Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Boekman 95

Redactioneel

 • Redactioneel Boekman 95 Polderen, tussen links en rechts Ineke van Hamersveld

  In deze Boekman formuleert de minister van OCW, Jet Bussemaker, haar eerste gedachten over het cultuurbeleid dat zij wil uitstippelen voor de subsidieperiode 2013-2016. Ter voorbereiding op haar visiebrief over het cultuurbeleid in juni 2013, voerde zij op verschillende plaatsen in het land
  rondetafelgesprekken. In het interview voor Boekman zegt zij daarover: ‘Ik heb niet de illusie dat ik cultuur verder breng door op kantoor in Den Haag te bedenken welke partijen het beste met elkaar kunnen samenwerken. In blauwdrukken die het rijk aan de sector oplegt, geloof ik niet.’ De gesprekken die zij met het veld voerde, bestreken een breed terrein, van archeologie tot cultuureducatie.

Artikelen

 • Sociaal-liberaal cultuurbeleid, een inleiding
  In de sociaal-liberale cultuurpolitiek wijken vaste beginselen steeds verder terug
  Cas Smithuijsen
 • Niets verbindt de liberale en sociaal-democratische agenda meer dan cultuureducatie
  Interview met Jet Bussemaker minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Kim van der Meulen
 • Sociaaldemocraten, liberalen en cultuurbeleid
  Interview met Remieg Aerts. Hoe verhielden de sociaal-democratische en liberale visies op cultuurbeleid zich vroeger met elkaar?
  André Nuchelmans
 • De waarden van sociaal-liberaal cultuurbeleid
  Hef traditionele tegenstellingen over de rol van de overheid op door nieuwe waarden te creëren
  Geert Drion
 • Kunst- en cultuurpolitiek in sociaal-liberaal gesternte
  Voor- en tegenstanders van overheidssturing in kunst- en cultuurpolitiek vinden elkaar in 'positieve vrijheid'
  Frans Becker
 • Liberalisme en voorwaardenscheppend cultuurbeleid
  Het aanwakkeren van brede publieke belangstelling voor kunst moet gebeuren via het onderwijs
  Mark van de Velde
 • Verlangen naar een andere wereld
  Een sociaal cultuurbeleid dat de vrijheid van de kunsten waarborgt stimuleert de circulatie van creativiteit door de samenleving
  Erica Meijers
 • De overheid aan de bal?
  Misschien liggen de wortels van een gemeenschappelijk sociaal-liberaal sport- en cultuurbeleid in de Verlichting
  Hugo van der Poel
 • 'Made in Europe'
  Een sociaal-liberale koers kan de culturele sector stimuleren en ons diverse culturele aanbod een plek geven op het wereldtoneel
  Toine Minnaert
 • Het sociaal-liberale cultuurhuwelijk
  VVD en PvdA moeten proberen elkaar iets te gunnen en niet met principes om de oren te slaan
  Warna Oosterbaan

Columns

 • Liberté, egalité et fraternité Jet de Ranitz

  Vrijheid is een belangrijke waarde voor zowel liberalen (VVD) als socialisten (PvdA). Het recht om in vrijheid te leven staat bij beide bovenaan in het beginselprogramma. In een vrij land wordt kunst gestimuleerd. Kunstenaars zijn de criticasters, de eigenwijzen die buiten de lijntjes kleuren, de motoren van innovatie. In een democratie is hier ruimte voor. Als vrijheid wordt ingeperkt, treft het vaak als eerste de kunstenaars.

 • Popcultuur uit de schaduw Berend Schans

  Op de vraag wat de invloed is van sociaal-liberaal beleid op de poppodia en -festivals, schoten mij wedervragen te binnen, zoals ‘Wat is de invloed van sociaal-liberaal beleid op pluimvee’, of ‘Wat is de invloed van sociaal-liberaal beleid op studeren in het buitenland?’ Wat is sociaal-liberaal? Het is verleidelijk in te gaan op de begrippen negatieve en positieve vrijheid.

 • Koude wind waait uit alle richtingen Ap de Vries

  Openbare bibliotheken worden grotendeels gefinancierd door gemeenten. Sinds halverwege de jaren tachtig is het een gedecentraliseerd beleidsterrein. Kernfuncties zijn: leesplezier en leesvaardigheden bevorderen en lezen stimuleren, bestrijden van laaggeletterdheid, ondersteunen van ‘levenslang leren’, wegwijs maken in de overvloed aan kennis en informatiebronnen, en media-educatie. De bewindslieden van OCW én hun partijen in het vorige en huidige kabinet zijn het hierover met elkaar eens. Door de jaren heen zijn de functies uitgebreid, op verzoek van gemeenten, om aan te sluiten bij gemeentelijk beleid. Toegang bieden tot kunst en cultuur en debat mogelijk maken.

 • Hopeloos, maar niet ernstig Harry Starren

  De teloorgang van de creatief-culturele sector wordt al net zo lang voorspeld als zij bestaat; omdat alles van waarde weerloos is, en de dreiging nooit veraf. In de industriële periode, de periode die ons de voorspoed en de duurzaamheidsdreiging gaf, was creativiteit verdacht. Het leidde af. En het bracht niets op. Wie een zoon of dochter had die doorging voor creatief kon op sympathie rekenen. Het voorspelde weinig goeds. Wie een zoon of dochter had die ‘creatief was en gevoelig’, kon op regelrecht medelijden rekenen. Dat kwam nooit meer goed.

 • Het antwoord schuldig Siebe Weide

  Met het aantreden van het nieuwe kabinet en daarmee een nieuwe minister van Cultuur lijkt er een zucht van verlichting door de wereld van de kunst en cultuur te gaan. De toon is vriendelijker en er lijkt sprake van een hernieuwde dialoog tussen de minister en het culturele veld. Dit kan echter niet verhullen dat het mes van de bezuinigingen nu pas begint te snijden (zie de bijdrage van B. Vinkenburg in deze Boekman, red.). Ook deze minister kan daar niets aan veranderen. Laat ik daarom realistisch zijn: de marges voor de ideologische invulling van het beleid zijn op dit moment smal. De crisis en de bezuinigingen van het vorige kabinet bieden weinig ruimte voor hoogdravende ideeën over de inrichting van de samenleving en de positie van kunst en cultuur hierin.

Dossier

Forum en boekbesprekingen

Partners & subsidiënten