Boekmanstichting Kenniscentrum voor kunst, cultuur en beleid

Thema Boekmanstichting

Coronaplatform

voor onderzoeksvragen en kennisdeling in cultuur

Online kunst en cultuur

Arbeidsmarkt

(Her)opstarten

Financiering & systeem

Internationaal

Gerelateerde content

Literatuur uit de catalogus

Sterker uit Corona : een agenda voor herstel en transitie

Baele, K., ... [et al.], Raad voor cultuur
De raad stelt in dit advies dat het economisch belang van de culturele sector groot is. Daarnaast is de bijdrage van cultuur aan het ‘samen’ in de samenleving belangrijk. De culturele sector kan daarmee een essentiële rol vervullen in de volgende fase van herstel na pandemie: als banenmotor voor economisch herstel, als bindmiddel in een samenleving waar tweedeling dreigt en als bron van verbeeldingskracht rond grote maatschappelijke vraagstukken. Cruciaal hierin is dat de noodsteun wordt gecontinueerd en er een herstelplan komt, dat de sector rust en ruimte krijgt via verlenging van het coulancebeleid en van de cultuurplanperiode, en dat er structureel wordt geïnvesteerd in de weg naar duurzame transformatie. De raad ziet drie sporen van interventie voor herstel: een blijvende inzet op digitalisering, een eigentijdser cultuurbestel en een betere verankering van cultuureducatie in het onderwijs.
bezoek catalogus
2021

Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund : effecten van de coronacrisis in de culturele sector

Goudriaan, R., Slag, M., Brom, R., Goedhart, M., Wolters, L., Faber, D., Gielen, M., Boekmanstichting, SiRM, Significant APE
Wat zijn de effecten van de coronacrisis en steunmaatregelen in de culturele sector? Dit onderzoek richt zich op de gevolgen van de coronacrisis voor organisaties in de culturele en creatieve sector in 2020. Met de coronamonitor wordt zowel de schade voor de organisaties en de zzp’ers binnen de sector als de effecten van de steunmaatregelen in beeld gebracht. Dit geschiedt op basis van een naar deelsector en grootteklasse gestratificeerde steekproef onder circa de helft van de organisaties in de geselecteerde delen van de sector. Conclusie: de coronasteun werkt. Zonder deze steun waren veel culturele organisaties diep in de rode cijfers beland. Wel laat het onderzoek een groot verschil zien tussen de meerjarig gesubsidieerde en de overige organisaties. De culturele organisaties die het meest afhankelijk zijn van publieksinkomsten, worden bovenmatig hard geraakt. Zo zagen de poppodia en de vrije producenten zo’n 95% van hun eigen inkomsten verdwijnen. De coronasteun compenseerde dit niet voldoende. Andere grote verliezers zijn de zelfstandigen: gemiddeld is er 55% op hen bezuinigd.
bezoek catalogus
2021

Vierde specifieke steunpakket culturele en creatieve sector voor derde kwartaal 2021

Engelshoven, I.K. van
Deze brief van 7 juni 2021 bevat de uitwerking van dit vierde steunpakket voor de culturele en creatieve sector. Daarnaast laat deze brief eerste resultaten van het eerste specifieke steunpakket voor de periode april-december 2020 zien. Ook schetst deze brief de aanpak van de evaluatie van de specifieke steunmaatregelen. Voor een algehele evaluatie is het nu nog te vroeg. Het tweede en derde steunpakket lopen nog en de pandemie is nog niet voorbij.
De brief is een bijlage bij het rapport 'Ongelijk getroffen, ongelijk gesteund : Effecten coronacrisis culturele sector' dat naar de Tweede Kamer is gestuurd voor bespreking op 14 juni 2021.
bezoek catalogus
2021

Partners & subsidiënten