Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Home » Algemeen » Reilen en zeilen van de internetpiraat

Tabel 1 - Aandeel van de internetgebruikers dat een bepaald cultuurgoed in 2017 via een legaal of illegaal distributiekanaal consumeerde, in Nederland en gemiddeld in dertien onderzochte landen.

In de cijfers over illegale muziekconsumptie is streamripping niet meegenomen, vanwege de juridische onzekerheid die over dit onderwerp bestaat. De cijfers met een * zijn in het rapport alleen opgenomen als percentage van de totale bevolking, in plaats van de internetpopulatie. Het internationaal gemiddelde aandeel van de internetgebruikers dat op een legale manier cultuur consumeert, is in het rapport niet genoemd (Poort et al. 2018a, p. 48, 50, 54, 56, 60, 61, 64, 65, 69).

Tabel 2 - Verhouding tussen legale en illegale gebruikers, uitgedrukt als het aantal illegale gebruikers per 100 legale gebruikers.

Net als in de cijfers in figuur 1 is streamripping in de cijfers over muziek niet meegenomen (Poort et al. 2018a, p. 48, 50, 54, 56, 60, 61, 64, 65, 69).

Tabel 3 - Aandeel per geslacht en leeftijdscategorie in de legale en illegale gebruikers van muziek, films/series, boeken en games in Nederland in 2017.

Naast deze variabelen keken de onderzoekers naar arbeidsmarktstatus (werkend of werkloos) en opleidingsniveau. Deze gegevens hebben we echter niet in deze tabel meegenomen. In de werkloosheidscijfers zijn namelijk ook gepensioneerden meegenomen, waardoor deze variabele deels overlapt met leeftijd. Opleidingsniveau leek nauwelijks van invloed op de mate waarin illegaal geconsumeerd wordt: de aandelen per opleidingsniveau verschilden vrijwel niet tussen legale en illegale consumptie (Poort et al. 2018b, p. 13-14, 19-20, 22-23, 27, 53).

Figuur 1 - Links het aandeel van de internetgebruikers dat via een legale manier muziek, films, boeken en games consumeerde in 2017 in Nederland, onderverdeeld in piraten en niet-piraten. Rechts de mediane legale consumptie van piraten en mensen die uitsluitend legaal consumeren, uitgedrukt in aantallen albums, films/series, boeken en games (Poort et al. 2018a, p. 53, 59, 63, 67).

Bekijk meer: Algemeen

Partners & subsidiënten