Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Actualiteit » Verslagen » Leestip: Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur

Leestip: Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur

Franssen-Oosterom, M. (2014)
Crowdfunding & het betrekken van bedrijven bij cultuur.
Masterthesis Kunstbeleid en Management, Universiteit Utrecht, 90 p.
Lees de scriptie via de online bibliotheekcatalogus

Crowdfunding gaat om het werven van geld van een groot publiek, ‘the crowd’, waarbij elk individu een klein bedrag bijdraagt in de vorm van een gift. Het is uit Amerika komen overwaaien en wordt onder andere door kunstenaars aangewend om de teruglopende overheidssubsidies aan te vullen of zelfs te vervangen. Kunstenaars benaderen niet één groot fonds, maar diverse betrokkenen die affiniteit hebben met het project. Vaak vindt de werving via sociale media en internet plaats. Crowdfunding kan ook ingezet worden om bedrijven te betrekken bij kunstprojecten. Cultuur blijkt na sport en recreatie een van de voornaamste bestedingsdoelen voor bedrijven.

De auteur gaat in deze scriptie na hoe groot de bereidheid van bedrijven is om ook in crowdfunding te investeren om op die manier de inkomstenbronnen van kunstenaars en instellingen te vergroten. Het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie en een empirisch gedeelte, met het Cultuurfonds Tilburg als case study. Ook onderzoekt zij hoe crowdfunding zich tot meer traditionele vormen van sponsoring verhoudt. Bij sponsoring is sprake van een zakelijke overeenkomst, met profijt voor beide partijen, terwijl crowdfunding is gebaseerd op donaties, al dan niet in ruil voor een bescheiden tegenprestatie. Bij cultuursponsoring gaat het vaak om grote, structurele bijdragen, bij crowdfunding om een veelheid aan kleinere bedragen en om een concreet project met een specifieke looptijd. Crowdfunding biedt bedrijven een geringer investeringsrisico en meer betrokkenheid dan sponsoring.

Uit de literatuurstudie naar sponsoring blijkt dat er voor lokale initiatieven mogelijkheden liggen door aansluiting te zoeken bij het MKB. Dit komt overeen met de bevindingen uit het empirisch onderzoek naar crowdfunding. Persoonlijke motieven, zoals belangstelling voor kunst en cultuur, sympathie voor het kunstinitiatief en maatschappelijke betrokkenheid zijn factoren die crowdfunding aantrekkelijk maken voor bedrijven. De associatie met kunst en cultuur kan bovendien bijdragen aan een positief imago. Crowdfunding werkt het beste bij projecten die concreet en persoonlijk zijn. Het is zinvol een bedrijf te benaderen, maar het is daarbij relevant eerst te investeren in het eigen netwerk en in persoonlijke relaties. De cultuursector zelf zou er goed aan doen gezamenlijk de waarde van kunst en cultuur voor samenleving en bedrijven te formuleren en kenbaar te maken: crowdfunding kan dan nog succesvoller worden! Uitgebreider onderzoek als vervolgstudie wordt door de auteur dan ook aanbevolen.

Bekijk meer: Verslagen

Partners & subsidiënten