Op onderwerp

Zoeken

Per maand

Cultuurnieuws

Minder greep politiek op kunstsubsidies Amsterdam

26 maart 2015

Amsterdam wil meer afstand tussen de politiek en culturele instellingen. Het college van burgemeester en wethouders wil een basisinfrastructuur voor de 'essentiële cultuurinstellingen'. Alle andere instellingen kunnen een aanvraag indienen bij het Amsterdams Fonds voor de Kunsten. Dat staat in Contouren voor het Kunstenplan 2017-2020 van cultuurwethouder Kajsa Ollongren (D66). De politiek moet zich meer bezighouden met de hoofdlijnen van het cultuurbeleid en minder met subsidietoekenningen. De gemeenteraad zal in november over de selectie beslissen. 141 Amsterdamse instellingen ontvangen in het huidige kunstenplan 83 miljoen euro aan subsidies. Daar komt vanaf 2017 7,6 miljoen euro bij, waarmee bezuinigingen van de vorige periode worden teruggedraaid. Bron: NRC Handelsblad

TEFAF trekt 75.000 bezoekers

25 maart 2015

De kunstbeurs TEFAF van 13 tot en met 22 maart in Maastricht heeft in totaal 75.000 bezoekers getrokken. Dat zijn er duizend meer dan vorig jaar. De bezoekers kwamen uit 63 verschillende landen. Zie persbericht 22 maart

 

Omzetverhoging 6,8% tijdens Boekenweek

23 maart 2015

De Boekenweek 2015, met als thema waanzin, heeft voor een omzetverhoging van 6,8 procent aan Nederlandstalige boeken gezorgd ten opzichte van 2014. De afzet steeg 5,9 procent. Het Boekenweekgeschenk van Dimitri Verhulst verscheen in een papieren oplage van 723.000 exemplaren, en een recordaantal van 11.050 e-boeken. Vanmorgen is Literatour, de Boekenweek voor jongeren, van start gegaan. Deze duurt nog tot en met zondag 29 maart. Bron: CPNB

Eindrapport Beelden voor de Toekomst

23 maart 2015

In Hilversum is het resultaat gepresenteerd van het project 'Beelden voor de Toekomst', Beelden van het verleden : 7 jaar beelden voor de toekomst. Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, het Nationaal Archief, Eye Filmmuseum en Stichting Nederland Kennisland digitaliseerden gezamenlijk 2,5 miljoen oude foto's en bijna een half miljoen uur aan film- en geluidsbanden. Het project heeft 25 miljoen euro meer gekost dan verwacht. Het gedigitaliseerde erfgoed zou direct beschikbaar worden voor het publiek, maar dat is slechts voor een klein deel geslaagd.

Grand Theatre Groningen failliet

19 maart 2015

De Stichting Grand Theatre Groningen is failliet verklaard. De gemeente Groningen, die het theater subsidieerde, wilde niet bijdragen aan een noodplan. De 22 medewerkers staan op straat. Bron: NRC Handelsblad

Jaaroverzicht Erfgoedmonitor

19 maart 2015

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft in een infographic het eerste jaaroverzicht van de Erfgoedmonitor.nl gepubliceerd. Het overzicht bevat feiten en cijfers over aantallen, soorten en stand van zaken van ons erfgoed per 1 januari 2015. Op de website Erfgoedmonitor.nl publiceert de RCE nog meer feiten en cijfers over het erfgoed in Nederland. Door regelmatige updates ontstaat er een beeld van trends en ontwikkelingen binnen het Nederlandse erfgoed door de jaren heen.

 

 

 

Waarde van creativiteit

19 maart 2015

De Raad voor Cultuur en de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (Awti) hebben een verkenning uitgevoerd naar de dynamiek in de creatieve industrie. Die verkenning vormde de basis voor het gezamenlijke advies De waarde van creativiteit. Hierin bepleiten de raden betere afstemming tussen de relevante instrumenten van innovatie-, wetenschaps- en cultuurbeleid; ondersteuning op maat aan internationale ambities van de creatieve industrie; samenwerking met andere topsectoren en de gebundelde inzet van de middelen voor culturele, wetenschappelijke en economische diplomatie; een geïntegreerd programma voor wetenschappelijk, praktijkgericht en ontwerpend onderzoek, langs de lijnen van bijvoorbeeld het NWO-programma Research through design. Lees verder

 

Update Arts Index van Groot Brittannië

18 maart 2015

De Arts Index van Groot Brittannië is geactualiseerd en staat op 111. Dat is 4 punten lager dan vorig jaar. Volgens de maker van de culturele AEX, de National Campaign for the Arts, zijn publieksinkomsten en inkomsten uit de National Lottery toegenomen en is de werkgelegenheid gestegen. De overheidssubsidie is 30 punten gedaald. Meer informatie; Cultuurpers
Zie www.cultuurindex.nl voor de Cultuurindex Nederland, een initiatief van de Boekmanstichtng en het Sociaal en Cultureel Planbureau.

Overijssel: weinig cultuuraanbod, hoogste bezuinigingen

17 maart 2015

Terwijl de inwoners van Overijssel het minst tevreden zijn met het cultuuraanbod in hun provincie, bezuinigt deze provincie het sterkst op cultuur. Sinds 2011 zijn de Overijsselse uitgaven aan cultuur met maar liefst 75 procent gedaald. Noord-Hollanders zijn het meest trots op hun musea, podia, bioscopen en festivals. Ook in deze provincie daalt het cultuurbudget echter fors. Het Rijksmuseum heeft in de afgelopen twee jaar een sterrenstatus bereikt en wordt nu zelfs meer gewaardeerd dan het Anne Frank Huis. Dit blijkt uit een grootschalig merkenonderzoek door Hendrik Beerda Brand Consultancy onder 15.700 Nederlanders. Opmerkelijk is dat de provincie Overijssel zo sterk blijft bezuinigen op cultuur terwijl deze sector er al zo zwak voorstaat. Uit recent onderzoek van Berenschot in opdracht van de Boekmanstichting blijkt dat in de afgelopen vier jaar driekwart van het Overijsselse cultuurbudget is geschrapt. Bron: Hendrik Beerda Brand Consultancy

Mieke Renders nieuwe directeur Brakke Grond

16 maart 2015

Mieke Renders wordt per 1 september directeur van Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond in Amsterdam. Renders is nu werkzaam als directeur kunst en cultuur bij Flanders House New York. Zij volgt de huidige directeur Piet Menu op, die per 1 september begint als artistiek directeur van Het Zuidelijk Toneel.

Grand Theatre Groningen gesloten

15 maart 2015

De toekomst van het Grand Theatre in Groningen staat op het spel nu het college een verzoek om financiële steun heeft afgewezen, aldus de Volkskrant. Alle voorstellingen zijn afgelast. Het theater aan de Grote Markt kampt met schulden sinds de intrekking van de subsidie door toenmalig staatssecretaris van Cultuur Halbe Zijlstra in 2011. Een maand geleden stapte directeur Paul Smelt op.

Provincies bezuinigen vooral op kunsten

13 maart 2015

De provincies besteden in 2015 gezamenlijk 23% minder aan cultuur (kunsten, erfgoed en letteren samen) dan in 2011. Van totaal € 328 mln. in 2011 blijft nog € 254 mln per jaar over. Erfgoed wordt ontzien, maar op kunsten wordt gemiddeld 40% bezuinigd. Dit brengt in diverse provincies de culturele infrastructuur en cultuureducatie in gevaar. De verschillen zijn groot: Overijssel bezuinigt met 75% en houdt in 2015 maar € 14 mln. van de € 57 mln. in 2011 over. Vier provincies gaan volgens de begrotingen voor 2015 juist 10 tot 20% meer uitgeven aan cultuur: Friesland, Drenthe, Gelderland en Zuid-Holland. Dit concludeert adviesbureau Berenschot, dat op verzoek van de Boekmanstichting de begrotingen van provincies voor cultuur onderzocht.

De grote bezuiniging van provincies komt vooral terecht bij kunsten. Er gaat gemiddeld 40% van het budget af en er blijft € 81 mln. over. De verschillen zijn bij kunsten zeer groot: drie provincies doen er juist geld bij, namelijk Friesland, Gelderland en Zeeland. Drie andere provincies houden daarentegen minder dan een kwart van het kunstenbudget over: Overijssel 18%, Zuid-Holland 21% en Utrecht 23%. Noord-Holland houdt 31% van het kunstenbudget over.

Op letteren, met name bestedingen aan provinciale serviceorganisaties voor bibliotheken, wordt gemiddeld 21% bezuinigd, en er blijft in 2015 € 44 mln over. In 2015 zijn de bestedingen aan erfgoed nog ongeveer op hetzelfde niveau, namelijk € 129 mln, waarbij wel geldt dat het rijk dit jaar € 20 mln naar de provincies gedecentraliseerd heeft, speciaal voor monumenten.

Provincies kiezen er steeds vaker voor om niet structureel subsidies te verstrekken aan cultuur, maar voor incidentele investeringen in de vorm van impulsgelden. De begrotingen voor 2017 zijn nog niet allemaal bekend, maar de dalende lijn in de structurele bestedingen lijkt zich te vervolgen. Provincies hadden al een relatief beperkte bijdrage in de totale financiering van de cultuursector. Door het terugtrekken op kerntaken wordt de rol van veel provincies dus nog kleiner. Gemiddeld besteden provincies vanaf 2015 maar € 15 per inwoner aan cultuur. Ter vergelijking: het rijk besteedt sinds de bezuinigingen nog € 45 per inwoner, gemeenten blijven gemiddeld de grootste financier met € 105 per inwoner. Ook hier zijn de verschillen tussen provincies groot: Friesland, Drenthe, Zeeland en Limburg besteden meer dan € 30 per inwoner, Noord- en Zuid-Holland maar € 6 per inwoner. In Noord- en Zuid-Holland hebben de gemeenten en het rijk een veel groter aandeel in de cultuurfinanciering.

Bastiaan Vinkenburg, sectorleider Kunst & Cultuur bij Berenschot stelt: “Het is de vraag of in provincies met dergelijke kortingen de infrastructuur voor de kunsten en bibliotheken kan blijven voortbestaan. In enkele gevallen komt de continuïteit van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit, gericht op het verzorgen van muziek- en ander cultuuronderwijs in het primair onderwijs, in gevaar door het wegvallen van de provinciale bijdrage. Ook de matching van gemeenten kan daardoor wegvallen, waardoor de bezuiniging nog groter uitvalt.”

Berenschot heeft deze cijfers verzameld op verzoek van de Boekmanstichting, nationaal kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid. In juni 2015 verschijnt kwartaalblad Boekman, nummer 103, met een overzicht en analyse van de publieke en private bestedingen aan kunst, erfgoed en letteren, inclusief de gevolgen van de bezuinigingen. In december dit jaar komt de tweede editie van de Cultuurindex Nederland uit, waartoe Berenschot de overheidsbestedingen onderzoekt.

Persbericht (inclusief cijfers) 

Cultuuruitje school goedkoper

12 maart 2015

Een bezoek aan het museum of het theater met de klas wordt goedkoper. Vervoersbedrijven introduceren met de culturele jongerenorganisatie CJP de Schooltoer. Hiermee krijgen docenten en leerlingen met een CJP-Cultuurkaart voortaan korting op de prijs van een kaartje in het openbaar vervoer. Met de NS-Schooltoer kunnen leerlingen tijdens daluren voor zeven euro per persoon reizen in alle treinen van onder meer NS, Arriva en Syntus. Een kaartje van GVB-Schooltoer kost 3,50 euro, waarmee scholieren 24 uur lang onbeperkt kunnen reizen met de bus, tram en metro in Amsterdam. Bron: NOS

Geen lager btw-tarief voor e-boeken binnen EU

12 maart 2015

Europese lidstaten mogen geen lager btw-tarief rekenen voor e-boeken. De zaak was aangespannen door de Europese Commissie die Frankrijk en Luxemburg voor het EU-hof sleepte omdat zij speciale btw-tarieven heffen voor e-boeken. Volgens het EU-hof zijn lagere btw-tarieven voor digitale boeken echter in strijd met de huidige Europese regels. Nu voorzien de regels wel in lagere btw-tarieven voor papieren boeken (en kranten), maar volgens het EU-hof vallen digitale boeken daar niet onder. In Frankrijk geldt nu een btw-tarief voor e-boeken van 5,5 procent, in Luxemburg van 3 procent. Het Europees minimumtarief is 15 procent. In Nederland vallen e-boeken onder het hoogste btw-tarief van 21 procent. (Bron: ANP)

2,4 miljoen voor herbestemming gebouwen

11 maart 2015

Voor de Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2014 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. De subsidie is bestemd voor onderzoek naar het herbestemmen van gebouwen met cultuurhistorische waarde en voor maatregelen om deze wind- en waterdicht te maken. De subsidieregeling bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en andere gebouwen met een cultuurhistorische waarde. Informatie

Nationale strategie digitaal erfgoed

11 maart 2015

Steeds meer collecties van archieven, bibliotheken, media, musea en kennisinstellingen komen online beschikbaar. Om de potentie van deze collecties maximaal te benutten en het beheer ervan efficiënt te organiseren werkt de erfgoedsector aan een landelijke digitale infrastructuur voor digitaal erfgoed. Nationale strategie digitaal erfgoed biedt een perspectief op de ontwikkeling hiervan en is ontwikkeld binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE). Dit is een samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van een stelsel van landelijke voorzieningen en diensten voor het verbeteren van de zichtbaarheid, bruikbaarheid en houdbaarheid van digitaal erfgoed. Het netwerk is gestart op initiatief van het Ministerie van OCW. Deelnemers zijn grote landelijke instellingen die werken aan professioneel behoud en beheer van digitale data (de Koninklijke Bibliotheek, het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) en het Nationaal Archief), kenniscentrum DEN, startpagina innl en een groeiend aantal partijen en personen van binnen en buiten de erfgoedsector.

 

Uitgever wil meer verdienen

11 maart 2015

Uitgeverij Lebowski verlangt van schrijvers niet alleen een percentage van de boekverkoop, maar ook een deel van de inkomsten van auteurs uit optredens en lezingen. Het lijkt een nieuwe stap in de boekenbranche waarbij schrijvers meer van hun rechten en inkomen afstaan aan de uitgever, waarschuwt de Vereniging van Letterkundigen (VvL). Bron: de Volkskrant

Commissie Cultureel Verdrag Vlaanderen–Nederland stopt

10 maart 2015

De commissie Cultureel verdraag Vlaanderen-Nederland (CVN), die toeziet op de uitvoering van het in 1995 gesloten culturele verdrag tussen Nederland en Vlaanderen en richt zich op versteviging van de samenwerking op de terreinen cultuur, onderwijs, welzijn en wetenschap, stopt. De 10 leden van de commissie, vijf Vlamingen en vijf Nederlanders, hebben besloten het mandaat terug te geven aan de Vlaamse en Nederlandse opdrachtgevende ministers. De commissie, die gevraagd en ongevraagd advies aan Nederland en Vlaanderen over hoe ze beter kunnen samenwerken op het gebied van cultuur, onderwijs, wetenschappen en welzijn, voelt zich niet meer serieus genomen door de beide overheden. De laatste jaren vroegen de Nederlandse en Vlaamse regering zelf steeds minder om advies, en schoven ongevraagd advies vaak terzijde. Ook werd het aantal vaste medewerkers en het budget van de commissie gehalveerd. In 2015 vieren Vlaanderen en Nederland het twintigjarig bestaan van het Cultureel Verdrag Vlaanderen met het feestprogramma BesteBuren.
Persbericht

Tweede Kamer stelt 192 vragen over Erfgoedwet

9 maart 2015

Het wetsvoorstel voor de Erfgoedwet dat op 11 december naar de Tweede Kamer ging, heeft geleid tot vele reacties en 192 vragen van de Kamerfracties aan de minister van OCW. Uit de reacties blijkt dat de fracties de noodzaak van een integrale Erfgoedwet onderschrijven. De schriftelijke vragen richten zich op alle domeinen van de nieuwe Erfgoedwet. Zo wordt er informatie gevraagd over de wettelijke taken rond roerende collecties, de bescherming van cultuurgoederen, mobiel erfgoed, de instandhoudingsplicht voor monumenten, de relatie tot de Omgevingswet en de certificering archeologie. Naar verwachting ontvangt de Tweede Kamer eind maart een brief met antwoorden. De plenaire behandeling wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2015. Daarna moet ook de Eerste Kamer nog met het wetsvoorstel instemmen. Lees verder

Onderzoek btw effecten vrijetijdssector aangeboden aan Tweede Kamer

9 maart 2015

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en Gastvrij Nederland hebben door NYFER onderzoek laten doen naar de effecten van het schrappen van het 6%-tarief. Uit dit onderzoek blijkt dat dit zou leiden tot een verlies van 55.000 banen in de gastvrijheidssector. De gastvrijheidssector bestaat uit alle organisaties en ondernemingen die zich bezighouden met toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, attracties, de cultuursector (waaronder musea, podia, festivals en andere culturele voorzieningen), sportvoorzieningen, evenementen en waterrecreatie. Het is een sector die sterk bijdraagt aan de Nederlandse economie met 65 miljard euro aan bestedingen (2013). De Tweede Kamer houdt op 25 maart een belangrijke hoorzitting over de toekomst van het belastingstelsel. Het kabinet werkt aan een herziening van het belastingstelsel en afschaffing van het lage btw-tarief is een van de opties. Het rapport is aangeboden aan de vaste kamercommissie voor Financiën. Lees verder

FNV KIEM tegen opheffing Radio 6

9 maart 2015

FNV KIEM is tegen het voornemen van de NPO om te stoppen met de zender Radio 6. Uitvoering van het besluit zal ongeveer 35 omroepmedewerkers hun baan kunnen kosten. Radio 6 bedient het publiek voor de genres soul en jazz. Bron: FNV KIEM

Minder boekwinkels

8 maart 2015

In 2014 telde Nederland ongeveer 800 boekwinkels. Dit waren er in 2007 nog bijna 1000. Aldus het CBS. Net zoals bij veel andere branches hebben technologische ontwikkelingen als het online winkelen en e-boeken, invloed op het aantal winkels. Het aantal internetgebruikers dat weleens online een boek, krant of tijdschrift koopt, steeg in de periode 2007 en 2013 met ruim een kwart. CPNB-directeur Eppo van Nispen noemt de cijfers 'volstrekte nonsens'. Het CBS hanteert alleen de term boekhandels (winkels in boeken), en geen winkels in antiquarische boeken of in tweedehands boeken. In eerdere cijfers werd verschil gemaakt tussen boekwinkels, lectuurwinkels en internetwinkels. Dat verschil wordt bij deze cijfers niet benoemd. Bron: Boekblad.nl

Advies poppodium Rotterdam

5 maart 2015

De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) adviseert de gemeente Rotterdam de procedure voor een nieuw poppodium stop te zetten. Afgelopen najaar deed de gemeente een oproep om met initiatieven te komen voor een nieuw poppodium met een (boven)regionale uitstraling. De RRKC beoordeelde 11 ingediende plannen op inhoudelijke kwaliteit en visie, organisatorische en financiële stabiliteit en haalbaarheid, maar geen van de voorstellen beantwoordt aan de doelstellingen. Het College neemt het advies over. Persbericht en advies

WRR pleit voor herwaardering cultuur

5 maart 2015

Bij het toekennen van kunstsubsidies moet de culturele waarde van kunst vooropstaan en niet de vraag wat het maatschappelijk en economisch nut ervan is. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in het rapport Cultuur herwaarderen. Legitimatie voor cultuursubsidies zoeken in economische en sociale doelen kan leiden tot verval van draagvlak, aldus de WRR. Bron: NRC Handelsblad

Toespraak van minister Bussemaker (OCW) met een korte reactie op de verkenning Cultuur herwaardereno, 5 maart 2015 in Nieuwspoort Den Haag.

 

De provinciale staat van het cultuurbeleid

4 maart 2015

Cultuureducatie, erfgoed en het waarborgen van culturele spreiding en diversiteit in de regio waren de culturele kerntaken die de provincies in 2010 met elkaar afspraken. Robbert van Heuven onderzocht op verzoek van Kunsten '92 hoe de verschillende provincies die beperkte taken hebben ingevuld, in De provinciale staat van het cultuurbeleid. De ambities lopen ver uiteen, aldus Van Heuven. Hij bekeek ook de gevolgen voor het culturele veld nu de taakverdeling tussen overheidslagen verandert en budgetten krimpen. Provincies en gemeenten gaan een steeds autonomer cultuurbeleid voeren. Cultuur wordt meer gezien als een manier om jezelf als stad of regio te profileren. Simon van den Berg onderzocht in dat verband de opmerkelijke bloei van de krimpende en vergrijzende stad Heerlen.

José van Dijck nieuwe president KNAW

4 maart 2015

José van Dijck, hoogleraar vergelijkende mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam, is verkozen tot nieuwe president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), het genootschap van excellente wetenschappers. Zij is de eerste vrouwelijke president van de KNAW.

'Provincies mogen op cultuur bezuinigen'

4 maart 2015

Als de noodzaak ontstaat om te bezuinigen, moet dat, volgens Nederlanders, vooral worden gedaan op cultuur. Dat staat in het rapport Nederlanders over de provincie: onderzoek in opdracht van de NOS voor de verkiezingsuitzending van 2 maart, verricht door Ipsos Synnovate. In totaal zijn er 3341 Nederlanders van 18 jaar en ouder ondervraagd.

CJP-korting nu ook voor mbo'ers

2 maart 2015

Mbo-studenten kunnen vanaf volgend schooljaar met korting naar culturele instellingen of evenementen. De MBO Card is een initiatief van CJP, in samenwerking met Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) en wordt ondersteund door het Ministerie van OCW. Minister Bussemaker stelt hiervoor een miljoen euro per jaar beschikbaar. Met de kortingspas wil de minister niet alleen stimuleren dat alle jongeren aan kunst en cultuur deelnemen. Ook wil de bewindsvrouw dat culturele instellingen hun deuren verder openzetten voor alle groepen jongeren. Studenten kunnen de MBO Card krijgen via de school. Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen zich hiervoor aanmelden via CJP op www.mbocard.nl. Bron: rijksoverheid.nl