Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Bibliotheekcatalogus

Voor de onderwerpen in de catalogus, kunt u ook de thesaurus gebruiken. Lees meer

Bibliotheekcatalogus

Deze catalogus wordt wekelijks geupdate.

Uitgebreider zoeken

Voor de meest actuele titels en uitgebreidere zoekmogelijkheden gebruik de externe catalogus Ga naar extern zoeken

Relevante titels

Kamerbrief over steun voor het culturele en creatieve veld ; Betreft uitwerking motie-Jetten c.s. over steun voor het culturele en creatieve veld d.d. 27 maart 2020

Engelshoven, I.K. van
Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over de maatregelen voor de korte termijn om de crisis in de culturele en creatieve sector, rond het coronavirus, door te komen. Zo wordt de huur van rijksgesubsidieerde musea met drie maanden opgeschort.
bezoek catalogus
2020

Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Diertens (beiden D66) over de gevolgen van het coronavirus voor de culturele sectord.d. 27 maart 2020

Engelshoven, I.K. van
Minister Van Engelshoven beantwoordt Kamervragen over de gevolgen van het coronavirus voor de culturele sector.
bezoek catalogus
2020

Betreft: maatregelen voor de culturele en creatieve sector i.v.m. het coronavirus

Zoet, J., Versteegh, M., Kunsten '92, ... [et al.]
Brief van Kunsten ’92 aan minister Van Engelshoven van OCW met daarin een eerste analyse en voorstel voor een aanpak voor een steunpakket voor de culturele en creatieve sector. De brief is in samenspraak met en namens een groot aantal organisaties opgesteld. De Tweede Kamer en de Raad voor Cultuur hebben de brief ook ontvangen. Het coronavirus en de maatregelen die zijn genomen om het virus te bedwingen hebben grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector (inclusief media). Op korte termijn zijn maatregelen noodzakelijk om te voorkomen dat zelfstandigen in financiële noodsituaties terecht komen en instellingen en bedrijven failliet gaan. Urgent is dat 60% van de werkenden in de culturele en creatieve sector zzp’er is.
bezoek catalogus
2020

Aanwinsten

Geen stad zonder kunst #2 : onderzoeksrapport

Kraaijeveld, J., Kunstenbond, Platform BK
Vergelijkend overzicht van het atelierbeleid uit zes steden in Nederland – Den Haag, Tilburg, Arnhem, Maastricht, Utrecht en Amsterdam. Het rapport is het resultaat van een landelijke campagne voor betaalbare woon- en werkruimtes voor kunstenaars die Platform BK en de Kunstenbond sinds 2018 voeren onder de noemer ‘Geen Stad Zonder Kunst’. Platform BK en de Kunstenbond concluderen dat er meer maatschappelijk vastgoed door zelfbeheer van collectieven en atelierstichtingen gecreëerd moet worden. Dit als reactie op de afname van maatschappelijk vastgoed van gemeentes en woningcorporaties gestimuleerd door landelijke wetgeving. Met dit rapport bieden Platform BK en de Kunstenbond de minister een handreiking om de motie Dik-Faber* over schaarser wordende atelieruimte voor kunstenaars uit te voeren. De Tweede Kamer overwoog daarbij dat steden en dorpen gebaat zijn bij creatieve broedplekken. Een van de opdrachten uit de motie was het culturele veld hierbij de betrekken. In het rapport staan aanbevelingen voor de landelijke en lokale politiek om de tendens te keren dat ateliers en atelierwoningen schaarser en duurder worden.
bezoek catalogus
2020

Publieksdata in de culturele sector : inventarisatie van initiatieven op het gebied van verzamelen, analyseren en delen van gegevens over (niet-)bezoekers van cultuur in opdracht van DEN, Kennisinstituut cultuur & digitalisering

Wijgers, W., Cohen, M., Verberk, M., EMC Cultuuronderzoeken
In samenwerking met EMC Cultuuronderzoeken heeft DEN een inventarisatie gemaakt van initiatieven op het gebied van verzamelen, analyseren en delen van gegevens over (niet-)bezoekers van cultuur. Hoe wordt er in de Nederlandse cultuursector op dit moment gewerkt met publieksdata? Hoe denkt men over de samenwerking ten aanzien van publieksonderzoek en de data die daaruit voortkomt? Ook wordt er gekeken naar hoe andere sectoren met deze data omgaan, zoals in de sport. Tot slot is een aantal initiatieven uit de cultuursector in het buitenland benaderd om informatie te geven over gebruiken, analyseren en delen van publieksdata.
bezoek catalogus
2020

Derde evaluatie Wet op de vaste boekenprijs

Engelshoven, I.K. van
Sinds 2005 kent Nederland een Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp). Minister Van Engelshoven informeert de Tweede Kamer over het verslag over de jaren 2013-2018 over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) in de praktijk. Conclusie: 'In het boekenvak geniet de Wvbp veel draagvlak en bestaat behoefte aan continuïteit. Ook de Raad voor Cultuur en de onderzoekers van Significant/APE adviseren voortzetting van de Wvbp. Daarom houd ik vast aan de vaste boekenprijs.'
De bijlagen: de infographic geeft de ontwikkelingen in de periode 2013- 2018 weer. Daarnaast is er een beknopt overzicht met de uitkomsten van het onderzoek.
bezoek catalogus
2020

Partners & subsidiënten