Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Van leerling naar lezer? De opbrengsten van auteursoptredens onderzocht

Figuur 1 - Het jaarlijkse aantal door De Schrijverscentrale afgesloten contracten voor auteursoptredens in 2005-2017, uitgesplitst naar contracten waarbij de optredens binnen een onderwijssituatie plaatsvinden, en contracten waarbij dat niet het geval is.

Figuur 1 - Het jaarlijkse aantal door De Schrijverscentrale afgesloten contracten voor auteursoptredens, uitgesplitst naar contracten waarbij de optredens binnen een onderwijssituatie plaatsvinden, en contracten waarbij dat niet het geval is.
De cijfers tot en met 2016 zijn door De Schrijverscentrale verstrekt t.b.v. de Cultuurindex Nederland, de cijfers over 2017 zijn afkomstig uit het bestuursverslag over dat jaar (De Schrijverscentrale 2018, 18)

Figuur 2 - Het jaarlijkse aantal door De Schrijverscentrale afgesloten contracten voor auteursoptredens in 2005-2017, uitgesplitst naar contracten met het primair onderwijs als doelgroep, en contracten met het middelbaar onderwijs als doelgroep.

Voor de leesbaarheid van de figuur is het hoger onderwijs buiten beschouwing gelaten. Tussen 2005 en 2017 is deze categorie goed voor gemiddeld 102 contracten per jaar, waarmee het een zeer klein aandeel in het totale aantal auteurscontracten voor het onderwijs inneemt. De cijfers tot en met 2016 zijn door De Schrijverscentrale verstrekt t.b.v. de Cultuurindex Nederland, de cijfers over 2017 zijn afkomstig uit het bestuursverslag over dat jaar (De Schrijverscentrale 2018, 18)

Tabel 1 - Door leerlingen gerapporteerde opbrengsten van schrijversbezoeken.

Deze stellingen werden in vraagvorm aan de leerlingen voorgelegd - de genoemde percentages betreffen het deel van de leerlingen dat op een vraag 'ja' geantwoord heeft. Daarnaast was bij een aantal vragen 'een beetje' een van de mogelijke antwoorden (Bos et al. 2018, 40-41)

Tabel 2 - Door docenten en schrijvers gerapporteerde opbrengsten van schrijversbezoeken.

De percentages hebben betrekking op het deel van de respondenten dat op de betreffende stelling heeft geantwoord met 'mee eens' of 'helemaal mee eens' (Bos et al. 2018, 43)

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten