in plaats van een stand van zaken binnen alle disciplines van de cultuursector is dit keer gekozen voor beschouwingen over drie thema’s: inclusiviteit, innovatie en interconnectiviteit, onderwerpen die een plek krijgen in het stedelijk cultuurbeleid voor de periode 2021-2024.
bezoek catalogus
2019

Behind the screens : European survey on the renumeration of audiovisual authors

Willekens, M., Siongers, J., Pissens, L., Lievens, J.
Europe-wide research into the economic and social situation of European audiovisual authors. Report + summary leaflet.
bezoek catalogus
2019

Partners & subsidienten