Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Meer zoekmogelijkheden

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Brief aan Raad voor Cultuur over adviesaanvraag stelsel 2021-2024

Engelshoven, I.K. van
Minister Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) vraagt met deze brief de Raad voor Cultuur om advies over het stelsel voor de periode 2021-2024. Speerpunten zijn cultureel erfgoed, vernieuwing, talentontwikkeling, stimuleren van diversiteit en tegengaan van ontlezing. Bijgevoegd zijn een link naar een overzicht van de vijftien profielen van de stedelijke regio’s, de gezamenlijke analyse van de overheden over deze profielen en drie brieven van bestuurders die samenwerking onderzoeken.
bezoek catalogus

Regiegroep Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector

Verhulp, E., Zoet, J., Regiegroep uitvoering arbeidsmarktagenda culturele en creatieve sector
Brief van de Regiegroep Uitvoering Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve sector aan minister Van Engelshoven (Cultuur) met voorstellen om de arbeidsmarkt in de sector in de komende jaren te versterken en de financiële implicaties daarvan. De Regiegroep ziet toe op de praktische uitvoering van de Arbeidsmarktagenda, zoveel mogelijk door actoren uit de sector zelf. In de Regiegroep werken vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties, fondsen en Raad voor Cultuur samen. Kunsten’92 ondersteunt en faciliteert, op verzoek van de minister van OCW, het werk aan de Arbeidsmarktagenda.
bezoek catalogus

Brief voortgang Cultuur in een open samenleving

Engelshoven, I.K. van
In een brief aan de Tweede Kamer d.d. 19 oktober informeert minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) per thema over de voortgang van haar brief Cultuur in een open samenleving (maart 2018). Ook laat ze zien hoe ze de moties uitvoert die de Tweede Kamer heeft aangenomen in de overleggen over deze cultuurbrief en de brief Erfgoed telt (juni 2018). De brief gaat vergezeld van drie onderzoeken: Koen van Eijck en Evert Bisschop Boele (EUR), 'Van de canon en de mug: een inventarisatie van inzichten rondom de culturele nietbezoeker' (september 2018); onderzoek door adviesbureau Ape naar de diversiteit van besturen en personeel van meerjarig gesubsidieerde kunsten cultuurinstellingen en subsidieadviseurs (en bijlagen); en rapport van adviesbureau Berenschot over de evaluatie van de Decentralisatie-Uitkering Beeldende Kunst & Vormgeving.onderzoek naar de decentralisatie-uitkering beeldende kunst en vormgeving.
bezoek catalogus

Aanwinsten

Culturele interventies gericht op volwassen statushouders : een verkenning naar werkzame elementen

Dijk, A. van, Grinsven, S. van, Groot, N. de, Haan, J. de, Kluft, M., LKCA, Movisie
Wat is bekend over het effect van culturele interventies op de integratie en participatie van volwassen statushouders? In opdracht van KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving) verrichtten Movisie en LKCA een verkennend onderzoek naar werkzame elementen van kunst- en cultuurinterventies. Specifiek is gekeken naar elementen die zijn gericht op het bevorderen van sociale contacten. Rapport + infographic.
bezoek catalogus

Evaluatie van de regeling meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016

Veen, S. van der, ... [et al.]
Onderzoeksbureau APE heeft de meerjarige activiteitensubsidie 2013-2016 van het Fonds Podiumkunsten voor gezelschappen en festivals geëvalueerd. De onderzochte periode werd sterk bepaald door de economische crisis en de bezuinigingen op het cultuurbudget die daarvan het gevolg waren. De meeste aanvragers ervoeren desondanks voldoende ruimte om hun plannen uit te voeren en daarbij een ‘eigen koers te varen’. Aanvragers noemen de doelstellingen en criteria van de regeling relevant voor de ontwikkeling van de podiumkunsten in Nederland.
bezoek catalogus

Wie bepaalt de waarde(n)?

Boer, B., ... [et al.]
Wat kwaliteit is en heeft, is niet meer vanzelfsprekend. Wat ondersteund en bewaard moet blijven evenmin. Als kunst wordt gemaakt met steun uit publieke middelen dan is het niet vreemd verantwoording voor de uitgaven te vragen. De vraag is alleen hoe je het effect van kunst moet meten. En aangezien waardering een intersubjectief fenomeen is, gaat het steeds vaker om de vraag: wie bepaalt de waarde? Wat dan op ethisch niveau kan worden herleid tot: wie bepaalt de waarden die ten grondslag liggen aan die beoordeling? In deze publicatie belichten de auteurs deze kwestie vanuit verschillende perspectieven, met bijdragen van Rabiaâ Benlahbib, Basje Boer, Edo Dijksterhuis, Tijs Goldschmidt, Aiman Hassani, Anneke Jansen, Miriam van Ommeren, Jaïr Tchong en Marianne Versteegh.
bezoek catalogus

Partners & subsidienten