Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Presentatie Atlas 2018 met eerste resultaten Regionale Cultuurindex

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Woensdag 30 mei ’18

Presentatie Atlas 2018 met eerste resultaten Regionale Cultuurindex

Uit de Regionale Cultuurindex, die is ontwikkeld samen met Atlas voor gemeenten en waarvan de eerste resultaten in de nieuwe Atlas voor gemeenten worden gepresenteerd, blijkt dat er grote verschillen zijn in culturele rijkdom tussen Nederlandse steden en regio’s.

Moeten stedelijke regio’s een belangrijker rol krijgen bij het toekomstige cultuurbeleid? Die vraag wordt bediscussieerd tijdens de conferentie ter gelegenheid van het verschijnen van de nieuwe Atlas in de Culturele Hoofdstad Leeuwarden op 30 mei. De nieuwe Atlas heeft als thema cultuur. Tijdens de conferentie is er speciale aandacht voor cultuurregio’s. Directeur van de Raad voor Cultuur Jeroen Bartelse gaat in op de rol van stedelijke cultuurregio’s. Wat de optimale schaal is van cultuurregio’s en in hoeverre het regionale aanbod verschilt, hoort u van Gerard Marlet. En in een paneldiscussie met lokale beleidsmakers en het culturele veld wordt de vraag beantwoord hoe je tot een vruchtbare regionale samenwerking komt.

Achtergrond Regionale Cultuurindex
Met de Cultuurindex Nederland biedt de Boekmanstichting een unieke, nationale reflectie op de staat van cultuur op basis van meer dan 85 indicatoren. Gegroepeerd in de pijlers capaciteit, participatie, geldstromen en concurrentiekracht, presenteert de cultuurindex sinds 2013 tweejaarlijks statistieken over zowel commerciële als non-profit sectoren. Inmiddels is de cultuurindex geactualiseerd met cijfers over 2005-2015. De cultuurindex brengt het omvangrijke palet aan cijfers bij elkaar, analyseert overkoepelende ontwikkelingen, en deelt inzichten met cultuurvelden, overheden en wetenschappers.

Terwijl algemene, landelijke trends in kunst en cultuur in de Cultuurindex Nederland tot uiting komen, is hierin niet afdoende te zien welke veranderingen daarbij het gevolg zijn van verschuivingen in de regio. Zo toont de Cultuurindex Nederland een krimp in het aantal aanbieders van kunst en cultuur, waarbij de terugloop mogelijkerwijs vooral plaatsvindt in de regio. Tegelijkertijd ligt er een grote verantwoordelijkheid bij grote steden als aanbieders van kunst en cultuur voor de omliggende regio. Het merendeel van de Rijkssubsidies wordt toegekend aan culturele instellingen in de Randstad. Een weloverwogen, goed onderbouwde stellingname over de uiteindelijke geografische spreiding van cultuuraanbod, en daarmee samenhangende spreiding van publiek en geldstromen, vraagt om breed inzicht in de sector op de lange termijn.

Dit alles toont dat het op regionaal niveau verzamelen, verspreiden en duiden van cijfers over het culturele veld noodzakelijk is om het overzicht op de culturele sector te behouden en te versterken. Op die wijze wordt het maatschappelijk debat over kunst en cultuur binnen de regio gevoed door feitelijke kennis van de regionale culturele sector. Door cijfers toegankelijk te maken en van duiding te voorzien (methodologisch én inhoudelijk), wordt de relatieve positie van deze sector belicht, en kunnen overheden en instellingen het beleid daarop aanpassen. Na de succesvolle opbouw van de Cultuurindex Nederland, is de ontwikkeling van een Regionale Cultuurindex dan ook een logische vervolgstap.

Programma:
14:30   Ontvangst in Stadsschouwburg De Harmonie
15:00   Opening door Ferd Crone, burgemeester van Leeuwarden
15:10   De rol van stedelijke cultuurregio’s door Jeroen Bartelse, directeur Raad voor Cultuur
15:30   Cultuurregio’s en de regionale cultuurindex door Gerard Marlet, directeur Atlas voor gemeenten
15:55   Optreden Circus Adje
16:10   Hoe kom je tot een vruchtbare regionale samenwerking? Paneldiscussie met o.a. Sjoerd Feitsma (wethouder Cultuur Leeuwarden), Paul de Rook (wethouder Cultuur Groningen), Eva Middelhoff (directeur schouwburg Nijmegen), Hans Verbugt (directeur Musis en Stadstheater Arnhem)
16:30   Optreden Nynke Laverman en Sytze Pruiksma
16:50   Uitreiking eerste exemplaar van de Atlas voor gemeenten
17:00   Borrel in foyer Stadsschouwburg De Harmonie

Datum: woensdag 30 mei 2018
Tijd: 14.30 uur ontvangst.
Locatie: Stadsschouwburg De Harmonie, Leeuwarden
Toegang: gratis, maar aanmelden is noodzakelijk i.v.m. een beperkt aantal plaatsen.

De Regionale Cultuurindex wordt gerealiseerd met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Partners & subsidiënten