Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Discussiemiddag Erfgoed: van wie, voor wie? bij de KNAW

Deze activiteit heeft plaatsgevonden op:

Vrijdag 17 mei ’13

Discussiemiddag Erfgoed: van wie, voor wie? bij de KNAW

In de erfgoedsector vindt momenteel – inhoudelijk en financieel – een grootscheepse verschuiving van verantwoordelijkheden plaats: van de rijksoverheid naar de gemeenten en provincies. Een verschuiving die de komende jaren zijn beslag krijgt. Een kleinere groep mensen krijgt de verantwoordelijkheid voor (steeds) meer erfgoed en daarvoor is  minder geld dan tevoren beschikbaar. De lagere overheden zijn in relatie tot het erfgoed naarstig op zoek naar handvatten om het bestaande erfgoed te borgen. Hoe kan ervoor worden gezorgd dat het erfgoed dat men wil behouden, niet alleen behouden maar ook betaalbaar blijft? Zijn nieuwe functies nodig of mogelijk? In deze context speelt draagvlak een belangrijke rol. Welke bijdrage kunnen civil society en de commerciële sector hieraan leveren? En in het verlengde daarvan, hoe krijg je die groepen voor erfgoed geïnteresseerd?

September 2013 wijdde de Boekmanstichting een themanummer (96) van het tijdschrift Boekman aan erfgoed. Op basis van de daarin verschenen artikelen bereidden prof. dr. Jos Bazelmans (Vrije Universiteit en Rijksdienst voor het cultureel erfgoed) en dr. Hester Dibbets (Reinwardt Academie) een inleiding voor en werd aansluitend gesproken over de kernvraag van de middag: wat moet er de komende jaren gebeuren om bovenstaande ontwikkelingen in goede banen te leiden? De bijeenkomst werd voorgezeten door prof. dr. Kitty Zijlmans (KNAW en Universiteit Leiden)

Deelnemers:
Jos Bazelmans (bijzonder hoogleraar archeologische monumentenzorg VU, en hoofd sector Kennis RCE); Lucky Belder (universitair docent, Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht, Molengraaff Instituut voor Privaatrecht UU); Martin Berendse (directeur Nationaal Archief), Claartje Bunnik (directeur Bunnik Beleid en Advies), Hester Dibbits (lector Cultureel Erfgoed, Reinwardt Academie), Pieter Matthijs Gijsbers (directeur Openluchtmuseum), Linda Groen (beleidsmedewerker afdeling Genootschap, KNAW), Marlite Halbertsma (hoogleraar historische aspecten van kunst en cultuur, EUR), Ineke van Hamersveld (hoofdredacteur Boekman, Boekmanstichting), Marielle Hendriks (hoofd projecten, Boekmanstichting), Koen Hilberdink (hoofd afdeling Genootschap, KNAW), Sandra Jongenelen (freelance journalist), Tamara van Kessel (assistent professor UvA), Rob van der Laarse (hoogleraar erfgoed van de oorlog, VU en universitair hoofddocent cultureel erfgoed, UvA, Jack van der Leden (redacteur/bibliotheekmedewerker, Boekmanstichting), Liane van der Linden (directeur Kosmopolis Rotterdam), Karel Loeff  (directeur Erfgoedvereniging Heemschut), Julia Noordegraaf (hoogleraar erfgoed en digitale cultuur, UvA), André Nuchelmans (redacteur Boekmanstichting), Vincent van Rossem (architectuurhistoricus, Bureau Monumenten & Archeologie, en hoogleraar monumenten en stedenbouwkundige vraagstukken, UvA), Jan Rouwendal (bijzonder hoogleraar economische waardering van erfgoed, VU), Cas Smithuijsen (directeur Boekmanstichting), Robert Verhoogt (senior beleidsmedewerker, Directie Cultureel Erfgoed, Ministerie van OCW), Inge van der Vlies (hoogleraar staats- en bestuursrecht en kunst en recht, UvA), Kitty Zijlmans (KNAW-lid, en hoogleraar kunstgeschiedenis, Universiteit Leiden)

Partners & subsidiënten