Naar waarde gewogen

Naar waarde gewogen
€20,00
Een nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies
Claartje Bunnik
Boekmanstichting
Amsterdam
2016
ISBN: 
978-90-6650-142-3

In Naar waarde gewogen : een nieuw model voor kwaliteitsbeoordeling bij de toekenning van cultuursubsidies pleit Claartje Bunnik voor meer maatwerk en minder bureaucratie en juridisering bij de beoordeling van de kwaliteit van culturele instellingen door subsidiërende overheden en publieke cultuurfondsen. Zij stelt bovendien voor om de waarde van cultuur voor de samenleving in beleid en bekostiging centraal te stellen. Het nieuwe beoordelingsmodel dat daaruit volgt, het Culturele Waardemodel, gaat uit van een meerdimensionaal kwaliteitsbegrip waarin naast de artistiek-inhoudelijke waarde ook de maatschappelijke positie van de instelling, vertrouwen en reputatie een rol spelen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden en bouwstenen laat Claartje Bunnik zien welke veranderingen in de werkwijzen en rolverdeling tussen overheden, publieke fondsen en hun adviseurs enerzijds en culturele instellingen met hun toezichthouders, stakeholders, partners en publiek anderzijds daarvoor nodig zijn. Naar waarde gewogen sluit daarmee ook aan op het huidige debat over de inrichting van het cultuurbestel.

Naar waarde gewogen is gepresenteerd op 15 december na de Algemene Ledenvergadering van Kunsten ’92. Lees het verslag.

Op 16 januari 2017 opende Claartje Bunnik de nieuwe reeks van de Boekmanstichting de Waarde van Cultuur. Lees het verslag.

Aan de totstandkoming is in het bijzonder bijgedragen door: