Cultuurnieuws

Sectoradvies over letteren en bibliotheken

19 april 2018

De wereld van de letteren en bibliotheken is springlevend. Dat concludeert de Raad voor Cultuur in zijn sectoradvies ‘De daad bij het woord’ over letteren en bibliotheken. Het lezen verandert weliswaar en het aantal boekenlezers neemt voortdurend af, maar er blijft een onuitroeibare behoefte bestaan aan het vertellen, lezen of beluisteren van verhalen.

In zijn advies heeft de raad de belangrijkste ontwikkelingen binnen de letterensector op een rij gezet en geanalyseerd: het boekenvak herstelt zich na zeven crisisjaren; de raad ziet nieuwe initiatieven opbloeien in de uitgeverij, de boekhandel, de bibliotheek en op literaire podia; het ‘sociale lezen’ is in opkomst, leesclubs - online en offline - floreren.

Een punt van grote zorg blijft het geringe leesplezier onder jongeren en de dalende leestijd, ook onder jongvolwassenen. Het thuismilieu speelt hierin een bepalende rol. Voor een gezonde toekomst van de sector is de inbreng van ouders, bevlogen leesambassadeurs in het onderwijs en de bibliotheek, van cruciaal belang. De huidige initiatieven voor leesbevordering zijn onvoldoende effectief. Die zouden meer moeten aanhaken bij de cultuur van de niet-lezer.

Daarnaast ziet de raad dat auteurs en vertalers steeds moeilijker hun brood kunnen verdienen (in 2014: gemiddeld bruto jaarinkomen 6.500 euro onder modaal). Ook vraagt de raad aandacht voor de afnemende fijnmazigheid van het bibliotheeknetwerk. Bibliotheken hebben moeite zich te handhaven, vooral in dunbevolkte gebieden.

De raad doet in zijn advies een dringende oproep aan de sector om lezers met uiteenlopende culturele achtergronden aan te spreken.

Persbericht
Overzicht adviezen Toekomst cultuurbeleid

Kunstmarkt niet blij met EU-regel tegen witwassen

18 april 2018

Door de vernieuwde antiwitwasrichtlijn, waar het Europees Parlement naar verwachting mee instemt, zullen kunstkopers afhaken. Dat zegt Cinoa, een brancheorganisatie die 5.000 kunsthandels in twintig landen vertegenwoordigt. Kunst- en antiekhandelaren hoeven nu alleen klantonderzoek te doen bij contante transacties vanaf 15.000 euro. Zodra de nieuwe richtlijn van kracht wordt geldt dit al vanaf 10.000 euro, zowel cash als giraal. 

Kunsthandelaren zeggen niet tijdig te zijn geïnformeerd. Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap informeerde de kunstsector over de nieuwe richtlijn op 30 maart jongstleden. 

Bron: NRC

Walter Ligthart verruilt Het Nationale Theater voor Theater Rotterdam

18 april 2018

Walter Ligthart vertrekt per direct als directievoorzitter van Het Nationale Theater en wordt algemeen directeur van Theater Rotterdam. Hij wordt voorzitter van de directie die hij samen vormt met Ellen Walraven (artistiek directeur) en Bert Determann (directeur bedrijfsvoering).

Ligthart volgt Melle Daamen op, die onverwacht na anderhalf jaar bij het gezelschap vertrok.
Bron: Theaterkrant

Online boekenverkoop blijft stijgen

18 april 2018

De afzet van het fysieke boek is afgenomen (-1,8%) en de e-bookverkoop is gestegen ten opzichte van 2017 (5,4%). Het aandeel online verkopen van het fysieke boek en de omzet van e-bookabonnementen blijven stijgen in 2018. Dat blijkt uit de e-bookbarometer en boekenbarometer over het eerste kwartaal van 2018.
Bron: inct.nl

Minder filmfestivals

18 april 2018

In 2017 vonden er in Nederland 151 filmfestivals plaats, terwijl dat er in 2016 187 waren. De daling vond vooral plaats in de maanden april en mei en betrof een landelijke afname. Amsterdam is nog steeds koploper met 47 filmfestivals. Met 54 festivaledities in 2017 blijkt Noord-Holland de provincie te zijn waar je het vaakst van filmfestivals kunt genieten.

De filmfestivalmarkt maakt onderdeel uit van het jaarlijkse onderzoek van het HvA-lectoraat Crosssmedia naar het Nederlandse festivallandschap, resulterend in de Festival Atlas. Hierin zijn zowel landelijk als per provincie de omvang en kenmerken van het festivallandschap opgenomen, inclusief de programmering van de festivals en het socialmediagebruik.

Bron: Hogeschool van Amsterdam

Zie ook de samenvatting op Cultuurindex Nederland, Filmfestivalfeiten 2017: overeenkomsten en verschillen in het aanbod

ABN AMRO: Musea kunnen horeca-inkomsten verhogen

18 april 2018

Terwijl volgens de Raad van Cultuur veel kleinere musea moeten knokken voor het voortbestaan, laten zij een belangrijke kans onbenut: het ophogen van de verkopen van eten en van drinken. Dat schrijft ABN AMRO in de leisure update.

De uitgaven aan eten en drinken in musea per bezoeker zijn gestegen van 1,20 euro in 2014 naar 1,75 euro vorig jaar, blijkt uit een inschatting. Hier zijn echter wel verschillen in de markt. Grotere musea hebben relatief meer geïnvesteerd in faciliteiten. Voor musea met minder dan 100.000 jaarlijkse bezoekers is het moeilijk om een restaurant of café rendabel te exploiteren. Dat komt ook omdat bezoekers in kleinere musea vaak relatief kort vertoeven. Maar er zijn ook praktische manieren om de bestedingen aan eten en drinken in musea op te schroeven, volgens de bank.

Advies: stop opleiding tot artiest of desktoppublisher

17 april 2018

Creatieve mbo-opleidingen zoals 'artiest' of 'kledingontwerper' zijn populair, maar bieden nauwelijks zicht op een baan. Daarom adviseert een speciale commissie aan de minister om met twee creatieve opleidingen te stoppen en bij twee andere het leerlingenaantal te beperken. Bij twee studies, die voor 'artiest' en 'desktoppublisher', zijn de kansen op werk zo klein dat de Commissie Macrodoelmatigheid MBO (CMMBO) voorstelt daar maar helemaal mee te stoppen. Het aantal leerlingen dat kan studeren voor mediavormgever of specialist mode/maattechniek moet worden teruggebracht.

Het is de taak van de CMMBO om te controleren of mbo-instellingen de wet volgen. In die wet staat dat opleidingen moeten aansluiten bij de arbeidsmarkt en dat is dus niet altijd het geval. Het advies geldt overigens maar voor vier creatieve studies. De opleiding ICT valt ook onder creatieve studies maar doet het juist uitzonderlijk goed.

De commissie deed het onderzoek op verzoek van de minister. Het is voor het eerst dat wordt geadviseerd met opleidingen te stoppen.

Bron: Advies CMMBONOS
Lees ook: Herman Brood Academie geschokt door oproep om opleiding te stoppen

Sectoradvies over musea verschenen

12 april 2018

In het advies In wankel evenwicht waarschuwt de Raad voor Cultuur voor een te rooskleurig beeld over de Nederlandse musea. Tegenover het succes van de grote publiekstrekkers staan de kleinere en middelgrote musea in de regio die knokken voor lijfsbehoud.

Op het eerste gezicht lijkt het goed te gaan met de Nederlandse museumsector. De musea hebben in 2017 opnieuw meer publiek getrokken en de tentoonstellingen zijn van een hoog niveau. Daarnaast opende een aantal nieuwe particuliere musea zijn deuren en is de Collectie Nederland de afgelopen jaren met mooie aanwinsten verrijkt.

Het positieve beeld van de sector wordt gekleurd door het succes van een handvol, vooral grotere, musea. Grote delen van de sector zijn echter financieel kwetsbaar. Musea kampen met oplopende tekorten: de publieksinkomsten zijn weliswaar gestegen, maar dat weegt niet op tegen dalende subsidies en stijgende tentoonstellingskosten. Zo is het aandeel subsidies van het Rijk, provincies en gemeenten tussen 2011 en 2016 gedaald van bijna 514 miljoen euro naar ruim 500 miljoen euro, en zijn de tentoonstellingskosten van iets meer dan 53 miljoen euro in 2011 (6 procent van de totale kosten) gestegen naar 91 miljoen euro in 2016 (9 procent van de totale kosten).

Onder maatschappelijke druk is er een zwaar accent op grote tentoonstellingen en bezoekcijfers komen te liggen. Hierdoor verdwijnen taken op het gebied van beheer en behoud naar de achtergrond en dreigt er een sluipend verval. De raad adviseert de zorg voor de collecties te verbeteren, onder meer door een goede kennisborging en -overdracht aan nieuwe generaties conservatoren. Decentrale overheden moeten, in navolging van het Rijk, het beheer en behoud van gemeentelijke/provinciale collecties via langjarige financiering borgen.

De Raad constateert dat er weinig geld is voor aankopen en adviseert dat het Mondriaan Fonds financiële ruimte maakt voor de aankoop van belangrijke objecten voor de regio. Ook het internationale bruikleenverkeer moet in financieel opzicht worden verruimd. Hij stelt voor om, in navolging van andere landen, voor de garantstelling binnen de indemniteitsregeling geen maximumbedrag meer te hanteren voor aanvragen voor een bruikleen uit het buitenland. De raad concludeert daarnaast dat digitalisering veel mogelijkheden biedt om de zichtbaarheid en toegankelijkheid van omvangrijke (depot)collecties te vergroten

De musea moeten een ontmoetingsplaats voor bezoekers van verschillende leeftijden, achtergronden en opleidingsniveaus. Culturele diversiteit zou een beoordelingscriterium voor subsidies moeten worden, vindt het adviesorgaan.

Stijging vacatures in culturele sector

11 april 2018

Met behulp van cijfers van Jobfeed, een big data-tool voor de online vacaturemarkt, analyseerde Bureau Lahaut de vacaturecijfers in de culturele sector in het afgelopen jaar. Doelstelling is om inzicht te geven in de arbeidsmarktpositie van werkenden in de culturele sector en in de behoefte van culturele instellingen aan vrijwilligers en stagairs. Het onderzoek Culture vacatures onderzocht richt zich op de sectoren amateurkunst en cultuureducatie, archieven, monumenten, beeldende kunst en vorming, dans, film, letteren en bibliotheken, musea, muziek en muziektheater, theater, monumenten en archeologie – en behelst zowel het gesubsidieerde als het ongesubsidieerde segment van de sector. Ook vacatures binnen de kunst- en cultuuropleidingen zijn in het onderzoek meegenomen.

Er werden in 2017 bijna vijfduizend unieke culturele online vacatures gevonden; een stijging van tien procent vergeleken met 2016. Van alle culturele vacatures zijn de vacatures voor een betaalde functie het hardst gegroeid, deze namen ten opzichte van 2016 met 24 procent toe. Overigens betreft een kwart daarvan een tijdelijke functie. In de overige driekwart gaat het om een (mogelijk) vast dienstverband.

Zie voor een uitgebreide analyse cultuurindex.nl

Inhoud syndiceren